Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet yn cadarnhau polisi atal efadu trethi

Mae Cabinet Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cadarnhau polisi newydd ar atal efadu trethi.

Yn ôl y gyfraith, bydd y cyngor yn gyfrifol yn gyfreithiol, a gallai wynebu cosbau ariannol os bydd yn methu ag atal y bobl hynny sy'n ei gynrychioli, neu'n gweithio ar ei ran, rhag hwyluso efadu trethi fel gweithred droseddol.

Gall y cyngor wynebu'r risg o amlygiad o ran hwyluso efadu trethi drwy bethau megis grantiau, contractau allanol, a thaliadau uniongyrchol ar gyfer gwasanaethau gofal a chefnogi.

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd, Hywel Williams: "Mae'r cyngor wedi ymrwymo i sefydlu a chynnal trefniadau effeithiol i atal ac adnabod llwgrwobrwyo, llygru ac efadu trethi gan drethdalwyr a defnyddwyr gwasanaethau, pa un ai eu bod nhw'n fwriadol, neu fel arall, mewn perthynas â'r gwasanaethau mae'n eu darparu.

"Mae'r polisi newydd wedi cael ei ddatblygu i dynnu sylw at atal efadu trethu, a bydd yn darparu dull trefnus a chyson i bob gweithiwr, ac unrhyw berson sy'n cynnal gwasanaethau ar gyfer y cyngor, ac ar ei ran.

"Mae'n atodol i strategaeth llwgrwobrwyo a gwrth-dwyll ehangach y cyngor, sy'n amlinellu'r prif gyfrifoldebau o ran atal twyll, a beth i'w wneud os adnabyddir twyll neu weithredu anghyfreithiol ariannol, a'r camau sydd angen eu cymryd gan y bobl sy'n rheoli."

Cadarnhaodd y cabinet y polisi newydd hwn yn ei gyfarfod ddydd Mawrth 9 Chwefror.

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw bryder gysylltu ag Uwch Archwilydd Twyll y cyngor, Simon Roberts ar 01656 643376 neu e-bostio simon.roberts@bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y