Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet i ystyried cynnig ar gyfer ysgol newydd o'r radd flaenaf

Yn ei gyfarfod yr wythnos hon, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod cynigion i ddarparu ysgol newydd o'r radd flaenaf yn lle Ysgol Pont y Crychydd.

Bydd yr ysgol newydd a gynigir yn golygu ail leoli'r ysgol o Heol Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr i Island Farm a chynyddu nifer y disgyblion i 300.

Petai'n cael ei gymeradwyo, y gobaith yw y byddai'r cynllun yn diwallu'r cynnydd digynsail yn nifer y dysgwyr sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn yr ardal o ganlyniad i'r lleihad yn nifer y dysgwyr sy'n cael eu hanfon o'r sir am eu haddysg.

Byddai'r ysgol hefyd yn darparu llety sy'n cwrdd ag anghenion y mwyafrif o'r dysgwyr mwyaf bregus a byddai yno fwy o lefydd preswyl.

Er mwyn cynyddu'r nifer o ddisgyblion, bydd ymgynghoriad yn cael ei gynnal gyda'r corff llywodraethol, staff, rhieni, dysgwyr a phartïon sydd â diddordeb.

Rhagwelir y bydd y cynnig yn dod i rym ar ddechrau tymor yr hydref 2025.

Bydd y Cabinet yn cwrdd i drafod y cynigion am 2.30pm ddydd Mawrth 8 Mawrth 2022.

Chwilio A i Y