Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cabinet i ystyried cynlluniau carbon sero net uchelgeisiol

Bydd gofyn i Gabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ystyried cynlluniau newydd uchelgeisiol ynghylch sut fydd yr awdurdod lleol yn cwrdd â'i ymrwymiad i garbon sero net, pan fydd yn cwrdd yr wythnos hon.

Mae'r cynlluniau a amlinellir yn nrafft Strategaeth Carbon Sero Net - Pen-y-bont ar Ogwr 2030 yn cadarnhau ymrwymiad y cyngor i gyrraedd niwtraledd carbon yn dilyn datganiad Llywodraeth Cymru am Argyfwng Hinsawdd yn Ebrill 2019.

Mae'r strategaeth, a ddatblygwyd yn dilyn adolygiad manwl o ddata ac ymgysylltu helaeth â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, yn gosod cyfres o fentrau a gynigir mewn perthynas â'r meysydd thematig canlynol:

  • Symud a rheoli
  • Rheoli carbon
  • Adeiladau
  • Trafnidiaeth
  • Defnydd Tir
  • Caffael
  • Gwastraff

Gofynnir hefyd i'r Cabinet gymeradwyo cynnal ymchwiliad cyhoeddus ynghylch y strategaeth. Cynigir i'r ymgynghoriad, pe bai'n cael ei gymeradwyo, barhau am 12 wythnos a bydd yn darparu cyfle i aelodau o'r cyhoedd fynegi eu barn a llywio dyfodol y strategaeth.

Bydd y Cabinet yn cwrdd i drafod drafft Strategaeth Carbon Sero Net - Pen-y-bont ar Ogwr 2030 am 2.30pm ddydd Mawrth 8 Mawrth 2022.

Chwilio A i Y