Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bywyd ar yr ymyl: Sut mae'r drefn o dorri gwair wedi newid er mwyn hyrwyddo bioamrywiaeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Ledled y DU, mae nifer cynyddol o gynghorau yn sefydlu dolydd blodau gwyllt a pharthau dim torri gwair dan y brandio 'natur wyllt' i gynyddu bioamrywiaeth o fewn cymunedau lleol.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae ein hagwedd tuag at dorri gwair wedi'i ddylunio i sicrhau diogelwch ar y priffyrdd gan fod o fudd hefyd i flodau gwyllt, bywyd trychfilod, gloÿnnod byw, gwenyn, adar a mwy.

I gefnogi hyn, mae Strategaeth Gwella Bioamrywiaeth Parciau a Phriffyrdd wedi'i datblygu. Mae hyn yn sicrhau, wrth i waith torri gwair fynd rhagddo mewn lleoliadau penodol er mwyn i yrwyr weld yn glir a bod y llwybrau troed yn hygyrch, bod hectarau o fannau agored yn cael eu cynnal a chadw hefyd.

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau, y Cynghorydd Stuart Baldwin: "Mae ein trefniadau torri gwair wedi'u dylunio yn arbennig i fodloni gofynion modern, ac i adlewyrchu safbwyntiau a fynegwyd fel rhan o ymgynghoriad cyhoeddus blaenorol. 

"Mae'n ymwneud â dod o hyd i'r cydbwysedd cywir. Nid yw natur yn adnabyddus am ei ymylon taclus, ac weithiau mae'n rhwydd anghofio bod y dant y llew cyffredin yn chwarae rôl bwysig fel peillydd o fewn y broses hon o naturioli.

"Caiff tir sy'n cael ei gynnal a'i gadw gan y cyngor ei reoli'n ofalus i annog blodau a bywyd planhigion, sydd yn eu tro yn hyrwyddo amrywiaeth ecolegol.

"Dyma'r achos mewn perthynas ag ymylon priffyrdd yn enwedig lle bydd ein criwiau yn aml yn torri o gwmpas ardaloedd lle mae blodau yn ffynnu yn naturiol, megis y briallu mair sawrus sydd i'w gweld ar yr A4106 yn Danygraig Hill.

"Yn ardaloedd eraill, mae'r cyngor yn annog blodau gwyllt i dyfu, megis yr ymyl ar ochr y llwybr beicio rhwng Bracla a Heol West Plas yng Nghoety. Wedi dweud hynny, mae cost ynghlwm â hyn, ac mae'n gofyn mwy o waith a buddsoddiad nag y mae pobl yn ei sylweddoli.

"Nid yw'n rhwydd saernïo'r cydbwysedd bioamrywiaeth, ond mae'r ymyl ger Pen-Yr-Heol ym Mhenyfai yn dangos nad yw'n amhosibl.

"Yn ogystal â blodau lliwgar, megis blodau'r brain a chrafanc brân y gweunydd, mae'r darn hwn o ardal werdd yn cynnwys criben felen, sy'n cefnogi rhagor o amrywiaeth mewn rhywogaethau drwy gyfyngu twf gwair.

"Mae'r ymyl hefyd yn gartref i welltfrwyn a melynwellt, ac mae'r ddau yma yn awgrymu cynefin glaswelltir gwlyb llewyrchus, llawn rhywogaethau sy'n gallu cefnogi ystod eang o drychfilod, gloÿnnod byw, cacwn a mwy.

"Mae ein trefniadau torri wedi'u dylunio fel bod mannau gwyrdd trefol yn cael eu torri bum gwaith yn ystod y tymor, a bod mannau gwyrdd gwledig yn cael eu torri bedair gwaith. Mae pa mor sydyn mae'r cwbl yn tyfu rhwng y toriadau yn dibynnu'n bennaf ar y tywydd, wrth gwrs, ond byddwn bob amser yn dychwelyd i gynnal tir dan berchnogaeth y cyngor, a byddwn bob amser yn sicrhau bod cyffyrdd a lleoliadau allweddol eraill yn parhau i fod yn ddiogel i'w defnyddio."

 

Mae gweithdrefnau torri gwair y cyngor yn gymorth i flodau gwyllt ffynnu yn ardaloedd fel Penyfai

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y