Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd rhieni sy'n gweithio yn derbyn cymorth gyda chostau gofal eu plant

Bydd yr anawsterau sydd ynghlwm wrth geisio diwallu anghenion gofal plant o amgylch ymrwymiadau gwaith yn ystod gwyliau'r ysgol yn cael eu lleihau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ddiweddarach eleni.

Mae cynllun newydd Llywodraeth Cymru, y Cynnig Gofal Plant, sy'n darparu cymorth ariannol tuag at ofal plant i rieni sy'n gweithio, yn cael ei gyflwyno'n lleol ar ôl cael ei dreialu mewn mannau eraill yng Nghymru.

Mae'r cynllun yn cynnig 30 awr yr wythnos o ofal plant ac addysg gynnar wedi’u hariannu am hyd at 48 o wythnosau'r flwyddyn. Mae ar gael i rieni cymwys sy'n gweithio o'r tymor ar ôl trydydd pen-blwydd plentyn hyd at y mis Medi yn dilyn ei bedwerydd pen-blwydd.

Gan fod plant yn gallu dechrau'r ysgol yn dair blwydd oed ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y fantais fwyaf i rieni lleol o bosib yw’r ffaith fod y cynnig hefyd yn ymestyn i ofal plant yn ystod naw wythnos o wyliau’r ysgol.

Rhaid i unrhyw ddarparwr gofal plant ffurfiol y mae rhieni yn ei ddefnyddio fod wedi’i gofrestru ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

Mae'r cynllun newydd hwn wedi cael ymateb da iawn mewn rhannau eraill o Gymru, felly rydym yn edrych ymlaen ato gael ei gyflwyno yma yn ddiweddarach eleni.

Gan ein bod eisoes yn hynod o hael gyda'n Darpariaeth Feithrin y Cyfnod Sylfaen, sy'n rhoi hawl i blant gael lle meithrin rhan-amser neu amser llawn mewn ysgol ar ôl iddynt droi'n dair blwydd oed, y brif fantais y bydd y rhan fwyaf o rieni yn ei sylwi arni yma fydd y ddarpariaeth a ariennir yn ystod gwyliau'r ysgol. Bydd hynny'n gwneud gwahaniaeth mawr i lawer o deuluoedd.

Mae rhieni sydd wedi cymryd rhan yn y cynllun mewn siroedd eraill wedi adrodd ei fod wedi rhoi mwy o hyblygrwydd iddynt o ran eu penderfyniadau gwaith yn ogystal â rhagor o incwm gwario. Mae llawer o rieni yn treulio llawer o amser yn poeni ynglŷn â materion gofal plant, felly gobeithio y bydd y cynllun newydd hwn yn helpu i wneud bywyd ychydig yn haws a lleihau'r straen hwnnw.

Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Bydd dyddiad dechrau ar gyfer y cynnig gofal plant newydd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael ei gyhoeddi'n fuan. Am fanylion pellach, anfonwch e-bost at childcareoffer@bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y