Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bydd prisiau tacsis yn newid

Bydd prisiau tacsis yn newid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesaf ar ôl i gynnig prisio newydd a awgrymwyd gan yrwyr trwyddedig gael ei gytuno.

Mae nifer o yrwyr tacsis wedi dadlau y dylid codi prisiau am y tro cyntaf ers 2011 oherwydd cynnydd mewn costau byw ynghyd â'r gost o gynnal a chadw eu cerbydau.

Ym mis Hydref, ar ôl ystyried dewis o bedwar strwythur prisio a gynigwyd gan yrwyr, cytunodd Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gyda'r opsiwn a oedd â’r gefnogaeth fwyaf gan y fasnach.

Ar gyfer un i bedwar teithiwr, awgrymodd yr opsiwn dewisol y dylai'r 'gyfradd codi teithwyr', sy'n talu am hanner milltir gyntaf taith, godi 30c i £2.80 yn hytrach na £2.50. Wedi'r pellter hwn, byddai'r prisiau'n mynd i fyny 20c bob degfed ran o filltir, yn hytrach na bob wythfed ran o filltir.

Byddai prisiau tacsis yn parhau i fod yn ddrytach rhwng 8pm a 6am, yn ogystal ag ar wyliau banc a Dydd Nadolig. Roedd gyrwyr hefyd yn awyddus i weld y tâl am faeddu'n codi i £125.

Hysbysebwyd y cynnig gan y cyngor ym mis Tachwedd fel hysbysiad cyhoeddus, gan roi cyfle i drigolion lleol godi unrhyw bryderon. Mae'r newidiadau mewn prisiau wedi eu cymeradwyo erbyn hyn a byddant yn dod i rym o ddydd Llun 14 Ionawr.

Roedd gyrwyr yn awyddus i weld newid bach mewn prisiau gan eu bod wedi bod yn dweud wrthym eu bod yn wynebu costau mwy cyn y gallant ddechrau ennill eu tamaid. Fodd bynnag, roedd yn bwysig taro cydbwysedd, gan gofio y dylai tacsis barhau i fod yn fforddiadwy i'r cyhoedd, yn enwedig y rheini sy'n dibynnu arnynt.

Wrth gymharu prisiau tacsis rhwng yr holl 370 o awdurdodau lleol ledled y DU, Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw'r 331ain ardal fwyaf drud i alw tacsi ar hyn o bryd, gyda thaith dwy filltir yn costio £4.90. Watford sydd â'r prisiau tacsis uchaf, gyda thaith dwy filltir yn costio £8.40.

O dan y gyfradd brisio newydd, bydd taith dwy filltir yn costio £5.80 yma, a fydd yn ein rhoi ni tua’r canol o ran cost, fel y 198ain ardal fwyaf drud, sy'n rhatach na Bro Morgannwg a Chaerdydd o hyd."

Cynghorydd Dhanisha Patel, aelod o Gyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir sy'n ymdrin â materion trwyddedu

Gellir galw pob un o’r tacsis â thrwydded Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr– a elwir hefyd yn gerbydau hacni – ar y stryd neu drwy fynd i safle tacsis, neu gellir eu harchebu ymlaen llaw os oes angen. Mae eu strwythurau prisio'n wahanol i'r strwythurau ar gyfer cerbydau hurio preifat fel minibysiau, sy'n gorfod cael eu harchebu ymlaen llaw ar bob adeg ac na ellir eu galw ar y stryd.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y