Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn nodi blwyddyn ers pandemig Covid-19

Mae pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dod ynghyd i nodi'r flwyddyn gyntaf ers pandemig Covid-19.

Union flwyddyn i'r diwrnod ers i'r Prif Weinidog roi cyfarwyddyd i bobl y Deyrnas Unedig aros gartref, mae dydd Mawrth 23 Mawrth 2021 wedi cael ei bennu fel Diwrnod Myfyrio Cenedlaethol, ac mae nifer o ddigwyddiadau coffa wedi cael eu cynnal.

Gyda nifer o aelwydydd yn dangos calonnau melyn ar eu drysau neu yn eu ffenestri, cynhaliwyd munud o dawelwch cenedlaethol am 12 hanner dydd.

Yn ddiweddarach am 8pm crëwyd 'golau coffa' cenedlaethol, lle safodd cymunedau ar draws y fwrdeistref sirol ar eu stepen drws yn disgleirio ffonau, canhwyllau a thortshis i awyr y nos.

Fel rhan o hyn, goleuwyd Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl yn felyn hefyd - un o 100 o dirnodau Cymreig eiconig megis y Senedd, Pont Britannia, Stadiwm y Principality a chestyll lu a ddewiswyd yn arbennig i gymryd rhan yn y digwyddiad coffa.

Ymunodd y digwyddiadau lleol â seremoni goffa genedlaethol a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ac roeddent yn dilyn cynlluniau gan Lywodraeth Cymru i greu dau goetir newydd, un yng ngogledd Cymru ac un yn ne Cymru, i gynnig symbol o wytnwch Cymru ac i gynrychioli adfywio ac adnewyddu.

O'r 125,000 o bobl ledled y DU a fu farw o ganlyniad i'r coronafeirws, mae mwy na 7,600 o'r marwolaethau hyn wedi bod yng Nghymru. Heddiw, daeth pobl Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ynghyd i ddangos eu parch, ystyried popeth sydd wedi digwydd, a chofio'r rhai nad ydynt gyda ni mwyach. Mae hyn hefyd wedi bod yn gyfle i ddiolch i'r gweithwyr allweddol sydd wedi helpu i gadw gwasanaethau hanfodol yn rhedeg drwy gydol yr argyfwng hwn, ac wedi ymdrechu i gadw aelodau mwyaf bregus y gymuned yn ddiogel ac iach.

Mae'n gwbl briodol bod nodi'r flwyddyn yn cyd-daro â'r newyddion, o ganlyniad i'r ymdrechion hyn, bod ein cartrefi gofal a redir gan y cyngor i bobl hŷn a bregus wedi'u cadarnhau yn rhydd rhag y coronafeirws. Bydd nodi'r flwyddyn hon yn garreg filltir eithriadol o anodd, ond ni ddylai unrhyw un deimlo bod yn rhaid iddynt ei hwynebu ar eu pennau eu hunain. Mae ystod eang o gymorth ar gael bob amser, a gall unrhyw un a allai fod yn ei chael hi'n anodd, ddefnyddio gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio i ofalu am eich llesiant a'ch iechyd meddwl.

Hyd yn hyn, mae mwy na 65,000 o breswylwyr lleol wedi cael eu brechu. Gyda'r rhaglen yn gwneud cynnydd gwych, rydym yn edrych tua'r dyfodol a sut allwn ni a gweddill y wlad ddod dros effeithiau'r pandemig. Nid yw'r Coronafeirws wedi mynd, a byddwn yn byw gyda'i effeithiau am gryn amser. "Dyna pam mae'n parhau'n gwbl hanfodol i gymunedau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr barhau yn wyliadwrus, sicrhau ein bod yn parhau i ddilyn y rheolau, a gwneud pob ymdrech i atal ton newydd o'r coronafeirws.

Arweinydd y Cyngor, Huw David

Mae ystod o sefydliadau lleol ar gael i gefnogi trigolion lleol gyda'u lleisiant ac iechyd meddwl. Mae Cynorthwyo gydag Adfer yn y Gymuned (ARC) yn rhoi cyngor ymarferol, cyfarwyddyd a chymorth strwythuredig. Mae cyngor ar gael rhwng 9am - 4.30pm, dydd Llun i ddydd Gwener - ffoniwch 01656 763176 neu anfonwch e-bost at ARCInformationandAdvice@bridgend.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Gall Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (Bavo) gyfeirio trigolion at ragor o gymorth a gwybodaeth - ewch i wefan Bavo i ddysgu mwy.

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wefan hefyd sy'n cynnig dolenni i sefydliadau iechyd meddwl yn ogystal ag adnoddau am lesiant, profedigaeth a llawer mwy – gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion ar dudalen we'r Hwb Cymorth Cymunedol

Roedd Pafiliwn y Grand ym Mhorthcawl yn un o'r 100 o adeiladau eiconig a oleuwyd i nodi blwyddyn ers y pandemig. Gan David Spencer

Chwilio A i Y