Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Busnesau'n dweud eu dweud ar Ŵyl Nadolig Ddigidol

Mae busnesau wedi cymryd rhan mewn arolwg sy'n darparu adborth ar Ŵyl Nadolig Ddigidol gyntaf Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Nod yr ŵyl oedd cynnig ffyrdd amgenach ac mwy diogel i breswylwyr ddathlu'r Nadolig yng nghanol trefi yn ystod pandemig coronafeirws, a gafodd ei gynllunio i gefnogi busnesau lleol trwy ddarparu cyfleoedd i arddangos cynhyrchion ac i alluogi siopwyr i bori'n hamddenol.

Gwahoddwyd busnesau ar draws y fwrdeistref sirol i gymryd rhan yn y fenter, a gafodd ei datblygu ar ran yr awdurdod lleol gan EPM Creative.

Cynhaliwyd yr ŵyl rhwng 14 Tachwedd a 5 Ionawr, a gwelwyd cyfanswm o 127 o fusnesau ar draws y fwrdeistref sirol yn cymryd rhan, gyda 70 ohonynt yn cwblhau arolwg ar ôl y digwyddiad.

Dywedodd 85% o ymatebwyr eu bod nhw wedi cymryd rhan yn y digwyddiad, gyda thri chwarter o fusnesau yn sgorio'r digwyddiad yn wych neu dda.

Dywedodd busnesau bod y buddion yn cynnwys gallu hyrwyddo eu busnes eu hunain mewn ffordd wahanol, hyrwyddo canol y dref dros gyfnod y Nadolig, a helpu i sicrhau gwerthiannau. Dywedodd hanner yr ymatebwyr eu bod nhw wedi ennill cwsmeriaid newydd yn sgil y fenter.

Pan ofynnwyd am yr apiau canol tref a gafodd eu cyflwyno, roedd 87% o ymatebwyr yn meddwl eu bod nhw wedi gweithio fel ffordd o hyrwyddo eu busnes a chanol y dref.

Wrth fynd ymlaen, dywedodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr y byddai'n well ganddyn nhw pe byddai sianelau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook ac Instagram, yn cefnogi eu busnesau a chanol y dref yn y dyfodol. I ddilyn hyn, cafwyd ap canol y dref (39%) a gwefan canol y dref (19%).

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau: "Roedd yr ŵyl yn rhan o ymdrechion y cyngor i gefnogi masnachwyr yn ystod y cyfnod heriol hwn dan gyfyngiadau coronafeirws.

"Mae'r wefan, ac apiau canol y dref, wedi helpu i roi hwb i fusnesau lleol, a chaniatáu ein preswylwyr i gymryd rhan mewn ychydig o hwyl yr ŵyl, mewn cyfnod lle nad ydym yn gallu dod at ein gilydd i ddathlu.

"Diolch o galon i'r busnesau hynny a gymerodd ran, ac a gwblhaodd yr arolygon gan ddarparu adborth gwerthfawr. Roeddem yn falch o weld fod nifer yn credu bod y fenter yn ddefnyddiol, ac yn dda i'r dref a busnesau yn ystod cyfnod heriol.

"Defnyddir y canlyniadau i werthuso sut rydym yn symud ymlaen gyda'r stryd fawr ddigidol.

"Byddwn yn annog preswylwyr i barhau i lawrlwytho apiau canol y dref, sydd yn dal yn cefnogi masnachwyr allweddol a'r rhai sy'n cynnig gwasanaethau clicio a chasglu - mae cefnogi ein busnesau lleol yn bwysicach nag erioed."

Dywedodd Paul Whittaker, cyfarwyddwr creadigol EPM Creative: "Mae wedi bod yn bleser cael gweithio gyda busnesau ar draws y tair tref, a helpu i hwyluso'r gwaith o adeiladu eu proffiliau, gan sicrhau masnach iddynt yn ystod y cyfnodau heriol hyn.

"Rydym yn hapus gyda'r adborth yn yr arolwg. Mae'n profi ein bod ni'n gallu dod o hyd i ddatrysiadau i helpu i gadw'r economi leol ar agor ac yn gweithredu wrth i ni weithio gyda'n gilydd yn ystod y cyfnod heriol hwn. Rydym yn teimlo fod hyn yn rhywbeth y gellir adeiladu arno, a gweithio arno yn y dyfodol."

Dywedodd Beth Daniel, cadeirydd Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr: "Roedd yr Ŵyl Nadolig Ddigidol yn ffordd wych o annog preswylwyr i gysylltu gyda busnesau yng nghanol y dref yn ystod cyfnod y Nadolig, oedd yn heriol i fasnachwyr.

"Hyrwyddwyd busnesau'n ddyddiol, a chynigiwyd talebau a gwobrau ffyddlondeb i annog gwerthiannau. Mae'r cynllun wedi bod yn llwyddiannus, gyda masnachwyr yn cael llawer o ddiddordeb a busnes.

"Ar ran Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr, hoffwn ddweud diolch i chi am y gefnogaeth rydym wedi ei derbyn."

Am ragor o wybodaeth ar lawrlwytho apiau canol y dref ar gyfer Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr a Phorthcawl, ewch i wefan Nadolig Digidol.

Chwilio A i Y