Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Busnesau lleol yn derbyn £17.6 miliwn o gymorth ariannol

Mae busnesau lleol wedi elwa ar gyllid grant busnes gwerth mwy na £17.6 miliwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o becyn cymorth busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru.

Ers lansio'r pecyn achub ariannol o £1.4 biliwn, mae'r cyngor wedi prosesu 1,369 o geisiadau gan gwmnïau lleol ac mae'n parhau i brosesu llawer mwy.

Sicrheir bod y cymorth ar gael i fusnesau sy'n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach yng Nghymru ac sydd wedi'u lleoli mewn adeiladau sydd â gwerth ardrethol o ddim mwy na £12,000. Mae hefyd yn cynnwys y rheiny sy'n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach ond nad ydynt yn talu ardrethi busnes ar hyn o bryd, a busnesau manwerthu, hamdden neu letygarwch sydd â gwerth ardrethol o rhwng £12,001 a £51,000.

Gellir gwneud ceisiadau trwy gwblhau'r ffurflen ar-lein. Er mwyn osgoi oedi wrth brosesu ceisiadau, mae'n hanfodol fod pob ymgeisydd yn darparu gwybodaeth gywir a hanfodol gan gynnwys copïau o gyfriflenni banc sy'n dangos manylion banc.

Hoffwn ddiolch i staff y cyngor am weithio mor gyflym â phosib er mwyn sicrhau bod pawb sydd â'r hawl i dderbyn y cymorth hwn yn gallu gwneud hynny mor ddiffwdan â phosib.

Dwi'n gwybod eu bod yn awdurdodi taliadau bob dydd ac yn gweithio ar y penwythnosau er mwyn sicrhau bod pob busnes cymwys yn gallu cael budd o'r cynllun. Dwi'n ddiolchgar am eu hymdrechion, a dwi'n falch o weld bod busnesau lleol yn derbyn y cymorth hanfodol hwn yn ystod yr adeg eithriadol o heriol hon.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn lansio Cronfa Cadernid Economaidd o £500 miliwn er mwyn cefnogi cwmnïau, busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy’n gymwys.

Wedi'i ddylunio i ddarparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws a helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian, bydd yn helpu i fynd i'r afael â bylchau nad ydynt yn cael eu llenwi gan gynlluniau cymorth presennol Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru.

Cyn gwneud cais i'r gronfa, a fydd yn dechrau derbyn ceisiadau ddydd Gwener 17 Ebrill 2020, dylai pob sefydliad roi sylw manwl i'r arweiniad er mwyn penderfynu a yw'n debygol o fod yn gymwys – gellir cael manylion llawn ar https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy

Mae busnesau yn cael eu hannog i wirio tudalen wybodaeth coronafeirws (COVID-19) y cyngor am ddiweddariadau rheolaidd, yn ogystal â gwefannau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â chymorth i fusnesau , e-bostiwch business@bridgend.gov.uk

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y