Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Buddsoddiad sylweddol i greu unedau busnes newydd ar dri safle allweddol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cefnogi rhaglen o fuddsoddiadau gwerth miliynau i roi cymorth i fusnesau newydd ar dri safle allweddol.

Mae cynghorwyr wedi awdurdodi rhaglen Canolfan Fenter gwerth £5.5 miliwn i greu unedau busnes ar draws ardal 1,800 metrau sgwâr ym Mrocastell, i ddatblygu tri bloc diwydiant ysgafn newydd ar Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Pentref, Pîl ac i adnewyddu’r Ganolfan Arloesi ym Mharc Gwyddoniaeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae nifer y mentrau sy’n cael eu sefydlu ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn cynyddu ar raddfa gyflymach nag yng Nghymru yn ei chyfanrwydd, sy’n creu sefyllfa sy’n golygu nad oes ond ychydig iawn o safleoedd busnes ar gael i’w rhentu i fusnesau llai ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Drwy weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, fe fyddai Rhaglen Canolfan Fenter y cyngor yn darparu safleoedd o safon uchel i 58 o fentrau micro i ganolig eu maint, a fyddai’n cefnogi oddeutu 150 o swyddi.

Gan fod Aelodau’r Cabinet a’r Cyngor llawn wedi cymeradwyo’r cynllun erbyn hyn, bydd swyddogion y cyngor yn dechrau ar gymal olaf y trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ynglŷn â phecyn ariannu.

Dyma fyddai’r rhaglen unigol fwyaf erioed y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ymgymryd â hi i ddatblygu safleoedd busnes.

Ceir 3,500 o fentrau cofrestredig yn y fwrdeistref sirol, a chynyddodd y rhif hwnnw gan 10 y cant rhwng 2010 a 2015. Yn amlwg mae’n addawol iawn gweld cynnydd fel hyn, ond mae’r gofyn am safleoedd ar gyfer busnesau bach i ganolig eu maint yn fwy na’r hyn sydd ar gael ar hyn o bryd.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Mae 87 y cant o’r 3,500 o fentrau’r fwrdeistref sirol, yn ficrofentrau hunangyflogedig sy’n cyflogi llai na naw o bobl.

Fe gyflogir tri deg dau y cant o weithlu’r fwrdeistref sirol gan ficrofentrau, 16 y cant gan gwmnïau bach (10 – 49 o weithwyr) ac 13 y cant gan gwmnïau canolig eu maint (50 – 249 o weithwyr)

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y