Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Beiciau modur oddi ar y ffordd anghyfreithlon yn dod yn broblem yng Nghynffig

Mae beiciau modur oddi ar y ffordd yn dod yn broblem yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

Mae niferoedd cynyddol o feiciau'n cael eu reidio'n anghyfreithlon ar y safle, gan ddifrodi'r twyni sy'n gartref i nifer o rywogaethau a warchodir.  Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Heddlu De Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afael â'r ymddygiad gwrthgymdeithasol a gofynnir i ymwelwyr â'r warchodfa natur helpu drwy roi gwybod os ydynt yn gweld ymddygiad o'r fath.  

Gellir rhoi gwybod am ymddygiad o’r fath drwy ffonio 101 neu drwy anfon e-bost at publicservicecentre@south-wales.pnn.police.uk

Mae gan yr heddlu’r pŵer i ddal gafael ar gerbydau sy'n cael eu defnyddio'n amhriodol, a gallai cosbau ar gyfer trosedd o'r fath gynnwys dirwy neu ymddangosiad yn y llys.

Mae beicwyr oddi ar y ffordd yn symud llawer o'r tywod yng Nghynffig sydd yn achosi effaith amgylcheddol enfawr ar y tirlun. Mae eu hymddygiad anghyfrifol, a'u diffyg parch tuag at eraill hefyd yn rhoi cerddwyr cŵn, marchogion a da byw sy’n pori mewn perygl.

Mae'n anghyfreithlon reidio unrhyw feic modur mewn mannau agored cyhoeddus fel parciau, mannau chwarae ac ar balmentydd. Gallwch reidio beic modur oddi ar y ffordd yn gyfreithlon ar yr amod eich bod yn gwneud hynny ar dir preifat gyda chaniatâd y tirfeddiannwr. NI chaniateir beiciau modur oddi ar y ffordd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig. Mae unrhyw un sy’n gwneud hynny yn torri’r gyfraith.

Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid ym Mhartneriaeth Pen-y-bont ar Ogwr Mwy Diogel i leihau'r broblem hon, a byddwn yn annog unrhyw un sy'n tystio unrhyw weithgaredd peryglus, swnllyd, gwrthgymdeithasol ar y safle i roi gwybod amdano. Os ydych yn feiciwr modur oddi ar y ffordd, ewch i rywle arall. Mae'n rhaid i ni ofalu am y tirlun tywod hudolus hwn.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet y Cyngor dros Gymunedau

Chwilio A i Y