Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Bagiau baw ci am ddim ar gael ar lwybrau poblogaidd i fynd â chŵn am dro

Mae perchnogion cŵn yn cael eu hannog i ddefnyddio’r bagiau baw ci am ddim sy’n cael eu darparu ar lwybrau poblogaidd i fynd â chŵn am dro ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Fel rhan o’n hymdrechion i gadw cymunedau’n lân, mae 17 o orsafoedd bagiau baw cŵn newydd wedi cael eu gosod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl y llwyddiant a gafwyd wrth dreialu dau ym Mharc Lles Maesteg ac yng nghaeau chwarae’r Coetiroedd ym Mhencoed.

Mae baw cŵn yn un o'r prif rwystredigaethau sy’n codi ymysg etholwyr. Ers i ni osod ein gorsafoedd bagiau baw ci cyntaf mewn dau fan penodol a oedd yn achosi trafferthion ym Maesteg a Phencoed, mae mwy o bobl yn rhoi baw eu hanifeiliaid anwes mewn bagiau a’i roi yn y bin. Felly, rydyn ni’n falch o gyhoeddi ein bod wedi cael cyllid i osod mwy ohonynt mewn mannau ym Mhorthcawl, Llangrallo, Tondu, Heol-y-cyw, Dyffryn Ogwr, y Pîl, Mynyddcynffig, Brackla, Maesteg, Goetre-hen, Ynysawdre, Blaengarw, Coety a Phencoed.

Buom yn trafod y cynlluniau â chynghorau tref a chymuned ac fe wnaethon nhw nodi mannau lle roeddent yn teimlo bod problemau penodol gyda lleiafrif o berchnogion cŵn hunanol. Er enghraifft, mae'r ddau ym Mhorthcawl wedi cael eu gosod ar ddau ben y traeth, mae'r un yng Nghoety yn mynd i fod ar y man gwyrdd o flaen y castell, ac mae’r un yn Heol-y-cyw ar heol ger y clwb rygbi.

Does gan berchnogion cŵn ddim esgus i beidio â chodi baw eu hanifeiliaid anwes. Byddwch yn ystyriol o bobl eraill – baw yn y bag, yn y bin. Hoffwn bwysleisio hefyd y gall bagiau baw ci gael eu rhoi yn unrhyw fin cyhoeddus, nid y rhai ar gyfer baw cŵn yn unig. Neu, os na allwch chi ddod o hyd i fin cyhoeddus, ewch â'r bag adref gyda chi a’i roi yn y bin yno.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau

Chwilio A i Y