Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Atgyweirio pafiliynau chwaraeon ar ôl difrod gan storm na welwyd ei thebyg o’r blaen

Mae gwaith atgyweirio yn mynd yn ei flaen mewn pum pafiliwn chwaraeon ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr sydd yn dal i fod ar gau i’w hatgyweirio yn dilyn difrod gan storm ddifrifol fis diwethaf.

Pan ddaeth y tywydd garw o’r dwyrain a storm Emma i’n harfordir yn gynnar ym mis Mawrth, achosodd tymheredd eithriadol o isel i bibelli rewi a thorri, gan arwain at lawer o ddifrod dŵr ym Mhafiliwn Bowlio Cae Gof, Pafiliwn Chwaraeon Cae Gof, Pafiliwn Heol Felindre, Pafiliwn Heol y Cyw, Pafiliwn Llangeinwyr a Phafiliwn Llangynwyd.

Er ei bod yn bosibl chwarae ar y caeau chwarae ym mhob safle, mae nenfydau'r pafiliynau wedi eu difrodi, y waliau yn llawn dŵr a gosodiadau trydanol wedi eu heffeithio gan ddŵr hefyd.

Yn ffodus, mae pafiliwn Llangeinwyr wedi cael llawer llai o ddifrod na’r lleill ac mae eisoes wedi ailagor, ac mae gweithwyr o dîm Cynnal a Chadw Adeiladau'r Cyngor yn gwneud eu gorau glas i sychu ac ailwampio Pafiliwn Heol Felindre ym Mhencoed a Phafiliwn Heol y Cyw er mwyn gallu eu defnyddio o fis Mai ymlaen.

Dylai pafiliwn caeau chwarae Llangynwyd ar Heol Maesteg fod yn ddigon sych i ddechrau gwaith atgyweirio ym mis Mai a fydd yn cynnwys plastro, gwaith ar y nenfwd a phaentio. Mae angen gwneud gwaith coed amrywiol ac mae angen gosod offer trydan newydd. Rhagwelir y bydd y pafiliwn yn barod i’w ddefnyddio tua diwedd mis Gorffennaf os aiff popeth yn ôl y cynllun.

Mae angen gwneud gwaith tebyg yng Nghefn Cribwr, ar Bafiliwn Bowlio Cae Gof a Phafiliwn Chwaraeon Cae Gof. Ar ôl i bibell ddŵr dorri yn yr atig cafwyd llifogydd ar y ddau lawr islaw, a oedd yn golygu bod llawer o ddifrod i’r nenfydau, y llawr finyl a’r llawr pren. Disgwylir i’r ddau adeilad ailagor ym mis Gorffennaf.

Mae caeau rygbi a phêl-droed Cae Gof ar gael i’w defnyddio a bydd y lawnt bowlio ar gael ar ddechrau'r tymor bowlio.

Roedd y tywydd garw o’r dwyrain yn wael iawn ac achosodd y tywydd difrifol ddifrod sylweddol i nifer o bafiliynau chwaraeon yn y fwrdeistref sirol yn ogystal ag i sawl ysgol.

Mae aelodau staff yn gweithio’n galed i sicrhau bod y cyfleusterau pwysig hyn yn ddiogel i’w defnyddio eto cyn gynted â phosibl, a hoffem ni ddiolch i dimau chwaraeon a defnyddwyr rheolaidd y pafiliynau am eu hamynedd wrth i’r atgyweiriadau hanfodol hyn gael eu gwneud. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau

Chwilio A i Y