Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arwyr Di-glod: Y staff arlwyo sy'n gwneud cannoedd o brydau bwyd poeth bob dydd ar gyfer plant, gweithwyr allweddol ac oedolion sy'n agored i niwed

Maent yn gwneud cannoedd o brydau bwyd poeth bob dydd a miloedd o becynnau bwyd bob wythnos – gan helpu i fwydo plant, gweithwyr allweddol ac oedolion sy'n agored i niwed yn ystod pandemig y coronafeirws.

Mae cyfanswm o thua 400 o gogyddion, cynorthwywyr arlwyo a gyrwyr cludo Pryd ar Glud yn gweithio sifftiau er mwyn paratoi, coginio a darparu prydau bwyd, ac ni chymerodd lawer ohonynt eu gwyliau Pasg er mwyn sicrhau y gallai'r gwasanaeth hanfodol barhau drwy gydol yr egwyl.

Yn y chwe hwb gofal plant brys sydd yn y fwrdeistref sirol, mae staff yn cynhyrchu brecwast, cinio poeth a brechdanau ar gyfer plant gweithwyr allweddol ochr yn ochr â pharatoi pecynnau bwyd ar gyfer disgyblion sy'n gymwys ar gyfer brydau ysgol am ddim.

Yn y cyfamser, mae tîm arall o staff arlwyo'n coginio prydau bwyd poeth ar gyfer rhai o'r oedolion sydd fwyaf agored i niwed yn y fwrdeistref sirol, gyda llawer ohonynt yn cael eu cludo gan y tîm Pryd ar Glud a darperir rhai ohonynt hefyd yng Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd Clare Squire, y cogydd sy'n gyfrifol yn Ysgol Gynradd Brynmenyn sy'n un o'r chwe hwb gofal plant brys: “Rydyn ni'n darparu prydau bwyd poeth ar gyfer plant gweithwyr y rheng flaen er mwyn sicrhau y gallant barhau i weithio fel arfer a gwneud y gwaith anhygoel y maen nhw'n ei wneud.

“Rydyn ni'n darparu brecwast, cinio a the ar gyfer tua 40 o blant – maen nhw'n blant sy'n dod o ysgolion yng Nghwm Garw, Cwm Ogwr a'r ardal o gwmpas hefyd.

“Mae'r amseroedd dechrau yn y gegin yn cael eu trefnu ar adegau gwahanol er mwyn sicrhau nad oes gormod ohonon ni i mewn ar yr un pryd, ac mae'r plant yn dod i mewn am eu bwyd ar amseroedd gwahanol hefyd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

“Peli cig â phasta a llysiau yw hoff ginio’r plant ar y foment, a phitsa.

“Rwy'n dwlu ar bopeth am fy swydd, ac mae'r heriau presennol rydyn ni'n eu hwynebu yn bris bach i'w dalu er mwyn gallu darparu amgylchedd diogel ar gyfer plant gweithwyr allweddol a rhoi prydau bwyd poeth a maethlon iddynt – mae'n galluogi eu rhieni i barhau i ddarparu gwasanaeth arbennig ar gyfer pobl.”

Mae Caroline David, y cogydd sy'n gyfrifol yn hwb Pencoed, yn helpu i baratoi brecwast, cinio a the ar gyfer rhwng 20 a 40 o blant bob dydd, a phecynnau bwyd ar gyfer hyd at 120 o blant bob dydd.

Dywedodd: “Mae bwyd yn rhan hanfodol o'r dydd ar gyfer plant.

“Ar gyfer staff dysgu a phlant, mae'n ymddangos mai bwyd yw eu hamser hapus o'r dydd, pan maen nhw i gyd wedi ymgyffroi, ac mae ein pwdinau â chwstard yn arbennig o boblogaidd.

“Mae'r heriau ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar gadw staff yn ddiogel, trefnu cynnyrch a chadw ein hysbryd yn uchel – yn amlwg, mae pethau'n anodd, ond rydyn ni'n llwyddo i ymdopi.

“Mae staff wedi’u rhannu'n dimau, ac fel arfer bydden ni'n cael gwyliau'r Pasg i ffwrdd, ond cynigion ni weithio, mae'n rhan o wynebu hyn oll gyda'n gilydd.”

Leanne Rees-Sheppard yw'r cogydd sy’n gyfrifol yn Ysgol Gyfun Bryntirion yng nghegin dau lle mae'n helpu i roi brechdanau ffres at ei gilydd a chreu pecynnau bwyd ar gyfer mwy na 100 o blant.

Dywedodd: “Mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n cael eu casglu gan dacsis a'u dosbarthu o gwmpas ardal Cefn Glas a Bryntirion – mae plant a'u rhieni hefyd yn dod i'r ysgol eu hunain er mwyn casglu eu pecynnau bwyd.

“Rydyn ni'n cael ein rhannu'n dimau ac mae gennym lawer o fannau gweithio ar wahân er mwyn i staff allu gweithio ar bellter o'i gilydd.

“Mae bwydo plant sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim yn bwysig iawn – mae'n bwysig iddyn nhw wybod y byddan nhw'n cael eu cinio, sef un peth sy'n gyson yn ystod amgylchiadau newidiol.”

Mae'r gwasanaeth Pryd ar Glud yn cynnwys tua chwe aelod o staff arlwyo ac wyth o yrwyr sy'n dosbarthu'r bwyd - ar fwydlen sy'n treiglo dros dair wythnos, a gall cleientiaid ddewis dau gwrs sy’n cael eu cludo i'r drws. Mae'r gwasanaeth hwn sy'n derbyn cymhorthdal yn helpu llawer o bobl i gadw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. 

Ar hyn o bryd, mae'r gwasanaeth yn dosbarthu tuag 80 o brydau bwyd bob dydd – sy'n amrywio o borc wedi'i rostio, stwffin a grefi i lasagne a chaserol cig eidion. Gall cleientiaid hefyd archebu brechdan a chacen ar gyfer te sy’n cael eu cludo ar yr un pryd.

Mae Debra Reynolds wedi bod yn yrrwr ar gyfer y gwasanaeth ers 20 mlynedd.

Dywedodd: “Rydyn ni wedi gweld cynnydd yn y prydau bwyd sy'n cael eu harchebu – mae rhai cleientiaid presennol wedi gofyn am fwy o ddyddiau ac mae gennym gleientiaid newydd gan na all teuluoedd fynd atynt.

“Efallai mai ni fydd yr unig bobl y bydd rhai ohonynt yn eu gweld mewn diwrnod, felly cawn sgwrs fach ac os oes gennym bryder am unrhyw beth, gallwn ni roi gwybod i’w teulu neu weithiwr cymdeithasol am hynny.

“Mae cadw pellter cymdeithasol yn her pan rydyn ni'n mynd i gartrefi pobl oherwydd mae'n rhaid i ni eu diogelu nhw o hyd – gall rhai prydau bwyd gael eu gosod ar drothwy'r drws er mwyn lleihau'r risg, ond mae angen torri'r bwyd i fyny ar gyfer rhai cleientiaid a'i roi o'u blaenau.

“Rwy'n dwlu arno – rwy'n dwlu clywed rhai o'r storïau o'r blynyddoedd a fu.”

Yn olaf, mae staff arlwyo hefyd yn darparu prydau bwyd ar gyfer tua 20 o oedolion sy'n agored i niwed yng Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae ein staff arlwyo'n darparu gwasanaeth hynod o bwysig i blant a phobl sy'n agored i niwed ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'n brawf o'u proffesiynoldeb, gofal ac ymrwymiad eu bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn yn ystod adeg mor heriol.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Huw David

Chwilio A i Y