Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arwyddion palmant ac arwyddion siopau newydd yn hyrwyddo cadw pellter cymdeithasol mewn canol trefi

Mae arwyddion palmant a phosteri newydd i siopau wedi'u creu er mwyn annog pobl i gadw pellter cymdeithasol tra’n siopa yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, Maesteg a Phorthcawl.

Mae'r arwyddion newydd yn cymryd lle'r arwyddion dros dro a osodwyd yn gynharach eleni fel rhan o'r mesurau er mwyn gwneud canol trefi'n ddiogel i bawb ddychwelyd a chefnogi’r siopau a busnesau lleol.

Mae'r arwyddion yn dangos dyluniadau gwahanol ac yn cynnwys marcwyr ciwio sydd wedi'u gosod y tu allan i siopau, posteri i siopau er mwyn nodi faint o gwsmeriaid  a ganiateir yn y siop ar unrhyw adeg, ac i atgoffa siopwyr o'r angen i wisgo gorchudd wyneb, ac arwyddion ar gyfer polion lampau.

Maen nhw wedi'u hariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o gefnogaeth barhaus yr awdurdod lleol i fusnesau yn ystod yr adeg hon.

Gyda phandemig y coronafeirws yn parhau a chyfyngiadau llymach ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr bellach, mae'n bwysicach nag erioed i fod yn ymwybodol o'r angen i gadw pellter cymdeithasol a gwisgo gorchuddion wyneb.

Mae'n bwysig nodi, tra bod cyfyngiadau'r pandemig ar waith, bod ein busnesau canol tref yn dal i fod ar agor a dylen ni barhau i gefnogi masnachwyr lleol gan gymryd pob rhagofal i gadw pellter cymdeithasol a chadw'n ddiogel ar yr un pryd.

Mae'r fenter hon wedi bod yn ddull partneriaeth rhwng yr awdurdod lleol ac amrywiaeth o sefydliadau busnes, gan gynnwys Cymdeithas Fusnes Maesteg, Siambr Fasnach Porthcawl a Fforwm Masnachwyr Pen-y-bont ar Ogwr.

Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio

Dywedodd Tracy Priddy sy'n rhedeg ‘Maesteg Shoe Repair’ ac yn rhan o Gymdeithas Fusnes Maesteg:  “Rydym wedi cael ymateb anhygoel gan fusnesau yng nghanol tref Maesteg sy'n arddangos y posteri ar eu ffenestri ac wedi gofyn am farcwyr ciwio er mwyn helpu i gadw cwsmeriaid yn ddiogel.

"Mae'r dref yn brysur iawn ar hyn o bryd ac mae'r marcwyr ar y llawr yn ffordd dda o atgoffa pobl nad yw'r feirws wedi mynd i ffwrdd."

Gall busnesau a fyddai'n hoffi PDF o un o'r posteri newydd yn nodi faint o gwsmeriaid a ganiateir yn y siop ar unrhyw adeg, e-bostio rheolwr canol y dref andrew.highway@bridgend.gov.uk

Ar gyfer pobl sy'n dymuno dangos nad oes rhaid iddynt wisgo gorchudd wyneb, mae Llywodraeth Cymru wedi creu templed cerdyn eithrio.

Mae'r canllawiau ynghylch gorchuddion wyneb yn nodi na ddylid gofyn yn rheolaidd i’r rhai sydd wedi’u heithrio rhag gwisgo gorchudd wyneb oherwydd oedran, iechyd neu anabledd, am dystiolaeth ysgrifenedig i brofi hyn, ac mae hyn yn cynnwys y cardiau eithrio. Mae'n ychwanegu nad oes angen i unrhyw un geisio cyngor neu ofyn am lythyr gan weithiwr meddygol proffesiynol ynglŷn â’i reswm dros beidio â gwisgo gorchudd wyneb.

Fodd bynnag, i bobl a allai deimlo'n fwy cyfforddus yn dangos rhywbeth sy'n dweud nad oes angen iddynt wisgo gorchudd wyneb, mae Llywodraeth Cymru yn dweud y gallai pobl ddangos cerdyn eithrio, bathodyn neu hyd yn oed arwydd wedi’i wneud gartref. Mae’n nodi mai dewis personol yw hwn ac nid yw’n angenrheidiol o dan y gyfraith.

Chwilio A i Y