Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arweinydd y cyngor yn croesawu cyllid ychwanegol ar gyfer y sector gofal cymdeithasol i oedolion

Mae arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, wedi croesawu cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer darparwyr gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn helpu i dalu’r costau cynyddol sy’n gysylltiedig â delio â phandemig COVID-19.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething fod £22.7 miliwn o gyllid ychwanegol yn cael ei neilltuo ar gyfer y sector, er mwyn helpu i gynnal y ddarpariaeth a helpu darparwyr i gynnal eu gallu i weithredu.

Mae'n dilyn £40 miliwn cychwynnol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar ddechrau'r pandemig er mwyn helpu darparwyr i dalu’r costau cynyddol mewn meysydd fel staffio, rheoli heintiau, prisiau bwyd a mwy o ddefnydd o dechnoleg, gan alluogi teuluoedd i gadw mewn cysylltiad â'u hanwyliaid pan nad oeddent yn gallu ymweld â nhw.

Mae'r rôl hanfodol y mae gofal cymdeithasol wedi'i chyflawni yn ystod argyfwng COVID-19 wedi codi proffil a gwerth gofal cymdeithasol yn ei rhinwedd ei hun.

Mae gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi ymateb i'r heriau digynsail a achoswyd gan COVID-19, gan helpu i gadw'r rheini sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn yn ddiogel yn ystod yr argyfwng hwn. Bydd y cyhoeddiad hwn ynghylch cyllid ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion, sy'n un i'w groesawu, yn helpu i sicrhau bod darparwyr gofal cymdeithasol yn gallu cynnal eu gofal hanfodol yn ystod amgylchiadau heriol parhaus, gan gynnwys heriau ariannol.

Roedd gwasanaethau gofal cymdeithasol dan straen enfawr yn barod ac yn wynebu pwysau costau difrifol a galw cynyddol cyn y pandemig hyd yn oed, ond mae'r pandemig wedi ychwanegu at y pwysau ariannol hirdymor difrifol sy'n wynebu gofal cymdeithasol. Rydym yn parhau i alw am setliad ariannol cynaliadwy ar gyfer gofal cymdeithasol, y bu angen mawr amdano ers amser maith, ac rydym yn parhau i drafod â Llywodraeth Cymru ynglŷn â sut y gellir cyflawni hyn.

Dywedodd y Cynghorydd David, sydd hefyd yn llefarydd dros iechyd a gofal cymdeithasol ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Bydd yr arian ar gael ar unwaith a bydd yn parhau tan ddiwedd mis Medi a bydd y sefyllfa'n cael ei hadolygu eto wedi hynny.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi cysylltu â darparwyr cymwys, ac wedi datblygu mecanwaith er mwyn gwneud y taliadau perthnasol mewn modd amserol.

Dywedodd Mr Gething: “Mae'r gweithlu gofal cymdeithasol ar reng flaen yr ymdrech enfawr hon i ymateb i bandemig y coronafeirws ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi pob unigolyn i wneud ei waith.

“Dylai pob un ohonom yng Nghymru fod yn ddiolchgar iawn iddynt. Rwyf am ddiolch yn bersonol i'n gweithlu gofal cymdeithasol am eu hymdrechion gwych i ddiogelu'r cyhoedd.”

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y