Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arweinydd y cyngor yn annerch cynhadledd gwasanaethau cymdeithasol

Mae arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Huw David, wedi annerch cyfarwyddwyr gofal cymdeithasol ynglŷn â dyfodol y gwasanaethau yng Nghymru.

Wrth siarad yng Nghynhadledd Ddigidol Genedlaethol Gofal Cymdeithasol, dywedodd y Cyng. David, sy'n llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol, wrth Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol bod y pandemig Covid-19 wedi taflu goleuni ar y rôl hanfodol sydd gan ofal yn ein cymunedau.

Dywedodd: "Mae staff gofal cymdeithasol wedi bod ar y rheng flaen drwy gydol yr argyfwng, yn gwneud gwaith arbennig dan amgylchiadau hynod heriol i warchod y rheiny sydd dan eu gofal. Mae'n wirioneddol wedi dangos ymrwymiad, angerdd ac ymroddiad staff gofal cymdeithasol ledled y genedl, yn ogystal ag arloesedd pobl sy'n cyfarwyddo eu gofal a'u cefnogaeth eu hunain a gallu pawb i addasu mor dda a chyflym i sefyllfa hollol newydd."

Dywedodd y Cyng. David yn y gynhadledd bod cyllid annigonol yn dal y sector yn ôl. Dywedodd: "Mae'r ddadl ynglŷn â thalu am ofal yng Nghymru yn parhau gyda'r trafodaethau hyd heddiw yn canolbwyntio ar wobrwyo a chymeradwyo gwell i'r gweithlu gofal cymdeithasol - mae hyn yn hanfodol ac wedi'i gefnogi'n llwyr, ond mae angen ystyried sut gellir goresgyn yr her o'r gofynion ychwanegol sy'n cael eu rhoi ar ysgwyddau gwasanaethau gofal cymdeithasol mewn cyfnod o leihau adnoddau.

"Mae hyn yn pwysleisio'r angen i sefydlu trefniant cyllid teg a hirdymor i ofal cymdeithasol fel mater o flaenoriaeth."

Dywedodd arweinydd y cyngor, yn y dyfodol dylai gofal cymdeithasol fod yn seiliedig ar y gymuned a chymryd dull gweithredu 'person cyfan', yn mynd i'r afael ag iechyd corfforol, iechyd meddwl ac anghenion cymdeithasol pobl gyda'i gilydd.

Dywedodd na ddylai'r dull gweithredu hwn "gynnal gofal cymdeithasol a chefnogaeth yn unig", gydag angen am y tai priodol i helpu pobl i aros yn annibynnol, cyfleusterau hamdden ac adloniant i annog gweithgarwch corfforol, cymunedau diogel a chynhwysol i gefnogi llesiant meddwl preswylwyr, a chysylltiadau trafnidiaeth dibynadwy a gwasanaethau cyflogaeth eang i fynd i'r afael ag unigedd.

Dywedodd y Cyng. David yn y gynhadledd, a gynhaliwyd ar 19-20 Tachwedd: "Mae'r angen i ddiogelu system gofal cymdeithasol sy'n cael ei arwain, ei gomisiynu a'i ddarparu yn agos at gymunedau lleol, yn galluogi i'r penderfyniadau ynghylch cyllid gael eu gwneud gyda phobl leol, sy'n golygu bod beth bynnag sy'n cael ei gomisiynu yn bwysig i bobl.

"Wrth gwrs, bydd y gweithlu yn hanfodol i gyflawni hyn. Calonogol yw gweld gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal cymdeithasol yn cael eu cydnabod yn fwy rheolaidd gan bob rhan o'r gymdeithas. Ond er mor ddiolchgar ydynt o gymeradwyaeth a chynnig nwyddau a gwasanaethau am ddim gan fanwerthwyr, nid oes dim yn curo tâl ac amodau priodol a llwybr i ddatblygu mewn sector gyrfa broffesiynol. Rhaid cael uchelgais a'r adnoddau i dalu'r Cyflog Byw Go Iawn i'r sector gofal cymdeithasol cyfan o leiaf."

Chwilio A i Y