Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arwain y ffordd o ran targedau carbon sero net

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd yn ei ymateb i heriau newid yn yr hinsawdd a chyflawni statws carbon sero net fel corff cyhoeddus erbyn 2030.

Mae’r awdurdod lleol wedi bod yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i ddeall ei ôl troed carbon a gweld lle gallai leihau allyriadau.

Datganodd Lywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd yn 2019 ac ymrwymo i gyflawni sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030. Carbon niwtral neu garbon net-sero yw cydbwyso allyriadau carbon yn erbyn tynnu carbon, yn aml drwy wrthbwyso carbon, gyda'r canlyniad net yn niwtral.

Mewn cyfarfod craffu ddydd Llun 19 Gorffennaf, cafodd cynghorwyr y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sy'n cael ei wneud.

Wrth ddatblygu sefyllfa ddi-garbon net ar gyfer gweithrediadau'r cyngor, rydym yn ceisio ymgymryd â rhaglen ddatgarboneiddio arloesol a radical ar draws yr awdurdod lleol ac wrth wneud hynny, datblygu cymorth technegol cywir, gwyddonol a chadarn i alluogi cyflawniad a darpariaeth yr uchelgais hwn. Gan mai dim ond yn ddiweddar y cyhoeddwyd canllawiau Llywodraeth Cymru, deallwn mai ni yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i adolygu ei ôl troed carbon yn llawn a datblygu strategaeth ddatgarboneiddio yn unol â'r protocol.

Mae bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arwain y ffordd o ran agenda Datgarboneiddio 2030. Rydym yn un o ddim ond dau awdurdod lleol sydd â chynlluniau ar gyfer Rhwydwaith Gwres Ardal ac rydym yn un o ddim ond dau le yn y DU sy'n rhedeg ar gyfer model tanwydd hydrogen a thrydaneiddio ar gyfer ein fflyd. Mae llawer o weithredu'n digwydd nawr, ac wedi'i gynllunio ar gyfer y dyfodol, gyda chefnogaeth yr aelodau.

Mae'r camau nesaf yn cynnwys cwblhau asesiad yr Ymddiriedolaeth Garbon ar ein defnydd o nwyon tŷ gwydr, sefydlu cynulliad dinasyddion yn y fwrdeistref sirol i helpu i fwydo i mewn i'r broses, ac ymgynghoriad ar y strategaeth ddatgarboneiddio ddrafft. Bydd hyn wedyn yn dod yn ôl i'r Cabinet a'r Cyngor i gymeradwyo'r strategaeth a'r cynllun gweithredu.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Cadeirydd y Bwrdd Rhaglen Datgarboneiddio 2030 Pen-y-bont ar Ogwr

Isod mae rhai o'r prosiectau sy'n mynd rhagddynt yn y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd:

  • Rhwydwaith Gwres Rhanbarth Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd Cam 1 yn gwasanaethu rhai o adeiladau'r sector cyhoeddus yn y dref gyda chyfnodau yn y dyfodol â'r potensial i wasanaethu adeiladau preswyl, ysbytai ac ysgolion
  • Y rhaglen Re:fit. Disgwylir i'r awdurdod lleol ddechrau'n fuan ar ôl-ffitio tua 18 o adeiladau'r sector cyhoeddus gyda mesurau arbed ynni fel goleuadau LED newydd a systemau solar ffotofoltäig
  • Cerbydau Allyriadau Hynod Isel (ULEV). Bydd seilwaith gwefru cerbydau trydan yn y fwrdeistref sirol yn cael ei wella yn dilyn dyfarnu grant o £500,000 gan Lywodraeth Cymru
  • Fflyd y cyngor ULEV. Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddefnyddio cerbydau gwyrddach ar gyfer fflyd y cyngor gyda'r potensial i baneli solar ar do depo Bryncethin gynhyrchu'r pwer sydd ei angen
  • Tacsis ULEV. Mae chwe thacsi ULEV ar gael yn y fwrdeistref sirol i'w defnyddio gan weithredwyr tacsis fel rhan o brosiect Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
  • Plannu coed. Yr hydref hwn, bydd 15,000 o goed yn cael eu plannu mewn chwe rhan wahanol o'r fwrdeistref sirol ar dir sy'n eiddo i'r cyngor. Fel rhan o'r fenter mae digwyddiad Diwrnod Gwyrdd arbennig yn cael ei gynllunio gyda sefydliadau partner lle bydd y gymuned ac ysgolion yn cael eu gwahodd i ymuno i helpu i blannu'r coed a dysgu mwy am yr agweddau llesiant ehangach sy'n gysylltiedig â natur a bioamrywiaeth.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y