Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arolygwyr yn canmol gwasanaeth cymorth cartref

Mae arolygwyr o Arolygiaeth Gofal Cymru wedi canmol gwasanaeth gofal cartref y cyngor yn dilyn arolwg oedd yn tynnu sylw at yr adborth cadarnhaol gan bobl ynghylch y gofal a'r cymorth maent yn ei dderbyn.

Lluniodd yr arolygwyr adroddiad ar ôl arolygu'r gwasanaeth sy'n darparu cymorth i bobl dros 18 oed yn eu cartrefi eu hunain, o fewn lleoliad byw â chymorth neu gyfleuster Gofal Ychwanegol.

Wrth dynnu sylw at yr adborth cadarnhaol gan bobl oedd yn defnyddio'r gwasanaeth, dywedodd yr arolygwyr fod pawb y gwnaethant siarad â nhw yn canmol y staff gofal, ac yn teimlo eu bod nhw'n darparu gwasanaeth sy'n bodloni eu hanghenion.

Gwnaethant ganmol y strwythur rheoli clir, y cymorth da a chyfleoedd datblygu ar gyfer staff, a'r adborth cadarnhaol gan staff a ddywedodd eu bod nhw'n teimlo eu bod nhw'n cael eu gwerthfawrogi a'u cefnogi.

Wrth drafod yr heriau ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws, dywedodd yr arolygwyr fod y bobl sy'n derbyn gofal a chymorth wedi dweud wrthynt eu bod nhw'n hapus i adael gweithwyr gofal i mewn i'w cartrefi am eu bod nhw'n ofalus gydag arferion hylendid. Gwnaeth yr arolygwyr hefyd ganmol y cynlluniau gofal manwl a gofnodwyd.

Roedd yr adroddiad yn argymell bod angen rhai mân welliannau i sicrhau bod y gwasanaeth yn bodloni ei holl ofynion rheoleiddiol, megis anfon digwyddiadau ymlaen y tu hwnt i'r tîm diogelu lleol at Arolygiaeth Gofal Cymru, ond dywedwyd mai effaith fechan yr oedd hyn yn ei chael ar y gwasanaeth a ddarparwyd i bobl. Mae'r gwasanaeth nawr yn canolbwyntio ar wella'r maes hwn.

Rydym yn falch iawn o'n timau gofal am eu hymrwymiad a'u hymroddiad drwy gydol pandemig y coronafeirws.

Mae adroddiad yr arolwg hwn yn dangos pa mor dda ydyn nhw a'r gwaith rhagorol maen nhw'n ei wneud yn ein cymunedau bob dydd.

Oherwydd cynnydd mewn gofyn, rydym ar hyn o bryd yn recriwtio ar gyfer swyddi gofal cymdeithasol parhaus, dros dro ac achlysurol i gynyddu nifer yr unigolion yn ein timau. Yn dibynnu ar y swydd, nid ydych angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sy'n bwysig yw bod â'r gwerthoedd, agwedd ac ymddygiad cywir er mwyn gweithio'n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chymorth.

Dywedodd aelod cabinet y cyngor dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett

Roedd yr arolwg, a ddigwydd ym mis Hydref 2020, yn ystyried llesiant unigolion sy'n derbyn gofal a chymorth, ansawdd y gofal a'r gefnogaeth a ddarperir i unigolion, ac arweinyddiaeth a rheolaeth y gwasanaeth, gan gynnwys y trefniadau sefydliadol ar gyfer darparu gofal a chymorth. Ar unrhyw un adeg, mae oddeutu 1,200 o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth.

I gael mwy o fanylion am ein swyddi gwag mewn gofal cymdeithasol, ewch i wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu chwiliwch am y swyddi gwag fydd yn cael eu rhannu bob wythnos ar Facebook ac arTrydar.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y