Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Arian grant ar gael i fusnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol

Gall busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol mewn adeiladau ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr a orfodwyd i gau oherwydd cyfyngiadau lefel pedwar, bellach wneud cais am grant gan y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau.

Lansiodd Llywodraeth Cymru y gronfa i gefnogi busnesau sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan y cyfyngiadau ychwanegol a roddwyd ar waith ar 4 Rhagfyr i reoli lledaeniad Covid-19. Agorwyd ceisiadau ar gyfer cwmnïau lletygarwch cyn y Nadolig ac maent bellach ar agor i fusnesau cymwys eraill.

Mae'r Grant Ardrethi Annomestig ar gael i fusnesau sy'n meddiannu safle busnes ac sy'n atebol i dalu ardrethi busnes. Gall busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sydd wedi cael eu gorfodi i gau, lletygarwch, twristiaeth a busnesau hamdden a'u cadwyn gyflenwi, a busnesau manwerthu sydd ag eiddo Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach cymwys a all ddangos gostyngiad o fwy na 40% mewn trosiant o ganlyniad i'r cyfyngiadau newydd, gael mynediad ato.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch ddogfen Canllawiau Grant Ardrethi Annomestig y Gronfa Fusnes dan Gyfyngiadau.

O ddydd Llun, 4 Ionawr, bydd busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol a gofrestrodd ac a dderbyniodd Grant Ardrethi Annomestig yn flaenorol drwy'r cyfyngiadau cyfnod clo byr diweddar yn cael taliad awtomatig.

Mae ceisiadau bellach ar agor i fusnesau cymwys na dderbyniodd grant cyfyngiadau cyfnod clo byr. Mae'r rhain yn cynnwys busnesau manwerthu nad ydynt yn hanfodol sydd wedi cael eu gorfodi i gau, busnesau sy'n meddiannu safle busnes sy'n gysylltiedig â'r sectorau lletygarwch a rhai busnesau manwerthu a all ddangos effaith sylweddol ar eu gweithgarwch masnachu o ganlyniad i'r cyfyngiadau ychwanegol a gyflwynwyd.

Anogir busnesau cymwys y mae'r set ddiweddaraf hon o fesurau wedi effeithio arnynt i wneud cais am y cymorth ariannol hwn. Gall y gronfa roi cymorth llif arian i fusnesau a'u helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau a gyflwynwyd.

Gofynnwn yn garedig i fusnesau beidio â chysylltu â'r cyngor i wirio cynnydd cais - rydym yn deall pwysigrwydd sicrhau bod y ceisiadau hyn yn cael eu hasesu cyn gynted â phosibl er mwyn cyflwyno'r cyllid, a gall y broses gyfan honno gael ei hoedi wrth ddelio â busnesau sy'n gwirio statws eu cais.

Dirprwy arweinydd y cyngor, Hywel Williams

I ymgeisio am gylloid grant, ewch i wefan cymorth busnes Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr.

Ystyrir pob cais ar sail unigol, a thelir y grantiau yn ôl disgresiwn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Prosesir ceisiadau ar sail y cyntaf i'r felin. Gall hyn arwain at beidio ag ystyried ceisiadau ar ôl iddynt gael eu cyflwyno os yw'r gronfa wedi'i dyrannu'n llawn. Hysbysir ymgeiswyr o hyn trwy e-bost.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y