Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

‘Anghenfil Môr’ yn addysgu plant am waith morglawdd Porthcawl

Mae gwaith parhaus i atgyfnerthu Morglawdd eiconig y Gorllewin ym Mhorthcawl wedi cael ei esbonio mewn cartŵn newydd hwyliog i blant sy'n cynnwys anghenfil môr cyfeillgar o'r enw Dilwyn.

Mae’r anghenfil môr unig, Dilwyn, yn byw yn y dŵr ger arfordir Porthcawl ac eisiau gwneud ffrindiau gyda’r bobl mae’n eu gweld yn mwynhau eu hamser ar y traeth.

Fodd bynnag, mae Dilwyn yn tristau un diwrnod pan mae’n nofio at y dŵr bas i godi llaw ar bawb ac maen nhw i gyd yn ffoi o'r traeth mewn ofn. Cyn bo hir, mae’n dysgu gan ei ffrind newydd, Ned, nad ei ‘wên orau llond ei ben o ddannedd’ sy’n eu dychryn, ond y tonnau enfawr a oedd yn chwalu yn erbyn waliau'r môr wrth iddo chwifio ei gynffon.

Mae Dilwyn a Ned wedyn yn gweithio i atgyfnerthu’r morglawdd mewn stori y mae arbenigwyr adeiladu, Knights Brown, yn gobeithio y bydd yn helpu i egluro’u gwaith parhaus i ddiogelu morglawdd Porthcawl.

Ar ôl gorffen y gwaith, bydd y cynllun gwerth £6.4m yn helpu i amddiffyn Porthcawl rhag llifogydd ac unrhyw godiad posib yn lefel y môr yn y dyfodol. Cam cyntaf y prosiect yw canolbwyntio ar adnewyddu ac atgyweirio'r morglawdd a godwyd yn yr 19eg ganrif, i sicrhau ei fod yn gallu parhau i wrthsefyll y llanw a thywydd garw'r môr.

Bydd ail gam, a fydd yn cael ei gynnal ochr yn ochr â’r cam cyntaf, yn canolbwyntio ar ddiweddaru Promenâd y Dwyrain yn ogystal â gosod amddiffynfeydd llifogydd gwell rhwng Marina Porthcawl a Thraeth Coney. Yna bydd y gwaith yn ymestyn i Fae Tywodlyd a chyn belled â Rhych Point, lle bydd amddiffynfeydd llifogydd a gwaith amddiffyn twyni yn cael eu diweddaru.

Ariannwyd y gwaith ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o'r Rhaglen Rheoli Risg Arfordirol.

Mae stori Dilwyn yr Anghenfil Nôr yn ffordd wych a difyr o egluro i blant yr hyn sy’n digwydd gyda phrosiect Morglawdd y Gorllewin Porthcawl.

Gobeithio y bydd yn ysbrydoli cenhedlaeth newydd i ystyried y materion sy’n codi o achos llifogydd arfordirol ac yn annog plant i ddod yn beirianwyr yn y dyfodol.

Mae'r morglawdd yn ffurfio rhan allweddol o'r seilwaith ar gyfer amddiffyn y dref rhag llifogydd, a bydd hefyd yn helpu i sicrhau datblygiad pellach yn ardal Llyn Halen ym Mhorthcawl.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio

Gellir dod o hyd i stori lawn Dilwyn yr Anghenfil Môr, ynghyd â lluniau, ar wefan Knights Brown.

Bydd Dilwyn yr Anghenfil Môr yn addysgu plant am waith i atgyfnerthu Morglawdd y Gorllewin eiconig Porthcawl (cr. Knights Brown/Beth Saunders)

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y