Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Angen barn y cyhoedd ynglŷn â thoriadau posibl gan y cyngor

Wrth i awdurdodau lleol barhau i ymdrin â chyllidebau llai a achoswyd gan ddegawd o gyni, mae Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried gwneud toriadau i wasanaethau sy’n cynnwys glanhau strydoedd, TCC, rheoli plâu, digwyddiadau yng nghanol y dref, dysgu oedolion, gwasanaethau cefnogi addysg, ynghyd â chau un allan o dair o’i ganolfannau ailgylchu cymunedol.

Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi arbed £27m drwy dorri rhai gwasanaethau poblogaidd a lleihau niferoedd staff y cyngor o 400, sydd wedi cynnwys gwneud toriadau sylweddol mewn uwch reolwyr.

Mae’n rhaid gwneud arbediad pellach o £35m erbyn 2023, ac mae’r cyngor yn rhybuddio bod y sefyllfa yn awr yn cyrraedd ‘torbwynt’ oherwydd ei fod yn derbyn llai o gyllid gan lywodraeth ganolog.

Heddiw, mae’r awdurdod lleol wedi lansio ei ymgynghoriad blynyddol ynglŷn â’i gyllideb sef ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’, sy’n amlinellu’r penderfyniadau anodd sydd angen eu gwneud cyn penderfynu ar ei gyllideb am 2020-21. Mae preswylwyr lleol yn cael eu hannog i gymryd rhan a rhannu eu barn ynglŷn ag arbedion posibl yn y gyllideb sy’n cynnwys…

 • Symud at wasanaeth glanhau strydoedd ymatebol, lle bydd glanhawyr stryd yn ymdrin â chwynion â blaenoriaeth yn unig ynglŷn â thipio anghyfreithlon a gwagio biniau, yn hytrach na glanhau rheolaidd. Byddai hyn yn arbed £270k y flwyddyn.
 • Un ai cau un o’r tair canolfan ailgylchu cymunedol (ym Maesteg, Llandudwg a Brynmenyn) yn gyfan gwbl er mwyn arbed £100k y flwyddyn, neu gau’r tri safle am un diwrnod yr wythnos er mwyn arbed £50k y flwyddyn.
 • Cael gwared â darpariaeth TCC, sydd ar hyn o bryd yn cael ei defnyddio i wylio’r drafnidiaeth, atal troseddau a helpu i greu cymunedau mwy diogel. Ar hyn o bryd, mae 92 o gamerâu drwy’r fwrdeistref sirol, ac mae’r gwasanaeth yn costio oddeutu £327k y flwyddyn.
 • Codi tâl am wasanaethau rheoli plâu, sy’n rhad ac am ddim ar hyn o bryd e.e. llygod mawr, llygod, chwilod duon a phỳcs.
 • Arbed £23k y flwyddyn drwy beidio â rhoi cefnogaeth ariannol mwyach i ddigwyddiadau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, fel marchnadoedd stryd, Wartime Bridgend a’r sioe ceir clasurol.
 • Arbed £35k y flwyddyn drwy beidio â chefnogi Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr mwyach.
 • Aildrefnu gwasanaeth digartrefedd y cyngor (ond parhau i ddarparu cefnogaeth ar gyfer pobl ddigartref) er mwyn arbed £100k.
 • Arbed £133k y flwyddyn drwy beidio â chyllido cyrsiau dysgu cymunedol i oedolion, neu arbed £65k y flwyddyn drwy leihau’r gwasanaeth i gynnig llai o gyrsiau.
 • Arbed £307k y flwyddyn drwy beidio â darparu gwasanaethau gwybyddiaeth a dysgu arbenigol er mwyn cefnogi disgyblion gydag anghenion dysgu arbennig ac anableddau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd prif ffrwd. Fel arall, gellid arbed £61k drwy hyfforddi staff mewn ysgolion i gyflawni rhai o’r gwasanaethau hyn.
 • Newid y ffordd y mae cefnogaeth un i un i blant gydag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei gynnig mewn ysgolion cynradd. Gallai hyn arbed £144k y flwyddyn.
 • Peidio â darparu hebryngwyr mewn tacsis a bysiau mini sy’n cludo llai nag wyth o blant i ysgolion cynradd. Byddai hyn yn arbed £35k y flwyddyn.
 • Datblygu mwy ar y ffordd y mae gwasanaethau dydd yn cael eu darparu drwy symud at fodel canolfannau cymunedol mewn pedair ardal o’r fwrdeistref sirol. Byddai gwneud hyn, nid yn unig yn arbed £180k, ond byddai’n sicrhau y gall pobl dderbyn gwasanaeth mwy lleol sy’n gweddu â’u hanghenion yn well.

Yn ogystal, mae’r cyngor yn cynnig cynhyrchu arian drwy gynnig gwasanaethau gofal ffôn ac ymateb symudol i’r cyhoedd yn gyffredinol, yn hytrach na phobl sy’n wybyddus i’r gwasanaethau cymdeithasol yn unig. Amcangyfrifir y gallai gwneud hyn gynhyrchu £150k o incwm y flwyddyn. Gwahoddir barn hefyd ynglŷn â dewisiadau posibl eraill i wneud arian, fel buddsoddiadau masnachol.

Yn ogystal, gofynnir i bawb sy’n cwblhau arolwg ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ roi eu barn ynglŷn â chodiadau posibl i dreth y cyngor er mwyn diogelu gwasanaethau a chael dweud eu dweud ynglŷn â pha wasanaethau y dylid eu blaenoriaethu wrth wneud penderfyniadau hirdymor ynglŷn â’r gyllideb.

Rydym ni eisoes wedi gwneud arbedion gwerth sawl miliwn o bunnau, wrth inni addasu er mwyn ymdopi â’r toriadau anferth yn y cyllid yr ydym yn ei dderbyn, ac rydym wedi gwneud popeth y gallwn ni i atal preswylwyr rhag gorfod profi effaith lawn y toriadau sydd wedi cael eu hadrodd yn eang mewn mannau eraill yn y DU.

Bydd y flwyddyn sydd i ddod yr un fwyaf anodd eto, ac nid oes unrhyw ddewisiadau hawdd i arbed miliynau o bunnau. Tan y bydd llywodraeth ganolog yn penderfynu peidio â dyrnu llywodraeth leol, ac yn lle hynny, ein darparu gyda digon o gyllid i ddarparu’r gwasanaethau y mae ein preswylwyr yn eu haeddu, byddwn yn gorfod dal i wneud y penderfyniadau mwyaf anodd yr ydym erioed wedi’u hwynebu er mwyn penderfynu ar gyllideb gytbwys sy’n cwrdd â’n cyfrifoldebau cyfreithiol.

Os yw un gwasanaeth yn cael blaenoriaeth, mae’n golygu y bydd yn rhaid i wasanaeth arall fod ar ei golled, ac felly rydym ni angen pobl leol i weithio gyda ni a dweud wrthym pa wasanaethau y maen nhw angen inni eu diogelu.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David

Yn ystod 2019-20, bydd yn costio bron i £270.8m i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddarparu amrediad llawn o wasanaethau cyhoeddus ar gyfer 142,000 o breswylwyr. Mae cyllideb y cyngor yn cynnwys cyllid gan y llywodraeth, treth y cyngor a chyfraddau busnes. Mae treth y cyngor yn gyfrifol am oddeutu 29 y cant (£79m) o gyllideb net yr awdurdod lleol ac nid yw hyd yn oed yn cynnwys cost y gyllideb sy’n mynd yn syth at 59 o ysgolion y fwrdeistref sirol.

Gellir cwblhau’r ymgynghoriad ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ ar-lein yn cyn i’r arolwg gau ar ddydd Sul, 3ydd Tachwedd. Gellir gofyn am gopïau papur hefyd drwy anfon e-bost at Dîm Ymgynghori ac Ymgysylltu’r Cyngor, consultation@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643664.

Gall pawb sy’n cwblhau’r arolwg ddewis cymryd rhan mewn raffl rad ac am ddim i ennill un ai dau docyn i weld ‘It’s a Wonderful Life’ yn Neuadd y Gweithwyr ym Mlaengarw ar ddydd Iau, 14 Tachwedd, tocyn teulu i bedwar i weld pantomeim ‘Snow White’ yn y Grand Pavilion ym Mhorthcawl ar ddydd Sadwrn, 14 Rhagfyr neu aelodaeth blwyddyn ar gyfer Halo Leisure.

Chwilio A i Y