Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Allech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn lleol yn 2019?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gofyn ai 2019 fyddai'r flwyddyn y byddwch chi'n dechrau eich taith maethu ac yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd plentyn lleol.

Yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru, roedd cyfanswm o 6,407 o blant yn derbyn gofal yng Nghymru yn ystod 2018, sef cynnydd o 464 neu wyth y cant o'i gymharu â'r llynedd. Mae angen gofalwyr maeth ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gynnig eu hunain ac i'n helpu ni i ateb anghenion amrywiol rhai o'n plant sydd fwyaf agored i niwed.

Mae bod yn ofalwr maeth yn 2019 yn gyfle i wneud gwir wahaniaeth i rai o'r plant a'r bobl ifanc yn ein bwrdeistref sirol sydd fwyaf agored i niwed.

Mewn byd delfrydol, ni fyddai angen gofalwyr maeth, ond yn anffodus, nid yw hynny'n wir. Daw plentyn dan ofal am sawl rheswm, fel esgeulustod, chwalfa mewn perthynas yn y teulu, neu broblemau sy'n ymwneud ag iechyd rhieni, gan gynnwys camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

Bydd cynyddu nifer y gofalwyr maeth nid yn unig yn sicrhau y bydd plant sy'n agored i niwed yn byw mewn cartrefi cariadus a sefydlog, ond gall hefyd helpu i leihau'r amharu o ran eu lleoli drwy eu paru'n ofalus.

Dywedodd Joanne Biggs, gofalwr maeth o Ben-y-bont ar Ogwr: "Does dim modd i fi a fy ngŵr gael ein plant ein hunain ac, ar y pryd, doedden ni ddim yn barod i fabwysiadu. Roedden ni'n teimlo y byddai maethu'n rhoi'r bywyd cartref delfrydol i ni ac y byddai modd i ni roi cartref cariadus i blentyn a oedd ei angen.

"A ninnau'n dod o ardal Pen-y-bont ar Ogwr, roedden ni am helpu plant yn ein cymuned leol. Roedden ni'n ymwybodol fod Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn chwilio am ofalwyr maeth, yn enwedig ar gyfer plant hŷn, ac ar ôl cyfarfod â'r gweithiwr cymdeithasol oedd yn asesu, roedden ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o dîm mor ymroddgar.

"Y peth mwyaf gwerth chweil am faethu yw'r adegau pan ydyn ni i gyd gyda'n gilydd, yn ymlacio ac yn gyfforddus, ac rydyn ni'n teimlo fel teulu. Dwi'n anghofio fy mod i'n ofalwr maeth a dwi'n teimlo fel rhiant."

Yn aml adeg hon y flwyddyn, bydd pobl yn meddwl am gyfleoedd newydd. Os oes gennych ystafell wag ac os ydych am wneud gwahaniaeth i fywyd person ifanc lleol, byddwn i'n eich annog chi i ystyried maethu.

Mae angen gofalwyr maeth ar y cyngor ar gyfer plant o bob oedran. Mae hyn yn cynnwys brodyr a chwiorydd, pobl yn eu harddegau, a rhiant a'i fabi. Hefyd, mae angen gofalwyr profiadol ar gyfer lleoliadau byrdymor arbenigol i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth ac ymddygiadau heriol.

Cynghorydd Phil White, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

Yr hyn sydd ei angen fwyaf ar ddarpar ofalwyr maeth yw amser ac egni i'w neilltuo i blentyn neu berson ifanc. Rhaid iddynt fod yn hyblyg, yn amyneddgar ac yn llawn cydymdeimlad.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi hyfforddiant cynhwysfawr, treuliau a chymorth 24 awr i ofalwyr, yn ogystal â chyfle i ymgymryd â chymwysterau perthnasol. Does dim treth ar lwfans maethu plant ac nid yw'n effeithio ar fudd-daliadau'r wladwriaeth.

Am fwy o wybodaeth, ewch i gwefan pennawd y llun neu ffoniwch y tîm maethu ar 01656 642674.

Chwilio A i Y