Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailddatblygiad £100,000 ar gyfer Llyfrgell y Pîl

Bydd bron i £100,000 yn cael ei fuddsoddi yn Llyfrgell y Pîl yn ddiweddarach yr hydref yma, diolch i Grant Cyfalaf Trawsnewid gan Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru ac arian cyfatebol gan Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen.

Fe fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i ailddatblygu ac adnewyddu'r llyfrgell boblogaidd i'w newid yn fan agored mawr, goleuach a mwy disglair, fel y gall y gymuned gyfan ei ddefnyddio fel lle mwy hyblyg a gweithredol gan.

Bydd y ddesg fawr a chrand bresennol yn y dderbynfa a'r pedair colofn aerdymheru yn cael eu symud i wneud y lle'n fwy agored. Bydd y waliau'n cael eu hailaddurno, bydd y lloriau'n cael eu hamnewid, a gosodir silffoedd a dodrefn newydd.

Hefyd bydd 'cilfachau' tawel a mannau gwaith â phwyntiau pŵer ychwanegol, gwell WIFI a chyfleusterau trydanu i gynorthwyo myfyrwyr, busnesau bach a gweithwyr cartref â lleoedd i gyfarfod a gweithio.

Dywedodd Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, sy'n rhedeg y gwasanaethau llyfrgell ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: "Llyfrgell y Pîl, a'r Ganolfan Bywyd lle mae wedi'i chyd-leoli, yw canolbwynt y gymuned leol; mae'n fan diogel a chroesawgar lle gall pobl a grwpiau gyfarfod, cymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau neu fwynhau'r amgylchedd hamddenol. Yn aml, Llyfrgell y Pîl yw'r lle 'mynd iddo' yn yr ardal am gyngor a chymorth ddefnyddiol â llythrennedd, sgiliau digidol, adnoddau cyflogaeth, ac mae'n bartner allweddol mewn nifer o fentrau iechyd a lles llwyddiannus, gan gynnwys Caffi Memory Lane [Lôn y Gof] sy'n deall dementia.

"Mae wedi bod yn 18 mlynedd ers i'r llyfrgell gael ei hadnewyddu ddiwethaf, ac mae'n sicr bod anghenion unigol a chymunedol wedi newid dros yr amser hwnnw. Trwy gael gwared ar rai o'r rhwystrau ffisegol i mewn i'r llyfrgell, sydd wedi'u dyddio erbyn hyn, gan gynnwys y ddesg flaen fawr, a defnyddio dodrefn a mannau storio y gellir eu symud o gwmpas yn hawdd i greu lleoedd aml-swyddogaethol, dynamig i weddu i wahanol ddibenion a digwyddiadau, rydym yn gobeithio annog hyd yn oed mwy o bobl i ddod 'r llyfrgell, yn amlach."

Buddsoddiadau mawr fel hyn yw'r union reswm pam wnaethon ni ddewis y dull arloesol o sefydlu ymddiriedolaeth ddiwylliannol yn 2015 i redeg nifer o gyfleusterau lleol gan gynnwys llyfrgelloedd.

Ar adeg pan oedd awdurdodau lleol eraill yn gorfod cwtogi ar wasanaethau llyfrgell oherwydd llai o arian gan y llywodraeth ganolog, mae ein hymagwedd feiddgar wedi cynnig dyfodol gwahanol ond disglair ar gyfer gwasanaethau diwylliannol.

Mae gweithio mewn partneriaeth ag Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn ein helpu i gyflawni ein huchelgais o annog angerdd am ddarllen a gwybodaeth, yn arbennig ymysg y genhedlaeth iau, a rhoi diwylliant a dysgu wrth galon ein cymunedau.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet Cymunedau Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r Rhaglen Grant Cyfalaf Trawsnewid yn cynorthwyo amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd i drawsnewid gwasanaethau a sicrhau eu cynaliadwyedd yn y dyfodol â dros £1.35 miliwn o gyllid cyfalaf i ddatblygu a gwella eu cyfleusterau a'u gwasanaethau.

Wrth gyhoeddi'r arian, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: "Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r gwasanaethau pwysig hyn. Bydd y gronfa hon yn ehangu mynediad ar gyfer ein cymunedau, gan hyrwyddo ymgysylltu diwylliannol, darparu cyfleoedd dysgu a chefnogi cydlyniant a ffyniant cymunedol. Edrychaf ymlaen at ymweld â'r cyfleusterau newydd maes o law, ac annog pawb i weld beth sydd gan eu hamgueddfa, archif neu lyfrgell leol i'w gynnig.

Chwilio A i Y