Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailagor canolfannau hamdden a phyllau nofio fesul cam

Yn dilyn canllawiau newydd ar gyfyngiadau symud gan Lywodraeth Cymru, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Halo, ei bartner hamdden, wrthi'n gwneud trefniadau i ailagor cyfleusterau hamdden yn ddiogel a fesul cam.

Mae mesurau newydd yn cael eu cyflwyno er mwyn cadw pobl yn ddiogel fel y gall canolfannau bywyd ailagor mewn camau o 10 Awst ymlaen, ac fel y gall pyllau nofio ailagor yn gynnar ym mis Medi.

Mae'r paratoadau yn unol â miloedd o gampfeydd a chanolfannau hamdden ledled Cymru wrth iddynt baratoi ar gyfer ailagor fel rhan o'r ymgyrch Fit Together gan gorff masnach y diwydiant ffitrwydd, UK Active.

Fel rhan o'r broses o ailagor fesul cam, bydd canolfannau a gweithgareddau ar gael yn raddol fel a ganlyn:

Dydd Llun 10 Awst

  • Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr – y gampfa, dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau a'r ystafell tynhau cyhyrau.
  • Canolfan Chwaraeon Maesteg – y gampfa a dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau.
  • Canolfan Ffitrwydd Ynysawdre – y gampfa.

Dydd Mercher 12 Awst

  • Canolfan Bywyd Cwm Garw – y gampfa a dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau.
  • Canolfan Bywyd Cwm Ogwr – y gampfa a dosbarthiadau ymarfer corff mewn grwpiau.

Dydd Mawrth 1 Medi

  • Pencoed – y gampfa.
  • Y Pîl – y gampfa.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Halo Leisure yn darparu canolfannau lleol ar y cyd fel rhan o Bartneriaeth Byw’n Iach Pen-y-bont ar Ogwr. Nid yw'r pandemig drosodd, ac rydym yn cydweithio'n agos er mwyn sicrhau y gall cyfleusterau ailagor mewn modd diogel a synhwyrol.

Gallwch ddisgwyl gweld arwyddion newydd yn eu lle sy'n rhoi cyfarwyddiadau clir ar sut mae'n rhaid defnyddio cyfleusterau, digonedd o orsafoedd glanweithdra, mwy o ofod rhwng y cyfarpar a glanhau rheolaidd er mwyn sicrhau y gellir cynnal y safonau hylendid uchaf posibl. Er mwyn atal niferoedd mawr o bobl rhag ymgasglu ac i gefnogi cadw pellter cymdeithasol, byddwch ond yn gallu cael mynediad i'r canolfannau drwy gadw lle ar gyfer gweithgaredd ymlaen llaw, naill ai drwy ddefnyddio ap Halo Leisure neu drwy ffonio un o'r canolfannau lleol yn uniongyrchol – ni fyddwch yn gallu galw i mewn ac ni fydd ymweliadau ar hap yn bosibl nes y bydd hysbysiad pellach.

Ar hyn o bryd, ni fydd ystafelloedd newid na chawodydd ar gael, felly bydd angen i gwsmeriaid gyrraedd y safle yn y wisg briodol ar gyfer y gweithgaredd rydynt yn bwriadu ei wneud. Rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gweithio ochr yn ochr â ni wrth i ni geisio ailgyflwyno'r cyfleusterau hyn y gwneir defnydd helaeth ohonynt, wrth gadw pobl mor ddiogel â phosibl. Gyda threfniadau tebyg wrthi'n cael eu datblygu ar gyfer ailagor pyllau nofio ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Maesteg, Pencoed, y Pîl ac Ynysawdre, rydym yn gweithio tuag at ddyddiadau dros dro pellach o fis Medi ymlaen

Dywedodd y Cynghorydd Dhanisha Patel, Aelod y Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol

Dywedodd Scott Rolfe, Prif Weithredwr Halo: “Rydym am roi sicrwydd i gwsmeriaid y bydd ein cyfleusterau'n lân, yn ddiogel ac yn barod i'w croesawu'n ôl cyn bo hir, ond os oes ganddynt unrhyw bryderon bydd staff yn gallu esbonio'r holl newidiadau pan maent yn dychwelyd neu wrth ffonio 01432 842075 neu gallant fynd i info@haloleisure.org.uk  

“Gallwch ddod o hyd i bopeth rydych angen ei wybod am ddychwelyd i Halo yn ddiogel ar wefan Halo. Mae cyfleusterau ffitrwydd a hamdden yn rhan o wead cymdeithasol ein cymdeithas, ac mae'n glir bod gan ein sector ni ran hanfodol bwysig i'w chwarae yn ein gwydnwch a'n hadferiad o COVID-19.

“Rydym yn gwybod bod pobl wedi colli ymarfer corff gyda'i gilydd yn ein cyfleusterau, a diogelwch cwsmeriaid a staff fydd ein blaenoriaeth flaenaf pan fyddwn yn ailagor.”

Ewch i www.haloleisure.org.uk/welcome-back-info i weld beth sydd ar gael yn eich canolfan leol.

Chwilio A i Y