Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ail frechlyn coronafeirws yn cael ei ddosbarthu

Mae'r ail frechlyn ar gyfer Covid-19 yn cael ei ddosbarthu ledled Cymru, gydag o leiaf 40,000 o frechlynnau ar gael o fewn y bythefnos gyntaf.

Yr wythnos ddiwethaf, cafodd brechlyn AstraZeneca ei gymeradwyo gan Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd yn ddiogel ac effeithiol yn dilyn treialu clinigol llym - dair wythnos ar ôl cymeradwyo'r defnydd o frechlyn coronafeirws Pfizer BioNTech ledled y DU.

Cychwynnir y gwaith o ddarparu brechlynnau i weithwyr gofal iechyd ar y rheng flaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr wythnos hon, a gwahoddir pobl dros 80 oed i fynychu eu meddygfa meddyg teulu yn uniongyrchol i gael y brechlyn.

Gofynnir i bobl beidio â chysylltu â'u meddyg teulu, fferyllfa neu ysbyty i ofyn pryd fyddant yn cael brechlyn. Pan fydd unigolyn yn gymwys i gael brechlyn, fe'i gwahoddir i fynychu clinig penodol.

Cedwir y brechlyn newydd ar dymheredd oergell brechlyn arferol, gan ei wneud yn llawer haws i'w ddefnyddio mewn cartrefi gofal a meddygfeydd meddyg teulu. Bydd angen dau frechlyn, gyda bwlch o bedair i 12 wythnos rhyngddynt.

O fewn bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae paratoadau'n parhau i gefnogi'r gwaith o ddosbarthu brechlynnau Covid-19, gyda chlinigau'n cael eu sefydlu. Bydd rhagor o wybodaeth am y clinigau'n cael ei chyhoeddi'n fuan.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: "Cysylltir â phreswylwyr pan mae'n amser. Peidiwch â chysylltu â'ch meddyg teulu neu fferyllfa leol, ac ychwanegu pwysau diangen ar eu llwyth gwaith.

"Pan fydd unigolyn yn un o'r grwpiau sy'n gymwys i gael brechlyn, fe'i gwahoddir i fynychu clinig penodol, sydd wedi ei sefydlu i sicrhau diogelwch cleifion a gweithwyr gofal iechyd arbenigol.

"Gall bobl ddewis i dderbyn y brechlyn neu beidio -  bydd preswylwyr yn derbyn gwybodaeth am y brechlyn i'w helpu nhw wneud penderfyniad os oes ganddynt unrhyw bryderon.

"Ceir gohebiaeth gan y bwrdd iechyd lleol, ac mae'r brechlyn am ddim drwy'r GIG. Rhybuddir pobl i fod yn ymwybodol o sgamiau sy'n gofyn am arian neu wybodaeth bersonol.

"Efallai na welir effeithiau'r brechlyn yn genedlaethol am rai misoedd, ac mae'r cyngor ar gadw Cymru'n ddiogel yr un fath i bawb - ceisiwch wneud cyn lleied â phosib o gyswllt gyda phobl eraill, cadwch bellter o ddwy fedr oddi wrth eraill, golchwch eich dwylo'n rheolaidd, gwisgwch orchudd wyneb lle fo'n ofynnol ac osgowch gyffwrdd arwynebau mae eraill wedi eu cyffwrdd lle bynnag fo'n bosib.

"Bydd angen i ni ddilyn y rheolau am beth amser er mwyn diogelu ein ffrindiau, cymdogion, cydweithwyr a theuluoedd."

Ledled Cymru mae pobl wedi cael eu rhoi mewn naw grŵp blaenoriaeth. Y grŵp cyntaf i dderbyn y brechlyn fydd preswylwyr a staff cartrefi gofal, sy'n cynnwys oddeutu 40,250 o bobl.

I ddilyn hyn, bydd pobl 80 oed neu hŷn, a gweithwyr gofal cymdeithasol ac iechyd ar y rheng flaen (oddeutu 326,000 o bobl).

Y grwpiau blaenoriaeth nesaf fydd pobl 75 oed a hŷn (126,800), pobl sy'n fregus yn glinigol rhwng 16-69 oed (247,300), a phobl 65 oed a hŷn (167,150).

Oedolion rhwng 16-64 a ddosbarthwyd o fewn grŵp risg fydd nesaf (321,400), yna, pobl 60+ oed (125,900), 55+ (150,600) 50 neu hŷn (162,850).

Y grŵp olaf i dderbyn y brechlyn fydd pobl rhwng 16-49 oed, sydd oddeutu 1.1 miliwn.

Mae'r Cyd-bwyllgor Brechlynnau ac Imiwneiddio wedi argymell y dylid cynnig y brechlyn cyntaf i gymaint o bobl yn y grwpiau blaenoriaeth â phosib, tra bo coronafeirws yn parhau i ledaenu ledled Cymru.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething: "Mewn llai na mis, mae GIG Cymru wedi paratoi'r rhaglen frechu fwyaf i ddigwydd yn y wlad erioed, a hyd yn hyn, mae mwy na 35,000 o bobl wedi derbyn eu brechlyn cyntaf.

"Nawr, pum diwrnod ers cymeradwyo'r brechlyn newydd yn rheoleiddiol i'w ddefnyddio yn y DU, mae'r ail frechlyn yma ac yn barod i'w ddefnyddio, gan gyfrannu'n sylweddol at amddiffyniad Cymru yn erbyn coronafeirws, a diogelu'r bobl fwyaf bregus."

Dywedodd Dr Gillian Richardson, Uwch Swyddog Cyfrifol Rhaglen Brechlyn Covid-19 Cymru: "Mae'n newyddion gwych bod ail frechlyn ar gael i helpu i ddiogelu pobl fwyaf bregus ein cymunedau rhag niwed Covid-19.

"Rheolir cyflymder y gwaith dosbarthu yn ôl cyflenwad fydd ar gael, gan gychwyn yn araf yr wythnos hon, a chyflymu'n sylweddol yn ystod yr wythnosau a misoedd nesaf. Fodd bynnag, mae pobl yn derbyn brechlynnau mewn meddygfeydd meddyg teulu o heddiw ymlaen, a byddwn hefyd yn gweld cynnydd yn ein canolfannau brechlynnau yn ystod y mis nesaf."

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y