Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Agor dwy ysgol newydd yn swyddogol

Mae dwy ysgol gynradd newydd wedi cael eu hagor yn swyddogol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod y pythefnos diwethaf.

Cynhaliwyd dathliadau yn Ysgol Gynradd Pencoed ac Ysgol Gynradd Gymraeg Calon Y Cymoedd, a oedd ymhlith y chwe ysgol newydd i gael eu hadeiladu’n lleol yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf.

Mae Ysgol Gynradd newydd Pencoed wedi cael ei hadeiladu ar gaeau chwarae oddi ar Heol Penprysg, dafliad carreg o hen safle’r ysgol. Mae’r adeilad deulawr newydd yn cynnwys popeth y byddech yn ei ddisgwyl i fodloni safonau addysgol modern, a thiroedd helaeth sy’n cynnwys cae chwarae mawr i'r disgyblion iau, buarth chwarae meddal i fabanod, cylch darllen, pwll, a chae astroturf mawr.

YGG Calon Y Cymoedd yw'r enw newydd ar gyfer YGG Cwm Garw sydd wedi’i hadleoli ac mae’n un o bedair ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg y fwrdeistref sirol. Mae’r ysgol wedi adleoli o Bontycymer i’w chartref newydd drws nesaf i Ysgol Gynradd Betws, sydd ond wedi’i sefydlu ers llai na 18 mis hefyd.

Yn ogystal ag adeilad newydd ac enw newydd, mae bathodyn yr ysgol wedi cael ei ailgynllunio hefyd, i gynnwys siâp calon i adlewyrchu'r ffaith bod YGG Calon Y Cymoedd wedi’i lleoli yng nghalon cymoedd Ogwr a Garw.

Agorodd drysau Ysgol Gynradd Pencoed am y tro cyntaf fis Medi diwethaf a symudodd yr athrawon a’r disgyblion i YGG Calon Y Cymoedd ym mis Ionawr.

Roedd yr agoriadau swyddogol yn y ddwy ysgol yn gyfle i ddiolch i bawb oedd wedi bod yn rhan o'r gwaith o’u creu.

Rydyn ni’n eithriadol ddiolchgar am y cyllid rydyn ni wedi’i gael o Raglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru ac fe hoffwn i ganmol BAM Construction (Ysgol Gynradd Pencoed) ac Andrew Scott Ltd (YGG Calon Y Cymoedd) am greu dwy ysgol eithriadol drawiadol.

Mae safon uchel y gwaith adeiladu yn y ddwy ysgol yn golygu y gall y disgyblion a’r athrawon elwa o amgylcheddau dysgu cwbl fodern. Fel cyngor, rydyn ni’n falch iawn o’n rhaglen moderneiddio ysgolion, sy’n cefnogi disgyblion i ragori a chyflawni eu potensial.

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio

Ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, Huw David: “Mae ysgol newydd yn achos dathlu bob amser oherwydd mae’n cynrychioli’r dyfodol - dyfodol cymuned, dyfodol addysg leol, a dyfodol nid yn unig i’r disgyblion presennol ond hefyd cenedlaethau newydd sydd heb eu geni eto.

“Yr ysgol yw calon y gymuned ac mae’n helpu i ddylanwadu ar y math o bobl rydyn ni’n datblygu i fod. Mae'r ddwy ysgol newydd yma’n gwbl addas i gyflawni'r rôl honno ym mywydau'r plant, gan gynnig popeth y mae arnyn nhw ei angen ar gyfer cychwyn gwych mewn bywyd.”

Mae Ysgol Gynradd Pencoed ac YGG Calon Y Cymoedd yn ymuno ag Ysgol Gynradd Coety, Ysgol Gynradd Brynmenyn ac Ysgol Gynradd Betws fel ysgolion newydd sydd wedi cael eu hadeiladu ac, ar Gampws Bryncethin, ailfodelwyd adeilad presennol yn llwyr, a’r cyfan diolch i Fand A Rhaglen Addysg ac Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau i adeiladu pedair ysgol gynradd newydd ac un ysgol arbennig newydd yn ystod y pump i saith mlynedd nesaf fel rhan o Fand B y rhaglen.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y