Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adroddiad Estyn ar wasanaethau addysg

Mae Estyn wedi cyflwyno adroddiad ar eu harolygiad o wasanaethau addysg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Yn ystod eu hymweliad ym mis Mawrth, cyfarfu arolygwyr ag ystod eang o randdeiliaid yn cynnwys swyddogion y cyngor, penaethiaid, dysgwyr ac aelodau etholedig, tra gofynnwyd i rieni, gofalwyr a phartïon eraill â diddordeb gyflwyno eu sylwadau drwy arolwg ar-lein.

Canfu Estyn fod disgyblion mewn ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwneud cynnydd da rhwng pump ac 16 oed, a bod safonau yng nghyfnod allweddol 4 (Blynyddoedd 10 ac 11) mewn ysgolion uwchradd yn cymharu’n dda ag awdurdodau lleol eraill.

Fe wnaeth yr arolygwyr ganmol y modd mae’r awdurdod lleol yn cydweithio, a nodwyd bod ganddo ymrwymiad cadarn i ddiwallu anghenion disgyblion ag anawsterau emosiynol, cymdeithasol ac ymddygiadol.

Mae presenoldeb disgyblion yn dda, mae’r gwasanaeth lles addysg yn effeithiol, a chanfuwyd bod y gwasanaeth cerddoriaeth yn cynnig darpariaeth arbennig o dda. Mae gostyngiad cadarnhaol wedi bod hefyd yn nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Fodd bynnag, fe wnaeth yr arolygiad amlygu rhai meysydd i'w gwella, yn cynnwys y ffaith bod angen codi safonau llythrennedd mewn ysgolion cynradd a gwella canlyniadau ar gyfer dysgwyr ôl-16 yn y chweched dosbarth.

Dywedodd Estyn fod cyfradd y cynnydd mewn ysgolion sy’n peri pryder yn rhy araf, ac argymhellodd fod angen cryfhau rôl y Fforwm Strategol Addysg Gymraeg i sicrhau cynnydd amserol ar gyfer cyflawni’r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg.

Mae Estyn wedi canfod llawer o gryfderau ac wedi cydnabod faint rydyn ni’n blaenoriaethu ein gwasanaethau addysg a’n hysgolion. Mae’r arolygwyr wedi awgrymu rhai meysydd i’w gwella hefyd felly fe awn ni ati nawr i lunio cynllun yn dilyn yr arolygiad a fydd yn mynd i’r afael â’r argymhellion hynny.

Rydw i’n arbennig o falch bod Estyn wedi cydnabod sut mae aelodau etholedig a swyddogion yn rhannu gweledigaeth strategol glir ar gyfer addysg, a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn ein blaenoriaethau a’n polisïau.

Gwnaeth yr arolygwyr ganmol y modd rydyn ni’n gweithio fel ‘Tîm Pen-y-bont ar Ogwr’ i sicrhau bod pobl ifanc yn cael yr addysg y mae ganddynt yr hawl iddi, a hoffwn ddiolch i bawb a gyfrannodd at yr ymweliad arolygu. Rydw i hefyd yn falch bod Estyn wedi gofyn i ni ddarparu astudiaeth achos ar gyfer eu gwefan ar ein gwaith yn ymwneud â chyfranogiad pobl ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau mewn ysgolion ac yn yr awdurdod lleol

Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg ac Adfywio

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal 48 o ysgolion cynradd (yn cynnwys dwy ysgol fabanod ac un ysgol iau), naw ysgol uwchradd, dwy ysgol arbennig ac uned atgyfeirio disgyblion. 

Yn 2018-19, roedd cyllideb addysg net y cyngor tua £108m.

Gallwch ddarllen yr arolygiad yn llawn yn Estyn.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y