Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adolygiad o strydoedd heb eu mabwysiadu ar ôl cyfnod peilot llwyddiannus

Mae adolygiad o strydoedd ‘heb eu mabwysiadu’ eraill ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn mynd rhagddo, er mwyn pennu'r costau sydd ynghlwm â chodi’r strydoedd at safon fabwysiadu.

Mae’r cynllun eisoes wedi cael ei ddefnyddio yn Ynyslas, Porthcawl a bydd y stryd dan sylw bellach yn cael ei chynnal a’i chadw gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar ôl cael cyllid gan Lywodraeth Cymru.

Roedd Ynyslas yn un o'r miloedd o strydoedd ar draws Cymru a Lloegr na chafodd ei mabwysiadu gan unrhyw awdurdod, ac oherwydd hynny, roedd y trigolion a pherchnogion eiddo'n gyfrifol am ei chynnal a'i chadw.

Ond, mewn cynllun peilot newydd gan Lywodraeth Cymru, mabwysiadwyd y stryd gan y cyngor ar ôl cael cyllid er mwyn codi safon y briffordd a llwybrau cerdded, ac er mwyn caniatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymgymryd â’r cyfrifoldeb cynnal a chadw.

Bydd y cynllun sy'n werth £230,000 hefyd yn helpu i ddeall y goblygiadau o ran cost yn well wrth fynd i'r afael ag ôl-groniad hanesyddol strydoedd o'r fath ledled Cymru.

Mae’r gwaith yn Ynyslas yn cynnwys ail-strwythuro llwybrau cerdded a phriffyrdd, arolygu ac atgyweirio draeniau’r ffordd fawr, ac ymgymryd â gwaith perthnasol arall er mwyn sicrhau bod y ffordd fawr yn addas i’w mabwysiadu. Dewiswyd y stryd oherwydd cyflwr gwael y llwybrau cerdded a’r ffordd goncrit, a oedd wedi dirywio a thorri’n sylweddol, a’r nifer o eiddo roedd yn eu gwasanaethu.

Wrth sôn am y gwaith, dywedodd Mr Asseratti, un o'r trigolion lleol: “Mae’r palmentydd yn edrych yn wych, ac yn fy marn i, mae’n arbennig cael Ynys Las ar ei gorau glas.” Ychwanegodd: “Mae’r contractwyr a’u gweithwyr bob amser wedi dangos lefel gyson o ystyriaeth a charedigrwydd drwy gydol eu gwaith”. 

Roedd y cyllid ar gael fel cynllun peilot gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o'i hystyriaeth barhaus o fynd i'r afael â'r materion sy'n ymwneud â strydoedd heb eu mabwysiadu ledled Cymru.

Drwy godi safon y stryd fel ei bod hi'n gallu cael ei mabwysiadu gan y cyngor, bydd yr ardal yn ffynnu yn y tymor hir, o ganlyniad i waith cynnal a chadw rheolaidd ac oherwydd y buddion o fod yn rhan o rwydwaith prif ffordd.

Gyda chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, ein nod yw ystyried cyfleoedd tebyg i wella rhagor o strydoedd i’r dyfodol.

Janine Nightingale, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cymunedau

Chwilio A i Y