Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adeilad Jennings â siawns i ennill gwobr genedlaethol

Mae gweddnewidiad Adeilad Jennings ar lan y môr Porthcawl wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr genedlaethol fawr ei bri gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol.

Bydd Adeilad Jennings, sydd wedi’i enwebu yn y categori Rhagoriaeth mewn Cynllunio ar gyfer Treftadaeth a Diwylliant, yn cystadlu yn erbyn prosiectau megis y Sill National Landscape Discovery Centre, y gwaith adnewyddu ar adeilad rhestredig Gradd II y Darlington Hippodrome, a Strategaeth Gadwraeth Tower Hamlets.

Mae’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol, a ystyrir yn un o’r cynlluniau gwobrwyo mwyaf sefydledig ac uchel ei barch yn niwydiant cynllunio y DU, wedi bod yn gweithredu am fwy na 40 mlynedd, gan gydnabod prosiectau sy’n gweddnewid cymunedau, economïau ac amgylcheddau lleol.

Adeiladwyd Adeilad Jennings yn wreiddiol ym 1832 fel terminws deheuol y llwybr ar gyfer tramiau a dynnwyd gan geffylau rhwng Cwm Llynfi a Phorthcawl, ac a ddefnyddid i gludo glo o Gwm Llynfi.

Bu’r adeilad yn wag am bron i ddegawd cyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr roi prydles hirdymor ar yr eiddo i’r datblygwyr o Gymru ABA Holdings, yn ogystal â darparu cyllid o’r fenter treftadaeth treflun yn rhan o fuddsoddiad gwerth £2.5 miliwn.

Mae Adeilad Jennings, sydd wedi’i adnewyddu erbyn hyn yn gyrchfan poblogaidd ar lan y môr, ac ynddo amrywiaeth o fusnesau bwyd a diod a 14 o unedau gydag ystafelloedd gwely yn yr atig sy’n golygu y gall pobl fyw a gweithio ar y safle.

O ystyried rhai o’r datblygiadau eraill sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y gwobrau, mae’n amlwg bod y newyddion gwych hyn yn cydnabod yr ymdrechion, y sgiliau a’r ymrwymiad a ddangoswyd gan bawb sydd wedi chwarae rhan yn y broses o adfer Adeilad Jennings fel y gellid ei ddefnyddio gan y cyhoedd unwaith eto.

Cynghorydd Charles Smith, yr Aelod Cabinet dros Addysg ac Adfywio.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith:

“Mae’r datblygwr nid yn unig wedi diogelu nodweddion hanesyddol Adeilad Jennings, ond mae hefyd wedi gwella’r adeilad a dod ag ef yn ôl i’w ddefnyddio gan y cyhoedd, gan amlygu ei statws fel adeilad glan y môr eiconig a’i wneud yn enghraifft ragorol o’r hyn y gellir ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth.

“Mae Adeilad Jennings yn rhan bwysig o’n cynlluniau parhaus i adfywio’r ardal glan y môr ym Mhorthcawl, ac mae’n ymuno â’r marina newydd, yr amddiffyniadau trefol newydd sbon ar y traeth, adferiad adeiladau lleol pwysig drwy’r fenter treftadaeth treflun, y cynlluniau a arweinir gan y gymuned ar gyfer canolfan arforol a llawer mwy.”

Ychwanegodd John Acres, Llywydd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol: “Mae’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol eleni yn adlewyrchu'r cyfraniad pwysig y mae cynllunwyr a chynllunio yn ei wneud i greu lleoedd arbennig a mynd i’r afael â’r heriau yr ydym ni’n eu hwynebu ar draws y DU.

“Mae cynllunwyr yn ymgymryd â phrosiectau newydd ac arloesol ac mae’r rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn dangos eu bod nhw’n llwyddo. Mae’n gyflawniad enfawr i fod ar restr fer eleni o ystyried y bu cynnydd o chwech y cant i’r ceisiadau ar gyfer y gwobrau, a bydd safon uchel y cystadleuwyr yn gwneud y gwaith beirniadu yn anodd iawn.”

Cyhoeddir enillwr y wobr Rhagoriaeth mewn Cynllunio ar gyfer Treftadaeth a Diwylliant a roddir gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ar 24 Mai 2018.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y