Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Addasu gwasanaethau cefnogi gofalwyr ifanc yn ystod y pandemig

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi addasu'r ffordd mae'n cefnogi gofalwyr ifanc yn ystod pandemig y coronafeirws drwy weithio gydag ystod o bartneriaid.

Bellach, gall ofalwyr ifanc gael eu hasesiad statudol yn rhithiol, er enghraifft drwy alwad fideo neu ffôn, yn dibynnu ar eu dewis. Mae hyn yn cynorthwyo gydag adnabod unrhyw gymorth sydd ei angen.

Mae rhai wedi cymryd rhan mewn cyfarfodydd sinema a chlybiau llyfrau rhithiol, yn ogystal â sesiynau ymarfer corff ac ymwybyddiaeth ofalgar. Mae eraill hefyd wedi cymryd rhan mewn sesiynau coginio rhithiol.

Gwnaethpwyd gwaith ar ddechrau'r pandemig i gefnogi rhai manwerthwyr i ddeall rôl gofalwyr ifanc, a'u cynorthwyo i gydnabod Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc CBS Pen-y-bont ar Ogwr pe gyflwynir un iddynt.

Yn ogystal, mae grantiau o hyd at £250 wedi'u cyhoeddi drwy brosiect cymorth Gofalwyr Ifanc Gweithredu dros Blant yn ogystal â grantiau o hyd at £300 drwy wasanaeth Llesiant Gofalwyr a gomisiynwyd gan y cyngor i gefnogi gofalwyr ifanc yn ystod y pandemig.

Llwyddodd y cyngor i sicrhau 20 Chromebook a gwerth 12 mis o ddefnydd o'r rhyngrwyd drwy weithio gyda Chanolfan Cydweithredol Cymru ac mae'r rhain yn cael eu dosbarthu i ofalwyr ifanc cymwys ar draws y fwrdeistref sirol.

Dywedodd yr aelod cabinet dros wasanaethau cymdeithasol a chymorth cynnar, Nicole Burnett: "Mae'r cyngor yn falch iawn o gefnogi gofalwyr ifanc yn ein cymunedau ac mae llawer o waith wedi'i wneud i addasu gwasanaethau yn ystod y pandemig.

"Mae gwasanaeth cefnogi gofalwyr ifanc, sy'n cael ei ddarparu gan Gweithredu dros Blant, yn cynnig gweithgareddau yn seiliedig ar wytnwch emosiynol, gwaith un i un ac mewn grŵp, sgiliau bywyd, bwyta'n iach a magu perthnasau cadarnhaol. Mae'r gefnogaeth yn unigryw i'r unigolyn ac yn gweithio i fynd i'r afael ag anghenion sy'n cael eu hadnabod drwy'r asesiad gofalwyr ifanc.

"Rhoddir cefnogaeth addysg i'r rheiny rhwng pump a 25 oed drwy'r Prosiect Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion drwy Ganolfan Ofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Hyrwyddwyr Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion cyfun a cholegau yn cefnogi'r holl staff i gydnabod, cefnogi ac atgyfeirio gofalwyr ifanc at wasanaethau.

"Mae Grŵp Gofalwyr Ifanc yn eu Harddegau ar gyfer y rheiny rhwng 13 ac 17 oed a Grŵp Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc i'r rheiny rhwng 16 a 25 oed yn cwrdd bob mis ac yn rhoi seibiant i aelodau oddi wrth eu rôl gofalu ac yn rhoi cyfle i gwrdd ag eraill sydd mewn sefyllfa gyffelyb iddynt."

Gall unrhyw unigolyn ifanc sydd wedi dod yn ofalwr yn ddiweddar o ganlyniad i'r pandemig neu nad ydyw'n hysbys i'r cyngor ffonio ein Cydlynydd Gofalwyr Ifanc, Lisa Pritchard, ar 01656 642413 neu anfon e-bost at lisa.pritchard@bridgend.gov.uk.

Chwilio A i Y