Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adborth ar wasanaethau cymdeithasol i fwydo gwybodaeth i sicrhau gwelliannau i’r dyfodol

Bydd adborth gan breswylwyr sy’n defnyddio gwasanaethau cymdeithasol yn cael ei ddefnyddio i helpu i wneud gwelliannau i’r gwasanaeth dros y flwyddyn nesaf.

Mae’r adborth, a drafodwyd yn ddiweddar yn ystod cyfarfod cabinet Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr, yn rhan o adroddiad blynyddol sy’n cynnwys sylwadau, cymeradwyaeth a chwynion gan breswylwyr a ddefnyddiodd ystod eang o wasanaethau rhwng mis Ebrill 2019 a mis Mawrth 2020.

Mae’n cynnwys gwasanaethau fel gofal cartref, gofal cymdeithasol i blant a’r gwasanaeth ailalluogi, sy’n cefnogi pobl yn dilyn ymweliadau dros nos i’r ysbyty i’w helpu i ail afael ar eu hannibyniaeth.

O’r adroddiad, gwelwyd y derbyniwyd 96 achos o gymeradwyaeth dros y flwyddyn gyda phreswylwyr yn canmol eu gofalwyr am fod yn garedig a meddylgar, yn drylwyr ac amyneddgar.

Dywedodd un teulu: “Mae’r tîm yn anhygoel. Mae’r gofalwyr mor gyfeillgar a charedig. Rwy’n clywed fy mam yn chwerthin gyda nhw ac mae hynny’n galondid!”

A dywedodd unigolyn arall sy’n derbyn cymorth: “Trafodwyd unrhyw newid i’r cymorth gan y gwasanaeth gyda mi. Cefais fy nhrin ag urddas a pharch gan aelodau’r tîm. Mae’r gwasanaeth yn ddi-fai.”

Ac ysgrifennodd unigolyn arall: “Gallaf ond canmol y gofalwyr sydd yn gofalu am fy ngŵr, maent yn ei drin â pharch, dealltwriaeth ac empathi ac yn gwarchod ei urddas bob amser. Nid yw’n medru cyfathrebu’n dda iawn ond mae’r gofalwyr yn treulio amser yn ceisio ei ddeall. Iddo ef, dywed mai’r gofalwyr yw ei angylion. Diolch o galon.”

Cafwyd cyfanswm o 277 o gwynion yn ystod y flwyddyn gyda 201 ohonynt yn cael eu datrys yn y cyfnod cynharaf un.

Roedd y rhesymau dros y cwynion yn cynnwys anghytuno ag asesiadau a pholisïau, cyfathrebu gwael a lefel y gwasanaeth.

Pan fydd yr achwynwyr wedi defnyddio pob ffynhonnell o’r system gwynion, mae ganddo efo neu hi yr hawl i gyfeirio’r gŵyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Dros y flwyddyn, derbyniodd Ombwdsmon y Gwasanaethau Cyhoeddus naw cwyn, a benderfynodd beidio â’u hymchwilio, gan wneud argymhellion yn hytrach, a chytunodd yr awdurdod lleol i wneud hynny a’u gweithredu.

Mae’n galonogol gweld yr holl sylwadau gwych sy’n disgrifio’r cymorth a gafodd pobl yn ystod eu cyfnodau anghenus. Mae cwynion, a dysgu gwersi oddi wrthynt, yn rhan hanfodol a hynod werthfawr o’r gwaith o yrru gwelliannau yn eu blaenau ynghyd ag unrhyw ddatblygiadau i’r gwasanaeth.

Nid oes neb yn dymuno derbyn cwynion, yn enwedig pan fydd gofal yn cael ei ddarparu mewn cyfnod o argyfwng ym mywydau pobl. Fodd bynnag, rwy’n falch iawn gweld mai datrysiad cynnar oedd canlyniad y rhan helaeth o’r achosion a bod ein timau’n gweithio’n galed i ymateb i gwynion.

Mae system iach o gwynion yn golygu y gellir datrys problemau pobl yn gyflym ac yn effeithiol.

Dywedodd Nicola Burnett, aelod y cabinet dros wasanaethau cymdeithasol

Cynhaliwyd cyfarfod y cabinet ar 15 Rhagfyr.

Chwilio A i Y