Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

A allech chi ‘Pontio’r bwlch’ ym mywyd person ifanc?

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio cynllun newydd sydd â’r nod o recriwtio gofalwyr maeth arbenigol er mwyn darparu gofal tymor byr i blant a phobl ifanc sydd ag amrywiaeth o anghenion cymhleth ac ymddygiad heriol.

Dyna union nod cynllun newydd ‘Pontio’r bwlch’ Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr – pontio’r bwlch ym mywyd person ifanc er mwyn ei helpu i symud i leoliad gofal maeth tymor hir, dychwelyd i’w deulu genedigol neu fyw’n annibynnol.

Bydd pob lleoliad yn para hyd at 24 wythnos, a byddai gofalwyr yn datblygu cysylltiadau cryf â’r bobl ifanc yn ystod y cyfnod hwnnw, gan ddangos ymrwymiad ac amynedd i’w helpu i oresgyn rhwystrau a chyflawni eu potensial.

Byddai’r swyddogaeth gofalwr maeth pontio newydd yn addas i ofalwyr maeth profiadol neu i rywun sy’n gweithio mewn maes perthnasol megis gofal plant, gofal cymdeithasol, addysg neu waith ieuenctid.

Mae angen i ymgeiswyr am y swyddogaeth fod ar gael i’r person ifanc ar bob adeg o’r dydd. Mae’n rhaid bod ganddynt gartref sefydlog â rhwydwaith cymdeithasol cryf a chefnogol sy’n deall anghenion y plant.

Bydd gofalwyr maeth pontio yn cael lwfans blynyddol cystadleuol o hyd at £34,000, yn dibynnu ar oedran y person ifanc a hyd ei leoliad. Derbynnir ffi hyd yn oed pan nad oes person ifanc yn y lleoliad oherwydd disgwylir iddynt roi cymorth, cyngor ac arweiniad i ofalwyr eraill, yn ogystal â chynnig gofal seibiant i ofalwyr maeth pontio eraill pe byddai angen.

Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yw teulu mwyaf y fwrdeistref sirol, gyda 385 o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal maeth yn lleol ar hyn o bryd. Mae llawer o’r bobl ifanc hyn wedi cael dechrau anodd mewn bywyd ac mae ganddynt amrywiaeth o anghenion cymhleth. Rydym ni’n chwilio am ofalwyr arbenigol sy’n ddigon cadarn i barhau â lleoliadau dan amgylchiadau heriol, ac sydd â’r sgiliau i ymdrin â phroblemau ymlyniad ac i ddeall emosiynau plant er mwyn eu helpu i gyrraedd eu nodau a’u hamcanion unigol.

Caiff y gofalwyr pontio newydd bopeth sydd ei angen arnynt i sicrhau bod y lleoliad yn llwyddiannus. Bydd hyn yn cynnwys ymweliadau bob pythefnos gan weithiwr cymdeithasol goruchwyliol, hyfforddiant a datblygiad arbenigol, yn ogystal â chymorth ymarferol ac emosiynol gan bobl broffesiynol a gan ofalwyr maeth pontio eraill.

Oherwydd natur eu gwaith, bydd cyfle hefyd ganddynt i gysylltu â rhwydwaith ehangach helaeth, gan gynnwys seicolegydd, staff eraill o hyb y cyngor, a gweithwyr allgymorth llesiant. Yn anad dim, byddant yn elwa ar ymdeimlad anferth o gyflawniad a boddhad drwy chwarae rhan allweddol ym mywyd person ifanc.”

Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

I gael gwybod mwy am fod yn ofalwr maeth pontio, ffoniwch Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642674, anfonwch neges e-bost i dîm gofal maeth ar bridgendfostercare@bridgend.gov.uk neu ewch i www.bridgendfostercare.wales

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y