Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

60,000 o orchuddion wyneb yn cael eu dosbarthu i ysgolion

Mae oddeutu 60,000 o orchuddion wyneb ailddefnyddiadwy yn cael eu dosbarthu i ysgolion o heddiw ymlaen (dydd Mawrth) ar gyfer disgyblion a staff.

Mae'r gorchuddion tair haen, addasadwy yn bodloni'r manylebau a argymhellwyd gan Sefydliad Iechyd y Byd, a gellir eu golchi o leiaf 50 gwaith.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn argymell i holl ddisgyblion ysgolion uwchradd wisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth a ddarperir o adref-i-ysgol gan awdurdod lleol penodedig. Argymhellir hefyd bod disgyblion ysgolion uwchradd yn gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus mewn ysgolion, coridorau a thoiledau.

Nid oes gofyn i ddisgyblion ysgolion cynradd wisgo gorchudd wyneb mewn ysgolion nac ar drafnidiaeth ysgol, yn cynnwys cerbydau sy'n cario grwpiau oed cymysg. 

Mae'r gorchuddion wyneb yn addas i oedolion a phlant. Gall pob disgybl ysgol uwchradd wneud cais am bum gorchudd wyneb gan eu hysgol, yn ogystal â bag storio diogel am y flwyddyn academaidd - dylid stori gorchuddion wyneb yn y bag storio pan nad yw'n cael ei ddefnyddio. Mae'r cyngor hefyd yn argymell i staff wisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyhoeddus a choridorau ym mhob ysgol.

Nid oes argymhelliad i ddysgwyr neu staff wisgo gorchudd wyneb mewn dosbarthiadau neu ardaloedd addysgu, oni bai bod yr ysgol yn teimlo y byddai hyn yn lleihau'r risg o drosglwyddo Covid-19 i ddisgyblon a staff, oherwydd agosrwydd rhwng staff a disgyblion.

Ni argymhellir i ddisgyblion gyda chyflyrau meddygol neu rai anghenion dysgu ychwanegol wisgo gorchuddion wyneb ar drafnidiaeth ysgol, neu mewn unrhyw amgylchedd yn yr ysgol. Argymhellir i unrhyw ddisgybl neu aelod o staff sydd eisiau gwisgo ei orchudd wyneb ei hun ganfod gorchudd sy'n bodloni safonau Sefydliad Iechyd y Byd.

Dywedodd yr aelod cabinet dros addysg ac adfywio, Charles Smith

I helpu i baratoi rhieni, gofalwyr, gwarcheidwaid a disgyblion wrth ddychwelyd i'r ysgol, mae cyfres o gwestiynau cyffredin wedi cael ei chyhoeddi ar wefan y cyngor yn ymdrin â gwybodaeth yn amrywio o wisgoedd a phrydau ysgol i drafnidiaeth ac iechyd a diogelwch.

Edrych ar y cwestiynau cyffredin am ysgolion yn ailagor.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y