Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

300 o Ofalwyr Ifanc yn elwa o gynllun cerdyn adnabod

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dosbarthu ei 300fed cerdyn adnabod i Ofalwyr Ifanc mewn cynllun a fwriadwyd i wella dealltwriaeth pobl o’r materion a wynebir gan Ofalwyr Ifanc. 

Datblygwyd y cerdyn bedair blynedd yn ôl mewn partneriaeth â Gofalwyr Ifanc i'w cefnogi mewn addysg a lleihau unrhyw gywilydd maent o bosibl yn ei deimlo pan fydd rhaid iddynt esbonio eu hamgylchiadau’n aml.

Gall gofalwyr ifanc ddangos y cerdyn i’w hathro neu i oedolyn arall er mwyn rhoi gwybod iddynt am y cyfrifoldebau ychwanegol sydd ganddynt gartref.

Mae pob gofalwr ifanc lleol o dan 18 oed sy’n mynd i'r ysgol neu i’r coleg yn gymwys i gael y cerdyn adnabod.  

Mae’n wych clywed bod y garreg filltir bwysig hon wedi cael ei chyrraedd. Gobeithio bod y fenter wedi helpu i wneud bywydau gofalwyr ifanc fymryn yn haws.

Mae’n siŵr bod y mwyafrif helaeth ohonom eisoes yn adnabod rhywun sy’n ofalwr ifanc heb hyd yn oed sylweddoli hynny. Os yw plentyn neu berson ifanc mewn sefyllfa lle maent yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros rywun sy’n sâl, yn anabl, yn hŷn, yn profi salwch meddwl neu mae camddefnyddio sylweddau’n effeithio arnynt, yna maent yn ôl y diffiniad, yn ofalwyr ifanc.

Byddwn yn parhau i wneud ein gorau glas i gysylltu â’r holl ofalwyr ifanc y gwyddom amdanynt a’u hysgolion er mwyn rhoi eu cardiau iddynt ynghyd â manylion a thaflenni gwybodaeth am sut gellir eu defnyddio a pha gymorth ychwanegol y gallai fod ganddynt yr hawl i’w gael. Rydw i’n falch iawn o ddweud bod Llywodraeth Cymru, ar ôl i ni dorri tir newydd yn lleol, bellach yn ystyried cyflwyno cynllun tebyg ledled y wlad i gefnogi Gofalwyr Ifanc.

Cynghorydd Phillip White, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun cerdyn adnabod i Ofalwyr Ifanc, neu i ddysgu mwy am ba gymorth ychwanegol y gallai gofalwyr ifanc fod â'r hawl i’w gael, ffoniwch: (01656) 642413 neu anfonwch e-bost at: Lisa.Pritchard@Bridgend.gov.uk

Chwilio A i Y