Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

20 04 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf, ac mae'r ychwanegiadau mwyaf diweddar ar y brig:

Trefniadau profi ar waith

Mae trefniadau ar waith ar gyfer profi staff yr awdurdod lleol ac aelodau eu cartrefi ar gyfer COVID-19. Wedi'i drefnu trwy'r bwrdd iechyd lleol ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae'r profion ar gyfer unigolion sy'n arddangos symptomau o'r coronafeirws yn unig ar hyn o bryd. Mae canolfan brofi ym Mhencoed yn cynorthwyo pobl mewn rolau gofal cymdeithasol ac mae safle arall yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer aelodau eraill o staff y mae angen iddynt ddychwelyd i'r gwaith yn gyflym am resymau parhad busnes hanfodol. Mae newidiadau pellach i’r trefniadau profi yn yr arfaeth a chyhoeddir mwy o wybodaeth cyn bo hir.

Ceisiadau am ofal plant brys

Mae ceisiadau ar agor bellach ar gyfer gofal plant brys rhwng dydd Llun 27 Ebrill 27 a dydd Gwener 1 Mai a dylid eu cyflwyno erbyn hanner dydd ar ddydd Mercher 22 Ebrill. Nid oes angen i unrhyw un sydd wedi cyflwyno cais o flaen llaw ar gyfer yr wythnos nesaf wneud cais arall. Gofynnir i bobl sydd wedi gwneud cais am ofal plant brys ond sydd heb ei angen bellach hysbysu'r cyngor drwy e-bostio EDFSCOVID19@bridgend.gov.uk gan fod staff yn gwirfoddoli eu hamser i gynnal y lleoliadau yn ôl y galw. Mae'r awdurdod lleol yn parhau i gynghori rhieni i gadw eu plant gartref oni bai ei bod yn hollol angenrheidiol i beidio â gwneud hynny.

Anogir eich bod yn cymryd gofal wrth geisio cymorth

Mae'r cyngor yn annog trigolion i gymryd gofal o ran defnyddio system ‘goleuadau traffig’ sy'n llawn bwriadau da sy’n gofyn i ddeiliaid tai arddangos cardiau o wahanol liwiau yn eu ffenestri i ddangos a ydynt yn hunanynysu, a oes angen help arnynt, neu a ydynt yn iawn yn ystod y pandemig. Yn dilyn pryderon y gallai fod yn arwydd o unigolyn sy'n agored i niwed i dwyllwyr ac eraill a allai ei ddal ar ei wendid, mae'r cyngor yn atgoffa pobl fod Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) eisoes yn gweithredu cynllun swyddogol sy’n galluogi pobl i gael mynediad at help a chymorth gan wirfoddolwyr gwirioneddol. E-bostiwch bavo@bavo.org.uk neu ffoniwch 01656 810400 i gael ragor o wybodaeth.

Mae parciau a mynwentydd yn parhau i fod ar gau

Mae pob parc a mynwent sy'n cael ei chynnal gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd dros dro o ganlyniad i'r pandemig parhaus. Bydd y mynwentydd, sy'n cynnwys Amlosgfa Llangrallo, yn aros ar gau nes bydd hysbysiad pellach i helpu i gyfyngu ar y risg o ddod i gysylltiad â’r feirws. Bydd Parc Lles Maesteg a Pharc Griffin ym Mhorthcawl yn parhau i fod ar glo yn ogystal.

Byddwch yn wyliadwrus o sgiamiau

Mae swyddogion safonau masnach yn annog pobl i fod yn wyliadwrus o sgiamiau yn ystod pandemig y coronafeirws COVID-19. Gyda thwyllwyr yn cymryd mantais o'r pandemig i dwyllo pobl i drosglwyddo arian, manylion bancio a gwybodaeth bersonol arall, mae'r gwasanaeth wedi cyhoeddi rhybudd i aros yn wyliadwrus ar ôl gweld amrywiaeth o sgiamiau gwahanol yn cael eu defnyddio. Maent yn cynnwys gwerthu triniaethau ‘gwyrthiol’ nad ydynt yn bodoli a chitiau prawf cartref, hysbysiadau anwir o daliadau cosb am dorri gofynion cyfyngiadau symud, dynwared swyddogion yr heddlu neu’r cyngor i gael mynediad, cynigion mewn e-byst o ad-daliadau ar drethi a biliau, a chynigion anwir i fynd i siopa ar ran trigolion sy'n agored i niwed. Gallwch adrodd am sgiam i'r Gwasanaethau Rheoliadaol a Rennir drwy ffonio 0300 1236696, drwy fynd i https://srs.wales/cy/Home.aspx neu drwy e-bostio enquiries-SRSWales@valeofglamorgan.gov.uk

Mynediad i fanciau bwyd

Mae amseroedd agor banciau bwyd wedi'u cadarnhau ar gyfer yr wythnos. Ar ddydd Mawrth 21 Ebrill, byddant ar agor ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Caerau a Maesteg o 11am i 1pm, ac ym Mhorthcawl o 10am i 12 hanner dydd. Ar ddydd Mercher 22 Ebrill, bydd banc bwyd Pontycymer ar gael o 1.30pm i 3.30pm. Ar ddydd Iau 23 Ebrill, byddant yn agor yn Abercynffig a Phorthcawl o 10am i 12pm, a Chorneli a Chymer o 1pm i 3pm. Yn olaf, ar ddydd Gwener 24 Ebrill, bydd banciau bwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr a Maesteg ar agor o 11am i 1pm, ac ym Mhontycymer o 12 hanner dydd i 2pm. Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Mae angen cael hyd i fwy o bobl i helpu i gefnogi trigolion mwyaf bregus y fwrdeistref sirol. Mae nifer o

gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio llwybr carlam a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor.

Cysylltu â'r cyngor

Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Swyddfeydd Dinesig Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dal ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu e-bostio talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643

Chwilio A i Y