Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

17 04 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf, ac mae'r ychwanegiadau mwyaf diweddar ar y brig:

Parseli bwyd ar gyfer plant sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn bwriadu newid ei ddull o ran cynorthwyo plant ysgol sy'n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim. Mae'n cynnig newid y ddarpariaeth pecyn bwyd gyfredol am barsel bwyd pum diwrnod a fydd yn cael ei gyflenwi i bob cartref. Bydd y parsel bwyd yn cynnwys eitemau bwyd digonol i ddarparu brecwast a chinio ar gyfer plentyn am bum diwrnod. Ar gyfer disgyblion sydd â gofynion deietegol arbennig, cynigir dewis o brydau wedi'u rhewi am bum diwrnod. Mae ysgolion yn cysylltu â rhieni ynglŷn â'r cynnig. Ceir cyhoeddiad pellach pan fydd y manylion wedi'u cwblhau.

Cannoedd o wirfoddolwyr yn cofrestru i helpu'r rheini sydd mewn angen

Mae mwy na 600 o wirfoddolwyr ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi camu ymlaen i gynnig helpu'r rheini sydd mewn angen yn ystod pandemig y coronafeirws. Wrth gofrestru gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO), mae pobl wedi cynnig ymgyfeillio â thrigolion a chadw golwg ar eu lles, mynd i siopa ar ran y rheini sydd ei angen, mynd â chleifion adref o'r ysbyty, casglu presgripsiynau, a chynnig helpu mewn ceginau cymunedol a banciau bwyd. Gall unrhyw un sydd â diddordeb mewn cofrestru fel gwirfoddolwr fynd i https://bridgend.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY, e-bostio volunteering@bavo.org.uk neu ffonio 01656 810400.

Cyllid ar gyfer grwpiau lleol a mentrau cymdeithasol

Gwahoddir grwpiau lleol a mentrau cymdeithasol sy'n gweithio ar lefel leol a chymunedol i wneud cais am grantiau gan Lywodraeth Cymru sy'n werth hyd at £1,000 i'w helpu i barhau ac i ehangu eu cymorth

ar gyfer y bobl sydd yn fwyaf anghenus yn ystod y cyfnod hwn. Mae'r grantiau yn cael eu dosbarthu gan

Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO). Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Ebrill ac mae'n rhaid defnyddio'r grantiau yn llawn o fewn chwe mis. Am ragor o fanylion neu i gael ffurflen gais, ewch i https://www.bavo.org.uk/news/introducing-bavos-covid-19-local-emergency-support-fund neu e-bostiwch grantsadmin@bavo.org.uk Sefydliadau trydydd sector nid-er-elw yn unig sy'n gallu gwneud cais.

Ailgylchu a sbwriel

Peidiwch ag anghofio, yn dilyn yr ŵyl banc ddiweddar, y cynhelir casgliadau ailgylchu a sbwriel ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer hyd at, a chan gynnwys, dydd Sadwrn 18 Ebrill. Parciwch yn ystyrlon a chofiwch fod angen lle ar lorïau sbwriel i fynd trwyddo. Mae dosbarthiadau o fagiau gwastraff glas a bagiau ailgylchu bwyd gwyrdd wedi'u hoedi ychydig oherwydd y pandemig, ond disgwylir iddynt ddychwelyd i'w hamser arferol cyn bo hir.                        

Adfer y gwasanaeth bysiau

Yn dilyn trafodaethau rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a gweithredwyr bysiau lleol, bydd gwasanaeth sy'n cysylltu Pen-y-bont ar Ogwr â Phontypridd yn cael ei adfer. Cynhelir gwasanaeth 404, sy'n cael ei ddarparu gan New Adventure Travel, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn a bydd yn dechrau ddydd Llun 20 Ebrill. Gydag arosfannau ym Mracla, Llangrallo, Pencoed a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr, mae gwasanaeth 404 yn un o nifer o lwybrau bysiau pen bore sydd wedi'u hadfer ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ers i bandemig y coronafeirws COVID-19 ddechrau.

Tân mewn adeilad gwag yn Stryd Nolton

Yn dilyn y tân mewn adeilad masnachol tri llawr gwag yn Stryd Nolton, mae'r palmant y tu allan yn dal ar gau. Er nad yw mynd i mewn i'r adeilad, sy'n eiddo preifat, yn ddiogel, mae peirianwyr strwythurol yr awdurdod lleol wedi'i arolygu a'i wneud yn ddiogel ar gyfer pobl sy'n mynd heibio.

Teledu cylch cyfyng

Mae camerâu teledu cylch cyfyng yn dal i weithredu ac yn cael eu monitro yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyllid grant busnes gwerth £19.5 miliwn

Mae busnesau lleol yn elwa ar gyllid grant busnes gwerth mwy na £19.5 miliwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o becyn cymorth busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru. Mae'r cyngor wedi prosesu mwy na 1,540 o geisiadau gan gwmnïau lleol ac mae'n parhau i brosesu llawer mwy. Mae'r cymorth ar gael i fusnesau sy'n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yng Nghymru

ac sy'n meddiannu eiddo â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai. Mae hefyd yn cynnwys y rheini sy'n gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach ond nad ydynt yn talu ardrethi busnesau ar hyn o bryd, a busnesau manwerthu, hamdden neu letygarwch â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Gellir gwneud ceisiadau drwy gwblhau'r ffurflen ar-lein. Sylwer, er mwyn osgoi oedi wrth brosesu ceisiadau, mae'n hanfodol fod yr holl ymgeiswyr yn darparu gwybodaeth hanfodol a chywir, gan gynnwys copïau o gyfriflenni banc sy'n dangos manylion banc.

Cronfa cadernid economaidd newydd gwerth £500 miliwn

Mae Llywodraeth Cymru yn lansio cronfa cadernid economaidd newydd gwerth £500 miliwn i gefnogi cwmnïau, busnesau, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n gymwys. Wedi'i chynllunio i ddarparu cymorth ariannol ychwanegol yn ystod pandemig y coronafeirws ac i helpu sefydliadau i reoli pwysau llif arian, bydd yn helpu i fynd i'r afael â bylchau nad ymdrinnir â hwy gan gynlluniau cymorth presennol a gynigir gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru a Banc Datblygu Cymru. Cyn gwneud cais ar gyfer y gronfa, a fydd yn dechrau derbyn ceisiadau ar ddydd Gwener 17 Ebrill 2020, dylai sefydliadau fynd drwy'r canllawiau er mwyn canfod a ydynt yn debygol o fod yn gymwys – ceir manylion llawn yn https://fundchecker.businesswales.gov.wales/cy

Cymorth ar gyfer clybiau chwaraeon

Gwahoddir clybiau chwaraeon lleol i wneud cais am grantiau hyd at £1,000 i'w helpu gyda'u costau gweithredu o ddydd i ddydd yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae'r cyngor wedi ad-drefnu Cronfa Cymorth Chwaraeon gwerth £75,000 Pen-y-bont ar Ogwr – sy'n rhan o'r broses o drosglwyddo asedau cymunedol – er mwyn darparu cymorth ariannol yn ystod yr argyfwng. Fel rhan o'r cais am grant, bydd angen i glybiau chwaraeon gyflwyno copïau o dystiolaeth berthnasol o daliadau fel anfonebau, derbynebau a/neu gyfriflenni banc sy'n dangos gwariant ar gyfer y cyfnod ar ôl 31 Mawrth 2020. Am ragor o fanylion ynglŷn â'r gronfa neu i gael ffurflen gais, e-bostiwch swyddog trosglwyddo asedau cymunedol y cyngor yn guy.smith@bridgend.gov.uk – y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 15 Mai.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Mae angen cael hyd i fwy o bobl i helpu i gefnogi trigolion mwyaf bregus y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio llwybr carlam a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor.

Cysylltu â'r cyngor

Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Swyddfeydd Dinesig Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dal ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu e-bostio talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643.  

Chwilio A i Y