Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

16 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Cronfa newydd gwerth £9 miliwn i gefnogi canol trefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd hyd at £5.3 miliwn o'r rhaglen Trawsnewid Trefi'n cael ei ddefnyddio i ariannu addasiadau i ganol trefi i gefnogi masnachwyr a gwella diogelwch y cyhoedd mewn ymateb i'r coronafeirws, ac y bydd £3.7 miliwn arall o arian Gweithlu'r Cymoedd yn cael ei fuddsoddi er mwyn gwella canol trefi bychain. Bydd hyn yn cynnwys gwaith awyr agored fel cysgodlenni, byrddau a chadeiriau, gwres, sgriniau, bolardiau, planwyr, cynlluniau seilwaith gwyrdd bychain, cyflenwad trydan, goleuadau, y defnydd dros dro o adeiladau gwag, sefydlu marchnadoedd lleol, a mwy. Yn y cyfamser, bydd y £3.7 miliwn o arian Gweithlu'r Cymoedd yn cael ei ddefnyddio i alluogi cymunedau i weithio'n agosach at gartref yng nghanol trefi drwy fannau cydweithio a gwelliannau cynaliadwy a theithio llesol. Ar hyn o bryd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystyried sut y gellir cyflwyno’r arian yn lleol a bydd mwy o fanylion ar gael yn fuan.

Cymorth i brynu gwisg ysgol

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar ar ailagor ysgolion cam wrth gam ym mis Medi, mae rhieni, gofalwyr a gwarcheidwaid yn cael eu hatgoffa bod grantiau ar gael gan Lywodraeth Cymru i helpu teuluoedd ar incwm isel i brynu dillad a chyfarpar ysgol. Gall dysgwyr sy'n derbyn prydau ysgol am ddim dderbyn grant gan Lywodraeth Cymru os ydynt yn dechrau yn y dosbarth derbyn mewn ysgol gynradd, os ydynt ar ddechrau unrhyw rai o’r Cyfnodau Allweddol, neu os ydynt yn 4, 7, 11 neu 14 oed ac mewn ysgol arbennig, Canolfan Adnoddau Arbennig neu Uned Cyfeirio Disgyblion. Mae arian ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol ac mae'n gallu talu nid yn unig am wisg ysgol, ond dillad fel gwisg chwaraeon a chyfarpar ar gyfer teithiau ysgol, gweithgareddau dylunio a thechnoleg, a mwy. Mae rhagor o fanylion ar gael ar wefan LLYW.CYMRU.

Parc Slip yn ailagor

Bydd canolfan ymwelwyr a maes parcio Parc Slip yn ailagor ddydd Mawrth 28 Gorffennaf. Rhwng 10am a 4pm dydd Mawrth i ddydd Sadwrn, bydd y caffi yn y ganolfan ymwelwyr hefyd ar agor, gyda threfniadau cadw pellter cymdeithasol ar waith a bwydlen gyfyngedig ar gael.

Apwyntiadau yn Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r cynllun trefnu apwyntiad i bobl sy'n dymuno rhoi hysbysiad o briodas neu bartneriaeth sifil sydd ar ddod neu sydd am gofrestru baban newydd yn hynod boblogaidd. Oherwydd llwyddiant y cynllun, mae rhifau ffôn cyswllt ychwanegol wedi cael eu sefydlu fel y gall apwyntiadau gael eu trefnu drwy e-bostio registrar@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 642391 / 642392 / 642393. Mae mynediad i Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr drwy’r fynedfa seremonïau yn unig, sydd wrth ochr ei lleoliad newydd yn y Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel, ac nid oes gwasanaeth galw heibio ar gael ar hyn o bryd.

Peidiwch â gadael i COVID-19 eich atal rhag maethu

Mae preswylwyr lleol yn cael eu hannog i beidio â gadael i'r pandemig eu hatal rhag cael gwybodaeth am fod yn ofalwr maeth. Fel nad oes plentyn maeth 'arferol', nid oes y fath beth â gofalwr maeth 'arferol' – ychydig o amgylchiadau sy'n atal rhywun rhag bod yn ofalwr maeth yn awtomatig, ac mae'r cyngor yn annog pobl i beidio â meddwl na allant wneud y rôl. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy fynd i wefan Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr.

Rhoddwyr gwaed yn eisiau

Wrth i gyfyngiadau'r pandemig barhau i gael eu llacio, mae Gwasanaeth Gwaed Cymru'n chwilio am roddwyr ar frys. Bydd y gwasanaeth yn ymweld â bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ddiwedd y mis a bydd yng Nghanolfan Chwaraeon Maesteg ddydd Mawrth 28 Gorffennaf rhwng 10am a 12.30pm a 2pm a 5.30pm, a hefyd ddydd Mercher 29 Gorffennaf rhwng 9.30am a 12.30pm a 2pm a 5pm. Gallwch drefnu apwyntiad i roi gwaed heddiw drwy fynd i www.welsh-blood.org.uk/cy/

Helpu pobl ddigartref

Mae cefnogaeth i bobl ddigartref yn parhau i fod ar gael yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae cyfleuster Jigsaw y cyngor yn asesu anghenion pobl er mwyn naill ai eu hatal rhag dod yn ddigartref neu i helpu i ddarparu llety brys. Ceir cyngor ynghylch digartrefedd, y gofrestr tai a budd-dal tai ar-lein, a gall pobl hefyd gysylltu â'r cyngor drwy talktous@bridgend.gov.uk neu drwy ffonio 01656 643643.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Rydym yn chwilio am fwy o bobl i helpu i gefnogi preswylwyr mwyaf agored i niwed y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio gyflym a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor.          

Cysylltu â'r cyngor

Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn parhau i fod ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu e-bostio talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643. 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y