Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

15 07 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn darparu crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

‘Croeso i Ben-y-bont ar Ogwr’ yn cefnogi busnesau twristiaeth

Wrth i rannau o'r sector twristiaeth a lletygarwch ddechrau ailagor ledled Cymru, mae'r cyngor wedi lansio brand a gwefan cyrchfan newydd, er mwyn helpu'r ardal a darparu gwybodaeth am weithgareddau a llety. Yn wreiddiol, cynlluniwyd y byddai'r wefan newydd yn cael ei lansio cyn gwyliau'r Pasg, ond bu'n rhaid gohirio hynny yn sgil pandemig y coronafeirws. Mae'n dilyn arolwg diweddar ar fusnesau twristiaeth lleol a ddatgelodd fod y pandemig wedi cael effaith sylweddol ar 64 y cant, y gallai 31 y cant wynebu'r posibilrwydd o gau, a bod 3 y cant yn credu na fydd eu busnesau'n goroesi. Mae'r wefan newydd yn hyrwyddo'r môr, y copaon a'r golygfeydd a geir yn y fwrdeistref sirol, ac mae'n cyfuno amrediad cyffrous o weithgareddau, llety a lleoedd o ddiddordeb – i gael golwg fanylach ewch i cy.visitbridgend.co.uk/home.

Logo newydd yn hyrwyddo canol trefi

Mae logo newydd yn cael ei ddefnyddio i annog masnach yn ystod y pandemig COVID-19 ac i helpu i hyrwyddo canol trefi ar draws bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Nod y logo, sy'n rhan o frand cyrchfan newydd yr ardal, yw amlygu trawstoriad o'r fwrdeistref sirol ac mae'n cynnwys elfennau sy'n dwyn i gof bryniau Cwm Llynfi, Cwm Garw a Chwm Ogwr, adeileddau eiconig fel Neuadd Dref Maesteg a'r Hen Bont hanesyddol, afon Ogwr, a'r arfordir ym Mhorthcawl. Gyda'r nod o atgyfnerthu'r neges fod y sector twristiaeth yn hanfodol bwysig i'r economi leol, mae'r logo'n ymgorffori'r geiriau ‘Pobl – Cymuned – Perthyn’ er mwyn cryfhau'r cysylltiad.

Rhaid gwisgo masgiau wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus

Bydd yn orfodol i bobl wisgo masgiau wyneb wrth ddefnyddio tacsis a thrafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru o 27 Gorffennaf ymlaen. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb sydd â thair haen wrth deithio ar fysiau, trenau ac mewn tacsis, sydd â lle cyfyng, a bod y rheol yn cael ei chyflwyno wrth i fwy o bobl ddechrau dychwelyd i'r gwaith. I fod yn effeithiol, dylai'r masgiau wyneb orchuddio'r trwyn, y geg a'r ên a chael eu rhwymo drwy gylchedau elastig neu glymau, dylent gynnwys haenau lluosog, a dylai fod yn bosibl eu golchi a'u hailddefnyddio.

Gwaith ar brosiect dŵr mwyngloddiau yn parhau

Nid yw'r pandemig wedi atal gwaith ymchwil rhag digwydd yng Nghaerau i sut y gellid echdynnu gwres o ddŵr tanddaearol sydd y tu mewn i bwll glo blaenorol. Os bydd y fenter yn llwyddiannus ac yn gost-effeithiol, dyma fydd y cynllun ynni dŵr mwyngloddiau ar raddfa fawr cyntaf erioed i gael ei greu yn y DU, a gallai gyflenwi gwres ar gyfer cartrefi, adeiladau cymunedol, yr ysgol gynradd leol a mwy. Mae gwaith drilio arbrofol wedi cadarnhau bod gan y dŵr dymheredd o 20 gradd Celsius, ac mae gwaith ymchwil pellach yn mynd rhagddo er mwyn penderfynu faint o ddŵr sy'n bresennol, pa mor gynnes ydyw, faint y bydd yn ei gostio i'w bwmpio i'r wyneb, faint o amser y bydd yn cymryd i fynd yn ôl i'w dymheredd unwaith y mae'n dychwelyd o dan y ddaear, a mwy.

Gwobr arbennig am wasanaeth dementia

Mae cynllun sy'n cefnogi pobl sy'n profi unigrwydd, tymer isel neu ddementia wedi ennill gwobr arbennig yn ystod y pandemig. Cyflwynwyd gwobr Community Leisure UK genedlaethol i'r rhaglen 'Teimlo’n Dda am Oes', a ddarperir mewn partneriaeth â'r cyngor gan dîm Cymunedau Gweithredol Halo Leisure, yn y dosbarth ‘effaith drwy weithgarwch corfforol’. Gyda'r nod o hyrwyddo a rhoi sylw i'r cyflawniadau rhagorol gan ymddiriedolaethau hamdden a mentrau cymdeithasol, mae'r wobr wedi amlygu sut y dechreuodd y rhaglen yn wreiddiol fel prosiect nofio sy’n ystyriol o ddementia, cyn iddi ehangu i ddarparu gweithgareddau pellach gan ddefnyddio amrediad ehangach o adnoddau a chan weithio â phartneriaid fel Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, y Gymdeithas Alzheimer’s, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO) a Llyfrgelloedd Awen. I ddarganfod mwy, ewch i wefan Teimlo’n Dda am Oes.

Siopwch yn ddiogel, siopwch yn lleol

Atgoffir trigolion i gadw llygad allan am sticeri ffenest a thystysgrifau sy'n dangos bod busnesau wedi cwblhau hyfforddiant ar-lein am ddim ar sut i gadw cwsmeriaid yn ddiogel rhag dod i gysylltiad â'r coronafeirws. Gan gwmpasu materion fel sut i gynnal pellter cymdeithasol ar safleoedd, sut i gynnal gweithdrefnau hylendid dwylo a mwy, mae busnesau sydd wedi cymryd rhan hefyd wedi derbyn sgriniau ‘gwrth-disian’ am ddim ac maent yn hysbysebu eu hunain ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio'r hashnodau #SiopaYnLleol, #SiopaYnDdiogel.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Mae angen cael hyd i fwy o bobl i helpu i gefnogi trigolion mwyaf agored i niwed y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio llwybr carlam a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor. 

Cysylltu â'r cyngor

Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Swyddfeydd Dinesig Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dal ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu anfon e-bost at talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643. 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y