Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

10K Porthcawl: Gwybodaeth Angenrheidiol

Bydd pedair mil o redwyr yn heidio i'r traeth ddydd Sul 7 Gorffennaf ar gyfer 10K cyntaf Healthspan Porthcawl.

Bydd torfeydd o redwyr yn rasio trwy'r dref yn cael eu harwain gan gystadleuwyr elît, cyn i weddill y teulu ymuno ar rodfa enwog Porthcawl. Wrth inni agosáu at ddiwrnod y ras, dyma’r holl wybodaeth sydd ei angen ar gystadleuwyr.

Pa bryd fydd e’n cychwyn?

Bydd 10K Healthspan Porthcawl yn cychwyn am 10am. Mae rhedwyr yn cael eu hannog i gyrraedd mewn da bryd ar gyfer yr amser cychwyn. Mae’r corlannau ras yn agor am 9.45am.

Beth yw’r llwybr?

Bydd pob ffordd ar hyd llwybr 10K Healthspan Porthcawl wedi cau yn gyfan gwbl. Lluniwyd y daith gan Gyfarwyddwr y Ras a rhedwr marathon dwbl y Gemau Olympaidd,  Steve Brace, sydd â gwybodaeth fanwl o'r ardal leol.

Bydd y ras yn cychwyn ac yn gorffen mewn awyrgylch tebyg i ŵyl y tu allan i bafiliwn hanesyddol y Grand ym Mhorthcawl ar y Promenâd a bydd yn dangos y dref lan môr ar ei gorau.

Bydd y rhedwyr yn mwynhau golygfeydd panoramig ar draws Bae Newton, Bae Trecco a Thraeth Newton wrth iddynt rasio trwy Barc Gwyliau Bae Trecco a Pharc Pleser Traeth Coney, cyn cychwyn ar ail hanner eu taith 10K.

Bydd cerddoriaeth fyw yn rhoi hwb angenrheidiol i'r ras dorfol yng nghanol ardal siopa’r dref ar John Street. Wrth iddynt ddod at ddiwedd eu taith 10K, bydd rhedwyr yn gweld golygfeydd o Bae Rest cyn i oleudy enwog Porthcawl ddod i’r golwg fel arwydd i wibio tua’r terfyn ar hyd y Promenâd.

Ble galla i adael fy magiau?

Mae’r man gadael bagiau ym mhafiliwn y Grand. Bydd ar agor o 8.30am. Gallwch gasglu eich bag ar ôl y ras wrth dderbyn eich rhif rhedwr. Dim ond rhedwyr a staff fydd yn cael mynediad i’r lle bagiau a bydd staff diogelwch yn gweithio yno ac yn holi, o bosib, am gael archwilio bagiau.

Ble mae Pentref y Ras?

Mae Pentref y Ras ar lan y môr rhwng y Goleudy a’r Pafiliwn. Mae rhywbeth at ddant pob oedran felly dewch â’r teulu yno cyn gwylio cychwyn y ddwy ras ar y llinell gychwyn. Bydd Pentref y Ras 10K Healthspan Porthcawl yn cynnal adloniant addas i deuluoedd, gweithgareddau chwaraeon a cherddoriaeth fyw. 

Dewch i ymweld â’n noddwyr a’n harddangoswyr cyffrous gan gynnwys Healthspan, ewch i gael tylino’ch corff ar ôl y ras neu ewch i ddathlu’ch llwyddiannau yn y bar! 

Beth arall sy’n digwydd?

Pan fydd y brif ras wedi clirio a’r rhan fwyaf o'r rhedwyr wedi gorffen, bydd y genhedlaeth nesaf yn cael cyfle i gymryd eu camau cyntaf yn Ras Hwyl i’r Teulu am 12.30pm.

Dyma ras milltir o hyd ar lan y môr sy'n berffaith ar gyfer pob oed a gallu.

Does dim pwysau i redeg yn gyflym, na hyd yn oed rhedeg yr holl ffordd. Yn hytrach, gwisgwch eich gwisg ffansi gorau, dewch â gweddill eich teulu a’ch ffrindiau gyda chi, a mwynhewch y profiad. Gallwch edrych ymlaen at awyrgylch egnïol, digonedd o gefnogaeth gan y torfeydd a medal goffa ar y llinell derfyn.

Does dim cyfyngiadau oedran ar gyfer y ras, ond rhaid i oedolyn fod yng nghwmni plant o dan wyth. Bydd rhaid hebrwng plant eraill i’r llinell gychwyn a bod yna i’w cwrdd ar y llinell derfyn. Caniateir pramiau, ac rydym yn annog pobl mewn gwisg ffansi! Gallwch dalu ar y diwrnod i gymryd rhan. Mae’n costio £5 neu £15 i deulu o bedwar.

Yn ogystal bydd Ras Plant Bach i’r cystadleuwyr ieuengaf ar hyd lan y môr. Gallwch gymryd rhan drwy roi cyfraniad o £2 i Dŷ Hafan.

#ibeatIwan

Mae’r ras ar gychwyn i guro Iwan Thomas, brenin sbrintio Cymru, a chodi arian hanfodol i Dŷ Hafan yn 10K Healthspan Porthcawl.

Ar gyfer pob cyfranogwr sy’n croesi'r llinell o flaen cyn Bencampwr ras gyfnewid 400m y Byd, bydd Healthspan, prif gyflenwyr nwyddau uniongyrchol fitaminau ac ychwanegion y DU, yn rhoi cyfraniad o £10 i brif elusen plant Cymru.

Os oes angen rhagor o gymhelliant arnoch i guro Thomas, byddwch hefyd yn derbyn crys-t #IbeatIwan unigryw ar ôl cwblhau’r cwrs 10K heriol ond prydferth hwn. 

Beth fydd gen i ar y cychwyn?

Yn eich pecyn bydd sglodyn amseru a’ch rhif rhedeg. Bydd hyn yn caniatáu i deulu a ffrindiau gadw golwg ar eich cynnydd ar ap Run 4 Wales, y gellir ei lwytho i lawr ar IOS neu Android. Yn ogystal gwnewch yn siŵr bod eich rhif rhedeg wedi ei binio ar flaen eich crys-t a’ch bod wedi llenwi'r manylion cysylltu mewn argyfwng ar y cefn.

A oes toiledau ar y daith ac ar y cychwyn?

Mae digon o doiledau ac wrinalau yn agos at y man cychwyn/gorffen. Bydd mwy na digon o doiledau ar hyd y daith.

A fydd diod ar gael wrth fynd?

Bydd dwy orsaf ddŵr Brecon Carreg ar gael ar y daith 10K ger y llinell hanner ffordd a hefyd ar y llinell derfyn.

Ble gallaf barcio ar ddiwrnod y ras?

Bydd llefydd parcio ar gyfer 10K Healthspan Porthcawl ar gael ym Maes Parcio Salt Lake, Eastern Promenade, CF36 5TS (côd post agosaf) sydd dros 5 munud ar droed i gychwyn a diwedd y ras. Bydd hyn yn caniatáu i redwyr a gwylwyr gael mynediad hawdd.

Byddwn yn annog defnyddwyr i gyrraedd o gyffordd 37 yr M4 ac yna dilyn arwyddion y digwyddiad wrth iddynt ddod yn nes at ganol y dref.

Bydd y maes parcio ar agor o 7am ddydd Sul 7 Gorffennaf (a wnewch chi gyrraedd mor fuan â phosibl i osgoi cael eich siomi / unrhyw oedi wrth gyrraedd cychwyn y ras.)

Pris parcio yn Salt Lake yw £5 y cerbyd. Cofiwch mai ARIAN PAROD YN UNIG a dderbynnir felly gwnewch yn siŵr bod gennych y newid cywir lle bo’n bosibl. Uchafswm uchder:  8tr 6

A fydd y ffyrdd wedi cau?

I hwyluso taith ddiogel y rhedwyr, bydd yn rhaid cau ffyrdd ar hyd y daith. Ni chaiff y digwyddiad effaith ar fynediad i wasanaethau brys.

Mae’r llwybr wedi cael ei greu i leihau unrhyw darfu ar breswylwyr a busnesau. Bydd gwyriad i lwybrau a wasanaethir gan fysiau X2, 63 a Stagecoach. A wnewch chi wirio gwefannau First Group a Stagecoach Bus cyn cychwyn ar eich taith.

Gellir dod o hyd i'r holl ffyrdd fydd ar gau ar y map rhyngweithiol. 

Beth mae’r tywydd yn ei addo?

Mae Porthcawl yn debygol o gael ysbeidiau heulog trwy gydol y dydd. Bydd y tymheredd o gwmpas 17°c trwy gydol y ras, felly mae rhedwyr yn cael eu hannog i yfed digon o ddŵr cyn y ras a rhoi eli haul. Dewch o hyd i gyngor ar sut i hydradu’n effeithlon

Ble mae’r lle gorau i wylio?

Bydd y rhodfa’n fwrlwm o weithgareddau. Dyma’r lle i wylio cychwyn a diwedd y ras. Gall gwylwyr weld y rhedwyr ar draws y cwrs ym Mharc Pleser Traeth Coney ac yng nghanol y dref.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau, cysylltwch â threfnwyr y ras trwy e-bost porthcawl10K@run4wales.org neu ffoniwch 02921 660 790 rhwng 9am a 5pm. Ceir atebion i gwestiynau cyffredin ar wefan y ras. 

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y