Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

£100,000 ar gyfer mesurau diogelwch cychwynnol ar yr A48

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael £100,000 gan Lywodraeth Cymru i’w wario ar welliannau ar hyd yr A48 rhwng Trelales ac Waterton.

Mae’n rhaid i’r cyllid gael ei wario erbyn 1 Ebrill ac mae ar gael oherwydd tanwariannau ar brosiectau eraill a gynhaliwyd ar draws y wlad.

Er bod y cyngor wrthi’n cyflwyno cais a fydd yn ei alluogi i weithredu’r gwelliannau diogelwch ffordd yn llawn, rhoddodd Llywodraeth Cymru gynllun yr A48 ar restr aros y llynedd rhag ofn y byddai cyllid ar gael yn y cyfamser.

Mae’r gwelliannau a gynigiwyd yn cynnwys ynysoedd croesi i gerddwyr ar fannau allweddol ar hyd y llwybr, gosod arwyneb newydd ar y llwybrau cerdded, ehangu cysylltiadau’r troedffyrdd, yn ogystal ag arwyddion newydd a marciau ffordd.

Defnyddir y cyllid ar gyfer cynllunio’r gwelliannau yn ffurfiol a hefyd ar gyfer rhai o’r paratoadau cytundebol, bwrw ati i glirio llystyfiant, ac adolygu’r terfynau cyflymder rhwng cylchfannau Ewenni a Broadlands.

Datblygwyd y cynigion ar ôl i’r cyngor gomisiynu adroddiad annibynnol, yn dilyn sawl gwrthdrawiad ar hyd y llwybr. Nododd yr adroddiad fod y llwybr yn elwa ar y cyfan ar welededd da a bod y gerbytffordd yn 10 metr o led ar gyfartaledd, a chanfuwyd:

 • Bu 32 o wrthdrawiadau rhwng 2011 a 2015.
 • Digwyddodd 5 o’r 32 o wrthdrawiadau ar y ffordd i’r dwyrain sy’n arwain at gylchfan Broadlands.
 • Digwyddodd 10 rhwng cyffordd Ffordd Merthyr Mawr a chyffordd Ffordd Island Farm.
 • Digwyddodd tri rhwng cylchfan Ewenni a chyffordd Hernston Lane.
 • Roedd pump ohonynt i’r gorllewin o gylchfan y parc manwerthu.
 • Roedd hanner o’r holl wrthdrawiadau yn ‘wthiad o’r tu ôl’ rhwng cerbydau.
 • Roedd naw y cant o’r holl wrthdrawiadau rhwng cerbydau a cherddwyr.
 • Bu tri gwrthdrawiad ‘angheuol’, saith ‘difrifol’ a 22 ‘mân-ddigwyddiad’.
 • Roedd y damweiniau yn gyfrifol am gymhareb anafiadau difrifol uwch na’r cyfartaledd, sef 23 y cant, ond roedd cyfradd y gwrthdrawiadau yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol ar gyfer mathau ffordd cyfatebol.
 • Digwyddodd naw allan o’r 32 gwrthdrawiad yn y nos, a chwech ohonynt yn ystod tywydd gwlyb.
 • Roedd alcohol, camgymeriad y gyrrwr a symudiadau anghyfreithlon yn chwarae rhan amlwg yn y gwrthdrawiadau. 

Rydym ni’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ddarparu’r cyllid hwn i ni er mwyn i ni allu dechrau cyflwyno gwelliannau cychwynnol.

Mae’r rhan hon o’r ffordd yn brysur iawn ac yn cael ei defnyddio’n gyson, a gobeithio y caiff ein cynnig am gyllid llawn ei gymeradwyo fel y gallwn ni gyflwyno ystod lawn o fesurau diogelwch.

Cynghorydd Richard Young, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau.
 • Bydd rhagor o fanylion am hyn yn fuan.

Am unrhyw ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â chanolfan cyswllt cwsmeriaid Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr:

Ffôn: 01656 643643
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y