Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

09 04 20 Y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â COVID-19

Wrth i'r pandemig coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ganolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf, ac mae'r ychwanegiadau mwyaf diweddar ar y brig:

Cymorth cyllid busnes gwerth £6.4 miliwn
Mae busnesau lleol wedi elwa ar gyllid grant busnes gwerth mwy na £6.4 miliwn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr fel rhan o becyn cymorth busnes COVID-19 Llywodraeth Cymru. Mae'r cyngor wedi prosesu 468 o geisiadau mewn ychydig dros wythnos, ac mae'n atgoffa busnesau i ddarparu manylion cywir wrth wneud ceisiadau er mwyn atal oedi. Mae'r cymorth ar gael i fusnesau lleol sy'n gymwys ar gyfer rhyddhad ardrethi busnesau bach yng Nghymru sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai, a busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. Gallwch gael rhagor o wybodaeth a chyflwyno eich cais gan ddefnyddio ffurflen ar-lein y cyngor.

Gwasanaethau bysiau ar gyfer gweithwyr allweddol
Mae nifer o lwybrau bysiau ben bore wedi'u hadfer ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi gweithwyr allweddol a'u helpu i deithio rhwng eu cartrefi a'u gwaith. O ddydd Mawrth 14 Ebrill, bydd gweithwyr allweddol yn gallu defnyddio'r gwasanaethau ben bore canlynol: Gwasanaeth 63 (6:40am o Borthcawl i Ben-y-bont ar Ogwr / 7:35am o Ben-y-bont ar Ogwr i Borthcawl), Gwasanaeth 70 (6:25am o Gymer i Ben-y-bont ar Ogwr / 8am o Ben-y-bont ar Ogwr i Gymer), Gwasanaeth 73 (6:40am o Flaengarw i Ben-y-bont ar Ogwr / 7:35am o Ben-y-bont ar Ogwr i Flaengarw), Gwasanaeth 74 (6:40am o Nantymoel i Ben-y-bont ar Ogwr / 8:17am o Nantymoel i Ben-y-bont ar Ogwr / 7:30am o Ben-y-bont ar Ogwr i Nantymoel) a Gwasanaeth X2 (6:20am o Ben-y-bont ar Ogwr i Gaerdydd / 7:20am o Gaerdydd i Ben-y-bont ar Ogwr).  Am ragor o fanylion ynglŷn â gwasanaethau ben bore, ewch i wefan First Cymru.

Aelodaeth gyda Halo
Mae partner hamdden y cyngor, Halo Leisure, wedi atal ffioedd aelodaeth misol am y tro tra bo'r pandemig ar waith, ac ni fydd taliadau misol pellach yn cael eu cymryd tra bo'r lleoliadau ar gau.

Gwelyau ychwanegol
Mae tri chyn gartref gofal yn cael eu hadnewyddu er mwyn darparu 150 o welyau ychwanegol yn ystod brig yr argyfwng coronafeirws. Mae'r cyngor yn gweithio gyda pherchnogion y safleoedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg i sicrhau bod digon o welyau adfer ar gael i gefnogi Ysbyty Tywysoges Cymru, fel bod yr ysbyty yn gallu canolbwyntio ar drin cleifion sydd angen gofal meddygol acíwt. Y tri chyn gartref gofal yw Abergarw Manor ym Mrynmenyn, a chartrefi gofal Tŷ Llynfi a Hyfrydol ym Maesteg.

Gofal plant brys
Mae'r cyngor yn gweithio'n galed i ddarparu gofal plant brys ar gyfer gweithwyr allweddol. Er mwyn sicrhau y gellir bodloni'r galw, mae hyd yma wedi gallu darparu gofal plant brys i nifer gyfyngedig o swyddi gweithwyr allweddol. Mae'r cyngor bellach yn edrych ar sut y gellid ehangu'r ddarpariaeth i ddarparu gofal diogel ar gyfer plant gweithwyr allweddol o wasanaethau llywodraeth leol a chenedlaethol, bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill, diogelwch cyhoeddus a diogelwch gwladol, trafnidiaeth a chyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol. Gall unrhyw un sy'n gweithio yn un o'r diwydiannau uchod sydd am gofrestru diddordeb mewn cael gafael ar ofal plant brys anfon e-bost i EDFSCOVIDKEYWORKERS@bridgend.gov.uk gyda'i enw, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad y cartref. Cofiwch gynnwys nifer y plant fydd angen defnyddio'r gwasanaeth, eu henwau a'u dyddiadau geni, ac enwau eu hysgolion a'u grwpiau blwyddyn yn yr ysgol. Mae mwy o fanylion ar gael ar wefan y cyngor - nodwch nad yw cofrestru diddordeb yn gyfystyr â chynnig mynediad i ofal plant brys, ac argymhellir eich bod yn cadw eich plant gartref heblaw ei bod yn hanfodol eich bod yn cael mynediad at ddarpariaeth gofal plant brys gan nad oes opsiynau gofal plant eraill ar gael i chi.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol
Mae angen cael hyd i fwy o bobl i helpu i gefnogi trigolion mwyaf bregus y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd cyflogaeth ar gael, a gwahoddir ceisiadau gan unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn flaenorol neu sy'n meddu ar sgiliau trosglwyddadwy. Mae proses ymgeisio llwybr carlam a chwrs gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael mwy o wybodaeth, ewch i dudalennau swyddi gwefan y cyngor.

Cysylltu â'r cyngor
Mae'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Swyddfeydd Dinesig Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, yn dal ar gau i'r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio cyfleusterau Fy Nghyfrif a gwe-sgwrs Oggie ar-lein, neu e-bostio talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643

Chwilio A i Y