Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

02 07 20 Diweddariad COVID-19

Wrth i bandemig y coronafeirws COVID-19 barhau, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn canolbwyntio ar ddefnyddio'i adnoddau i ddarparu gwasanaethau hanfodol a diogelu trigolion sy'n agored i niwed. Mae'r wybodaeth ganlynol yn rhoi crynodeb o'r datblygiadau diweddaraf.

Cyngor newydd i fusnesau a staff

Mae gwybodaeth a chyngor defnyddiol am COVID-19 bellach ar gael ar wefan Cymru Iach ar Waith. Mae'r safle yn cyfuno cyfoeth o wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Galw Iechyd Cymru i helpu i gyfeirio busnesau at ganllawiau a chymorth perthnasol, gan gynnwys canllawiau penodol i bobl sy’n gweithio yn y meysydd manwerthu, gweithgynhyrchu, bwyd a chyfleusterau pecynnu cig, chwaraeon a hamdden, busnesau anifeiliaid, y diwydiannau creadigol, busnesau coedwigaeth a thwristiaeth. Bwriedir cyhoeddi dogfennau canllaw pellach sy'n benodol i sectorau eraill yn fuan, sy'n cynnwys swyddfeydd a chanolfannau galwadau, y diwydiant adeiladu a staff sy'n gweithio yng nghartrefi pobl eraill, yn ogystal â'r defnydd o gerbydau yn y gwaith a mwy.

Cefnogaeth i’r sector twristiaeth

Mae Croeso Cymru wedi lansio safon diwydiant a nod defnyddwyr ledled y DU i helpu busnesau'r sector twristiaeth i ddangos eu bod yn cydymffurfio â chanllawiau’r  pandemig. Mae’r nod, ‘We’re Good To Go’ yn cynnig sicrwydd i gwsmeriaid bod canllawiau’r Llywodraeth ac iechyd cyhoeddus ar waith, bod asesiadau risg wedi’u cwblhau a bod yr holl brosesau gofynnol ar waith. Gall busnesau gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, sy’n rhad ac am ddim i ymuno ag ef, ar wefan Good To Go.

Canllawiau i’r economi ymwelwyr

Mae canllawiau ar gael i helpu i roi gwybodaeth i fusnesau sy’n gweithio yn y sector economi ymwelwyr am ofynion a chyfyngiadau cyfreithiol presennol sy’n ymwneud â’r pandemig parhaus. Mae’r canllawiau, sydd wedi’u llunio i gefnogi busnesau i baratoi ar gyfer ailagor, yn unol â’r cyngor cenedlaethol diweddaraf a chânt eu diweddaru’n rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu ymhellach.

Cymorth i’r rhai sy’n gadael yr ysgol

Gall plant sy’n eu harddegau sydd wedi gadael yr ysgol yn ystod y pandemig gysylltu â thîm Ysbrydoli i Weithio y cyngor i gael cyngor arbenigol ar gyfleoedd hyfforddiant, datblygu sgiliau newydd a dod o hyd i waith. Gallwch sgwrsio ar-lein, e-bostio youthsupport@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 815146 i gael rhagor o wybodaeth.

Iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio pecyn cymorth iechyd meddwl newydd ar-lein i gefnogi pobl ifanc rhwng 11-25 yn ystod pandemig y coronafeirws. Mae’r pecyn gwybodaeth, sy’n trafod materion sy’n amrywio o orbryder a chadw’n iach i ymdrin ag iselder ac ymdopi â cholled, yn cynnwys apiau, llinellau cymorth, dolenni at wefannau arbenigol a mwy.

Toiledau ar agor yn Rest Bay

Gyda’r maes parcio yn Rest Bay ar agor unwaith yn rhagor ar ôl bod ar gau am gyfnod, mae’r cyfleusterau toiled yng nghefn y maes parcio hefyd wedi ailagor. Mae gan y darparwr drefniadau ar waith i sicrhau bod pobl yn cadw pellter cymdeithasol ac yn glanhau’n gyson, ac wedi sicrhau bod hylif diheintio dwylo ar gael fel rhan o’r gwaith hwn.

Cymorth i fusnesau ac elusennau bach

Ar ôl i’r dyddiad cau diweddar ar gyfer ceisiadau am gymorth ariannol ddod i ben, mae cyfanswm o 2,317 o fusnesau lleol wedi derbyn cymorth gyda £28.7m wedi'i ddarparu ac mae 88 cais arall yn cael eu prosesu o hyd. Cyfanswm y ceisiadau cymeradwy am gyllid Elusennau Bach yw 66 ac mae naw cais arall yn cael eu prosesu ar hyn o bryd, a mwy na £660,000 wedi’i ddyfarnu.

Grantiau i gefnogi busnesau newydd

Gall busnesau newydd nad ydynt yn dod o dan Gynllun Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig Llywodraeth y DU bellach wneud cais am gyllid newydd gan Lywodraeth Cymru o hyd at £2,500. Caiff y grant ei weinyddu gan awdurdodau lleol, a gall busnesau wirio a ydynt yn gymwys drwy fynd i wefan Busnes Cymru.

Angen pobl i roi gwaed

Gydag ymweliadau i roi gwaed bellach yn cael eu hystyried yn deithiau hanfodol, bydd un o'r sesiynau rhoi gwaed cyntaf ers i'r pandemig ddechrau yn cael ei chynnal yng Ngholeg Pencoed rhwng 8-10 Gorffennaf. Gallwch ddarganfod mwy a threfnu apwyntiad ar wefan Gwasanaeth Gwaed Cymru.

Cyfleoedd gofal cymdeithasol

Mae angen mwy o bobl i gefnogi trigolion mwyaf bregus y fwrdeistref sirol. Mae nifer o gyfleoedd ar gael am waith, a gwahoddir unrhyw un sydd wedi gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yn y gorffennol neu sydd â sgiliau trosglwyddadwy i wneud cais Mae proses gwneud cais carlam a chwrs hyfforddiant gloywi cyflym ar gael. I wneud cais neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r tudalennau swyddi ar wefan y cyngor.

Cysylltu â’r cyngor

Mae’r Ganolfan Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn y Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i fod ar gau i’r cyhoedd. Gofynnir i drigolion ddefnyddio’r cyfleusterau Fy Nghyfrif ac Oggie webchat neu anfon e-bost at talktous@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643643. 

Chwilio A i Y