Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Os oes gennych chi brofiad eisoes o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed, byddem yn hoffi clywed gennych chi. Gallai eich profiad fod o rôl debyg neu gyfleoedd eraill fel lleoliad gwaith, eich bywyd personol, gwirfoddoli, neu fel rhan o raglen hyfforddi.

Gan ddibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sydd wir yn bwysig yw bod â’r gwerthoedd, yr ymddygiad a’r agweddau priodol i weithio’n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth.

Y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd:

I weld pob disgrifiad swydd, cliciwch ar y ddolen i’r swydd uchod.

Ymgeisio ar-lein

Rhowch wybod i ni ym mha swydd(i) mae gennych chi ddiddordeb drwy ychwanegu teitl y swydd at eich ffurflen gais.

Gwybodaeth gyfreithiol

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr cyflogedig y Cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth ar eu bywydau. Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain neu ddarpariaeth breswyl.

Rydym eisiau penodi staff sy’n gallu gwneud y canlynol:

  • darparu gofal personol a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain neu eu cymuned
  • hybu ac annog annibyniaeth a hefyd grymuso unigolion i fynegi eu barn a’u safbwyntiau, a gwneud dewisiadau doeth
  • arsylwi unigolion a llenwi dogfennau yn ôl yr angen

Os oes arnoch chi angen unrhyw wybodaeth bellach am y cyfleoedd mewn gofal cymdeithasol, cysylltwch â ni.

Cyswllt

Y Tim Recriwtio

Rolau gwaith cymdeithasol

Gweithiwr cymdeithasol achlysurol un neu ddau (yn ôl y galw)

Rheoli Achos

£15.36 yr awr, o dan 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso.

£17.04 yr awr, yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso.

Dyddiad cau: 12/08/20.

Rydym wrthi yn chwilio am weithwyr cymdeithasol hyblyg, cymwys, sy'n ymfalchïo'n fawr yn eu gwaith, yn mwynhau'r posibilrwydd o her, ac yn cael eu hysgogi gan ddymuniad gwirioneddol i ddiogelu a helpu plant agored i niwed.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol achlysurola gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 2 Gofal Cymdeithasol i Blant (37 awr yr wythnos)

£29,636 i £31,371 y flwyddyn, o dan 2 flynedd profiad ôl-gymhwyso.

£32,878 i £34,788 y flwyddyn, yn amodol ar brofiad o 2 flynedd ar ôl cymhwyso.

Dyddiad cau: 12/08/20.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol. Rydym am i'r Gweithwyr Cymdeithasol gorau ymuno a ni - i asesu a chynorthwyo'r plant a'r teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 2

Gofal Cymdeithasol i Blant

£24,029 i £25,435 y flwyddyn o dan 2 flynedd profiad ôl-gymhwyso.

£26,657 i £28,206 y flwyddyn-yn amodol ar brofiad o 2 flynedd ar ôl cymhwyso.

Dyddiad cau: 12/08/20

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol. Rydym am i'r Gweithwyr Cymdeithasol gorau ymuno â ni – i asesu a chynorthwyo'r plant a'r teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Uwch Ymarferydd gwneud cais ar-lein

Gofalwn Vanessa Trawsgrifiad fideo

Gofalwn Rachel trawsgrifiad fideo

Gofalwn Jayne trawsgrifiad fideo

Chwilio A i Y