Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Swyddi gwag i weithwyr cefnogi gofal cymdeithasol parhaol ac achlysurol

Os oes gennych chi brofiad eisoes o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed, byddem yn hoffi clywed gennych chi. Gallai eich profiad fod o rôl debyg neu gyfleoedd eraill fel lleoliad gwaith, eich bywyd personol, gwirfoddoli, neu fel rhan o raglen hyfforddi.

Gan ddibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sydd wir yn bwysig yw bod â’r gwerthoedd, yr ymddygiad a’r agweddau priodol i weithio’n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth.

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth ar eu bywydau. Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain neu ddarpariaeth breswyl.

Rydym eisiau penodi staff sy’n gallu gwneud y canlynol:

  • darparu gofal personol a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain neu eu cymuned
  • hybu ac annog annibyniaeth a hefyd grymuso unigolion i fynegi eu barn a’u safbwyntiau, a gwneud dewisiadau doeth
  • arsylwi unigolion a llenwi dogfennau yn ôl yr angen

Y swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd:

I weld pob disgrifiad swydd, cliciwch ar y ddolen i’r swydd uchod.

Ymgeisio ar-lein

I wneud cais, defnyddiwch y ffurflen gais yma. Rhowch wybod i ni ym mha swydd(i) mae gennych chi ddiddordeb drwy ychwanegu teitl y swydd at eich ffurflen gais.

Rhagor o wybodaeth

Os oes arnoch chi angen unrhyw wybodaeth bellach am y cyfleoedd, cysylltwch â ni.

Cyswllt

Y Tim Recriwtio

Rolau gwaith cymdeithasol

Gweithiwr cymdeithasol achlysurol un neu ddau (yn ôl y galw)

Rheoli Achos

£15.36 yr awr, o dan 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso. £17.04 yr awr, yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Rydym wrthi yn chwilio am weithwyr cymdeithasol hyblyg, cymwys, sy'n ymfalchïo'n fawr yn eu gwaith, yn mwynhau'r posibilrwydd o her, ac yn cael eu hysgogi gan ddymuniad gwirioneddol i ddiogelu a helpu plant agored i niwed.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol achlysurola gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 2 Gofal Cymdeithasol i Blant (37 awr yr wythnos)

£29,636 i £31,371 y flwyddyn, o dan 2 flynedd profiad ôl-gymhwyso.

£32,878 i £34,788 y flwyddyn, yn amodol ar brofiad o 2 flynedd ar ôl cymhwyso.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol. Rydym am i'r Gweithwyr Cymdeithasol gorau ymuno a ni - i asesu a chynorthwyo'r plant a'r teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol gwneud cais ar-lein

Gweithiwr cymdeithasol un neu ddau

Gofal Cymdeithasol Plant

37 awr yr wythnos

£29,636 i £31,371 y flwyddyn (gweithiwr cymdeithasol un)

£32,878 i £34,788 y flwyddyn (gweithiwr cymdeithasol dau)

Dyddiad cau: 06/05/2020

Byddwch yn gwneud y canlynol:

  • gweithio mewn tîm yn ystod newid
  • rheoli gwaith achos mewn amgylchedd prysur
  • datblygu perthnasoedd proffesiynol yn y Gyfarwyddiaeth, y Bwrdd Iechyd ac ar draws ffiniau asiantaeth
  • mabwysiadu dull person-ganolog o weithredu

Darllen mwy am y swydd Gweithiwr Cymdeithasol yn y Tîm Lles Integredig Cymunedol a gwneud cais amdani ar-lein.

Gofalwn Vanessa Trawsgrifiad fideo

Gofalwn Rachel trawsgrifiad fideo

Gofalwn Jayne trawsgrifiad fideo

Chwilio A i Y