Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Gan ddibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sydd wir yn bwysig yw bod â’r gwerthoedd, yr ymddygiad a’r agweddau priodol i weithio’n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth.

 

Swyddi Gofal Cymdeithasol

Mae gweithwyr gofal yn helpu pobl fregus i reoli eu gweithgareddau dyddiol a byw mor annibynnol â phosibl.

Nid gyrfa mewn gofal oedd fy mwriad, a chwilio am yr her nesaf oedd yn bennaf gyfrifol am fy natblygiad, ond mae’n amlwg mai dyna oedd y cam gorau a gymerais erioed.

Rheolwr Cartref Gofal

Swyddi Gwaith Cymdeithasol

Mae gweithwyr cymdeithasol yn helpu i ddiogelu plant ac oedolion bregus rhag niwed neu gamdriniaeth, a chefnogi pobl i fyw’n annibynnol.

I rywun a adawodd yr ysgol gydag ychydig iawn o gymwysterau ac o’r farn na fyddwn fyth yn cael y cyfle i gwblhau gradd, rwy’n hynod o ddiolchgar am y cyfleoedd a roddodd yr awdurdod i mi.

Leon, Gweithiwr Cymdeithasol

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth ar eu bywydau. Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain neu ddarpariaeth breswyl.

Rydym eisiau penodi staff sy’n gallu gwneud y canlynol:

  • darparu gofal personol a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain neu eu cymuned
  • hybu ac annog annibyniaeth a hefyd grymuso unigolion i fynegi eu barn a’u safbwyntiau, a gwneud dewisiadau doeth
  • arsylwi unigolion a llenwi dogfennau yn ôl yr angen

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr cyflogedig y Cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyswllt

Byw a Gweithio ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae gan Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gymunedau ffyniannus sy'n byw ac yn gweithio yn nhrefi marchnad prysur Pen-y-bont ar Ogwr a Maesteg a thref glan môr Porthcawl.

Mae pobl yng Nghymru yn adnabyddus am eu natur groesawgar, ac mae’r fwrdeistref sirol yn cynnig cartref i bobl o bob cenedl gyda grwpiau ffydd ar gyfer pob crefydd a siopau bwyd arbenigol i bob diwylliant. Mae ein bwrdeistref sirol yn le gwych i fyw, i weithio, i astudio, i ymweld â hi, neu i symud iddi.

Chwilio A i Y