Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Rolau gwaith cymdeithasol

Trawsgrifiad fideo recriwtio gofal cartref

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Os oes gennych chi brofiad eisoes o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed, byddem yn hoffi clywed gennych chi. Gallai eich profiad fod o rôl debyg neu gyfleoedd eraill fel lleoliad gwaith, eich bywyd personol, gwirfoddoli, neu fel rhan o raglen hyfforddi.

Gan ddibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sydd wir yn bwysig yw bod â’r gwerthoedd, yr ymddygiad a’r agweddau priodol i weithio’n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth.

Gwybodaeth gyfreithiol

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr cyflogedig y Cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth ar eu bywydau. Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain neu ddarpariaeth breswyl.

Rydym eisiau penodi staff sy’n gallu gwneud y canlynol:

  • darparu gofal personol a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain neu eu cymuned
  • hybu ac annog annibyniaeth a hefyd grymuso unigolion i fynegi eu barn a’u safbwyntiau, a gwneud dewisiadau doeth
  • arsylwi unigolion a llenwi dogfennau yn ôl yr angen

Os oes arnoch chi angen unrhyw wybodaeth bellach am y cyfleoedd mewn gofal cymdeithasol, cysylltwch â ni.

Cyswllt

Y Tim Recriwtio

Gofalwn Vanessa Trawsgrifiad fideo (.Docx 13KB)

Gofalwn Rachel trawsgrifiad fideo

Gofalwn Jayne trawsgrifiad fideo

Chwilio A i Y