Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Yn dibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau arnoch bob amser na phrofiad gwaith blaenorol ym maes gofal cymdeithasol i gael swydd gyda'r cyngor. Yr hyn sy'n bwysig iawn yw meddu ar y gwerthoedd, yr ymddygiad a'r agweddau cywir i weithio'n effeithiol gyda phobl y mae angen gofal a chymorth arnynt.

Mae'r cyngor yn ymrwymedig i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth yn eu bywydau. Mae ein Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn darparu gofal a chymorth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn amrywiaeth o leoliadau; gan gynnwys eu cartref eu hunain neu ddarpariaeth breswyl. Pan fyddwch yn gweithio i'r cyngor gallwch chwarae rhan bwysig yn cefnogi pobl i gyflawni eu canlyniadau llesiant personol dymunol.

Swyddi gwag

Rolau gofal cymdeithasol

Gweithiwr gofal cartref

Gwasanaeth gofal cartref

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

£7,927 y flwyddyn

15 awr yr wythnos

Mae gennym swyddi gwag yn ein gwasanaeth Gofal Cartref sy'n cwmpasu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr sy'n hyblyg i fodloni'r oriau gwaith yn ystod y dydd, a galwadau gyda'r nos yn y maes gwasanaeth hwn, gan sicrhau bod anghenion dinasyddion yn cael eu diwallu yn y gymuned.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd gweithiwr gofal yn y cartref a gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Preswyl Achlysurol

Gwasanaethau Prewyl i Blant

Dyddiad cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Yn ol y galw

£11.19 yr awr

Rydym yn chwilio am bobl llawn cymhelliant sy'n gallu bod yn hyblyg wrth weithio. Fel Gweithiwr Preswyl Achlysurol byddwch yn cael eich galw i gyflenwi pan fydd diffygion staffio yn y darpariaethau preswyl i blant a weithredir gan Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr.

A chithau'n gweithio fel rhan o dim, mae'n ofynnol i chi ddarparu pob agwedd ar ofal ar sail unigol a grwp, byddwch yn cymryd rhan wrth helpu i weithredu cynlluniau gofal unigol, yn ogystal a rhai tasgau unigol, byddwch yn cynorthwyo pobl ifanc i ddatblygu sgiliau annibyniaeth, gall y gwaith hefyd gynnwys gwaith allgymorth i gynorthwyo pobl ifanc, rhieni/gofalwyr yn y gymuned a bydd yn ofynnol i chi hefyd ymgymryd a dyletswyddau cartref yn y cartref preswyl.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr Preswyl Achlysurol a gwneud cais ar-lein

 

Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol

Plant ag Anabledd

22.5 awr yr wythnos

£14,784 - £15,382 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Mae ein Tîm Plant Anabl yn dîm asesu, rheoli achosion rheng flaen sy'n arbenigo mewn darparu cymorth a gwasanaethau i blant a phobl ifanc anabl ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae hyn yn cynnwys plant sy'n derbyn gofal.

Mae hyn yn ein galluogi i ymateb i blant a theuluoedd ag anghenion cymhleth neu lle ceir pryderon cynnar ynghylch amddiffyn plant. Mae hefyd yn galluogi ar gyfer darparu cymorth ac ymyriad o ansawdd uchel i'r rhai ag anghenion tymor hwy.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Cynorthwyydd Gwaith Cymdeithasol a gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymorth (20 awr yr wythnos)

Tîm Adnoddau Cymunedol

£10,569 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Dydd Mercher, 11 Mawrth 2020.

Mae'r Tîm Adnoddau Cymunedol yn wasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol integredig sy'n darparu amrywiaeth o ymyriadau tymor byr i bobl yn eu cartrefi eu hunain er mwyn hyrwyddo eu hannibyniaeth.

Byddwch yn chwarae rhan allweddol o ran cefnogi Gwasanaethau'r Tîm Adnoddau Cymunedol i gyflawni ei nodau i gynorthwyo pobl i barhau i fyw yn eu hamgylchedd a ddewiswyd drwy atal achosion y gellir eu hosgoi o fynd i'r ysbyty neu gartref gofal a hwyluso rhyddhau cleifion o’r ysbyty. Byddwch yn darparu cymorth Cartref a Therapi ar draws y gwasanaeth.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr Cymorth a gwneud cais ar-lein

Rolau gwaith cymdeithasol

Gweithiwr cymdeithasol achlysurol 1 neu 2 (Yn ôl y galw)

Rheoli Achos

£15.36 yr awr - O dan 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso £17.04 yr awr - Yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Rydym wrthi yn chwilio am weithwyr cymdeithasol hyblyg, cymwys, sy'n ymfalchïo'n fawr yn eu gwaith, yn mwynhau'r posibilrwydd o her, ac yn cael eu hysgogi gan ddymuniad gwirioneddol i ddiogelu a helpu plant agored i niwed.

Mae helpu i roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a phobl ifanc yn flaenoriaeth allweddol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (CBSP) gan ein bod yn credu eu bod yn haeddu’r gorau.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol achlysurola gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymdeithasol 1 neu 2 Gofal Cymdeithasol i Blant (37 awr yr wythnos)

£29,636 - £31,371 y flwyddyn - o dan 2 flynedd profiad ôl-gymhwyso £32,878 - £34,788 y flwyddyn-yn amodol ar brofiad o 2 flynedd ar ôl cymhwyso

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i ddatblygu eich gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol. Rydym am i'r Gweithwyr Cymdeithasol gorau ymuno a ni - i asesu a chynorthwyo'r plant a'r teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn sefydliad myfyriol sy'n adeiladu ar ei gryfderau yn barhaus ac sy'n ymrwymedig i'r egwyddor mai'r ffordd fwyaf effeithiol o wella canlyniadau i'r holl Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yw drwy ddarparu gwasanaethau hygyrch, cyffredinol. Ymunwch a ni a byddwch yn gweithio mewn amgylchedd dysgu gwerth chweil lle mae'r staff yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol gwneud cais ar-lein

Gweithiwr Cymdeithasol 2 (37 awr yr wythnos)

Tîm Rheoli Atgyfeirio Integredig

£32,878 - £34,788 y flwyddyn

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Mae'r Tîm Adnoddau Cymunedol yn wasanaeth cymorth Iechyd a Gofal Cymdeithasol integredig sy'n darparu amrywiaeth o ymatebion iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i alluogi pobl i gyflawni'r hyn sy'n bwysig iddynt hwy.

Rydym ar daith uchelgeisiol i gyflawni dull gwirioneddol gydgynhyrchiol o weithio gyda phobl. Credwn fod gan bawb gryfderau a'n cenhadaeth yw cynorthwyo pobl i gynnal eu hannibyniaeth er mwyn iddynt allu byw eu bywydau yn dda. Mae gennym ddull amlddisgyblaethol o alluogi a chynorthwyo pobl sy'n byw gyda phroblemau a achosir gan anabledd, eiddilwch a heneiddio.

Gallwch ddarllen mwy am y swydd Gweithiwr cymdeithasol gwneud cais ar-lein

Chwilio A i Y