Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo. Gallwch ddisgwyl cyfleoedd gwych ac amgylchedd gwaith cefnogol.

Os oes gennych chi brofiad eisoes o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion agored i niwed, byddem yn hoffi clywed gennych chi. Gallai eich profiad fod o rôl debyg neu gyfleoedd eraill fel lleoliad gwaith, eich bywyd personol, gwirfoddoli, neu fel rhan o raglen hyfforddi.

Gan ddibynnu ar y rôl, nid oes angen cymwysterau bob amser. Yr hyn sydd wir yn bwysig yw bod â’r gwerthoedd, yr ymddygiad a’r agweddau priodol i weithio’n effeithiol gyda phobl sydd angen gofal a chefnogaeth.

Swyddi gwag ym maes gofal cymdeithasol

Rheolwr Preswyl      

Darpariaeth Argyfwng ac Asesu    

Gofal Cymdeithasol Plant

£36,992 i £38,890 y flwyddyn

Dyddiad cau: 21/10/2020

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i CBS Pen-y-bont ar Ogwr gan ein bod yn ddiweddar wedi ailfodelu’r ffordd rydym yn diwallu anghenion plant sydd angen Derbyn Gofal.

Mwy o wybodaeth am swydd y rheolwr preswyl a gwneud cais.

Gweithiwr Domestig Parhaol

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

21 awr blynyddol   

£10,183 y flwyddyn Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Achlysurol

£10.41 yr awr Gweithiwr Gofal Nos Achlysurol - £10.21 yr awr 

Dyddiad cau: 07/10/2020

Gan ymuno â’n tîm presennol o staff byddwch yn llenwi absenoldebau oherwydd gwyliau, salwch a hyfforddiant gan gynnwys shifftiau domestig, gofal a nos. Bydd rhaid i chi fod yn hyblyg oherwydd byddwch yn gyfrifol am gwblhau tasgau gofal personol o ansawdd uchel, dyletswyddau domestig cyffredinol, paratoi a gweini bwyd sylfaenol, a cheisio sicrhau bod y preswylwyr mor ddiogel a chyfforddus â phosib.

Mwy o wybodaeth am swydd y Gweithiwr Domestig Parhaol (21 awr blynyddol) a gwneud cais.

Rheolwr Preswyl      

Gofal a Darpariaeth Argyfwng

Gofal Cymdeithasol Plant

37 awr yr wythnos

£36,992 i £38,890 y flwyddyn

Dyddiad cau: 25/10/2020 21/10/2020

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan ein bod yn ddiweddar wedi ailfodelu’r ffordd rydym yn diwallu anghenion plant sydd angen Derbyn Gofal.

Mwy o wybodaeth am swydd y Rheolwr Preswyl (37 awr) - Gofal a Darpariaeth Argyfwng a gwneud cais.

Gweithiwr Gofal Cymdeithasol

Gwasanaethau Byw â Chymorth

25 awr yr wythnos

£13,575 y flwyddyn (Gweithiwr Gofal Cymdeithasol)

£13,309 y flwyddyn (Gweithiwr Gofal Nos)

Dyddiad cau: 25/10/2020

Mae Byw â Chymorth yn ymwneud â phobl ag anabledd sy'n byw yn eu cartref eu hunain, yn gwneud dewisiadau am eu bywydau a chael cymorth i fyw y ffordd y maent yn dymuno.

Mwy o wybodaeth am swydd y  Gweithiwr Gofal Cymdeithasol Gwasanaethau Byw â Chymorth (25 awr) a gwneud cais.

Rolau gwaith cymdeithasol

Mae ffurflenni cais ar wahân ar gyfer yr holl swyddi gwaith cymdeithasol.

Gweithiwr Cymdeithasol un neu ddau

Rheoli Achosion

Gofal Cymdeithasol Plant

Yn ôl yr angen

£15.78 yr awr (Llai na 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso)

£17.51 yr awr (Yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso)

Dyddiad cau: 21/10/2020

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am weithwyr cymdeithasol hyblyg, cymwys, sy’n cymryd gwir falchder yn eu gwaith, yn mwynhau pob her, ac yn cael eu sbarduno gan ddyhead didwyll i ddiogelu a helpu plant agored i niwed. 

Mwy o wybodaeth am swydd y gweithiwr cymdeithasol achlysurol a gwneud cais.

Gweithiwr Cymdeithasol un neu ddau

Diogelu     

Gofal Cymdeithasol Plant

37 awr yr wythnos

£30,451 i £32,234 y flwyddyn (Llai na 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso)                   

£33,782 i £35,745 y flwyddyn (Yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ar ôl cymhwyso)

Dyddiad cau: 21/10/2020

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle gwych i hyrwyddo eich gyrfa gwaith cymdeithasol. Rydym eisiau i’r Gweithwyr Cymdeithasol gorau ymuno â ni – i asesu a chefnogi’r plant a’r teuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mwy o wybodaeth am swydd y gweithiwr cymdeithasol (37 awr) a gwneud cais.

Gweithiwr Cymdeithasol un neu ddau

Tîm Rhwydwaith Cymunedol Integredig

37 awr yr wythnos

£30,451 i £32,234 y flwyddyn, o dan 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso

£33,782 i £35,745 y flwyddyn, yn amodol ar 2 flynedd o brofiad ôl-gymhwyso

Dyddiad cau: 02/11/2020

Mae hon yn adeg gyffrous i ymuno â'n rhwydweithiau cymunedol integredig.  Rydym yn awyddus i benodi gweithiwr cymdeithasol egnïol, brwdfrydig, amser llawn parhaol yn Rhwydwaith Cymunedol Integredig y Gorllewin.

Mwy o wybodaeth am swydd y gweithiwr cymdeithasol (37 awr), Tîm Rhwydwaith Cymunedol Integredig a gwneud cais.

Gwybodaeth gyfreithiol

Mae amddiffyn plant, pobl ifanc neu oedolion mewn perygl yn gyfrifoldeb craidd i holl weithwyr cyflogedig y Cyngor.

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd yn angenrheidiol i'r ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad cofnodion troseddol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Rhagor o wybodaeth

Mae’r cyngor wedi ymrwymo i alluogi pobl i gael mwy o lais a rheolaeth ar eu bywydau. Rydym yn darparu gofal a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion mewn lleoliadau amrywiol, gan gynnwys eu cartrefi eu hunain neu ddarpariaeth breswyl.

Rydym eisiau penodi staff sy’n gallu gwneud y canlynol:

  • darparu gofal personol a chefnogaeth i unigolion yn eu cartref eu hunain neu eu cymuned
  • hybu ac annog annibyniaeth a hefyd grymuso unigolion i fynegi eu barn a’u safbwyntiau, a gwneud dewisiadau doeth
  • arsylwi unigolion a llenwi dogfennau yn ôl yr angen

Os oes arnoch chi angen unrhyw wybodaeth bellach am y cyfleoedd mewn gofal cymdeithasol, cysylltwch â ni.

Cyswllt

Y Tim Recriwtio

Gofalwn Vanessa Trawsgrifiad fideo (.Docx 13KB)

Gofalwn Rachel trawsgrifiad fideo

Gofalwn Jayne trawsgrifiad fideo

Chwilio A i Y