Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Trawsgrifiad o fideo Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Dydd Mercher, 30 Mehefin 2021, oedd y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau Cynllun Setliad yr UE ar gyfer dinasyddion yr UE, AEE a'r Swistir ac aelodau o'u teuluoedd, a oedd yn byw yn y DU erbyn 31 Rhagfyr 2020.

Os ydych yn ddinesydd yr UE sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydym am i chi allu parhau i fyw, gweithio a chael mynediad at wasanaethau yma.

Ceisiadau a wnaethpwyd ar ôl y dyddiad cau ar 30 Mehefin 2021

Gallwch wneud cais o hyd os ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun ac y gallwch ddangos 'sail resymol' dros pam na wnaethoch gais erbyn y dyddiad cau. Mae rhai enghreifftiau o resymau rhesymol dros golli'r dyddiad cau i'w gweld ar wefan Llywodraeth y DU. 

Os oes angen i chi wneud cais, rhaid i bob aelod o'r teulu gwblhau cais. Mae hyn yn cynnwys plant ac unrhyw un dan 21 oed. Os ydych yn disgwyl cael plentyn (neu os ydych wedi rhoi genedigaeth ers 1 Ebrill 2021), yna bydd angen i'ch babi hefyd gael cais ar ei ran o fewn 3 mis i'w ddyddiad geni.

Newid o statws preswylydd cyn-sefydlog i statws preswylydd sefydlog

Os oes gennych statws preswylydd cyn-sefydlog, gallwch wneud cais i newid i statws preswylydd sefydlog cyn gynted ag y byddwch yn gymwys. Mae hyn fel arfer ar ôl i chi fyw yn y DU, Ynysoedd y Sianel neu Ynys Manaw am 5 mlynedd yn olynol (a elwir yn 'breswylfa barhaus').

Nid oes angen i chi fod wedi cael statws preswylydd cyn-sefydlog am 5 mlynedd cyn y gallwch wneud cais i newid i statws preswylydd sefydlog. Os ydych wedi treulio mwy na 6 mis y tu allan i'r DU mewn cyfnod o 12 mis, efallai na fyddwch yn gymwys i gael statws preswylydd sefydlog.

I newid, rhaid i chi wneud cais i'r EUSS eto cyn i'ch statws cyn-sefydlog ddod i ben. I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch y canllawiau sydd ar gael ar GOV.UK.

Cyngor a chymorth

Os ydych chi’n ansicr ynghylch a ydych chi neu aelod o’ch teulu angen gwneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE, gallwch gael cyngor a chefnogaeth am ddim.

Chwilio am sefydliadau a all eich helpu chi i wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Daeth cadarnhad gan Lywodraeth Cymru y bydd dinasyddion yr UE yng Nghymru yn parhau i allu cael cymorth cyfrinachol am ddim ar gyfer eu ceisiadau am Gynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE tan 31 Rhagfyr 2021.

Roedd Cynllun Preswylio'n Sefydlog yr UE y Swyddfa Gartref, sy'n cael ei adnabod fel EUSS, yn cynnig cyfle i ddinasyddion yr UE, AEE y tu allan i'r UE a'r Swistir, ac aelodau cymwys eu teulu amddiffyn eu preswyliaeth ers i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd.

Caeodd y cynllun ddiwedd mis Mehefin 2021, ond mae'r Swyddfa Gartref yn parhau i dderbyn ceisiadau hwyr ar sail resymol.

Mae'r cyhoeddiad yn cadarnhau y bydd mynediad i ddinasyddion yr UE at gefnogaeth am ddim gan y cwmni cyfreithiol arbenigol Newfields Law yn parhau tan ddiwedd 2021.

Mae hyn yn ychwanegol at y gefnogaeth gyfrinachol gan Gyngor ar Bopeth Cymru a'r elusen Settled, y mae Llywodraeth Cymru wedi'i hariannu ers 2019.

Am wybodaeth bellach ewch i Llyw.Cymru.

Ewch i wefan Llyw.Cymru

Gwneud cais ar-lein

Sganio a gwirio

Er mwyn helpu dinasyddion yr UE i lenwi ceisiadau ar gyfer statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu, mae’r Llywodraeth wedi datblygu ap y gallwch ei ddefnyddio i sganio eich ID ar ffôn, tabled neu ddyfais arall.

Gallwch weld a yw’ch ffôn neu’ch dyfais yn gydnaws â’r ap yma – os nad yw’n gydnaws, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwasanaeth ‘sganio a gwirio’ i sganio eich ID. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yma:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddfeydd Dinesig,

Stryd yr Angel,

Pen-y-bont ar Ogwr,

CF31 4WB

Mae’r gwasanaeth am ddim i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn costio £14 i bobl nad ydynt yn byw yn y Fwrdeistref.

Gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio 01656 642391 neu anfon e-bost at registrar@bridgend.gov.uk

Sylwch mai gwasanaeth sganio'n unig yw hwn – nid yw'n gwarantu y bydd y cais yn llwyddiannus, ac nid yw'n cynnig cyngor pellach ar eich cais na'ch statws.

Chwilio A i Y