Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Paratoi ar gyfer Brexit

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i baratoi ar gyfer Brexit ac ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan un stop sy'n darparu ystod eang o wybodaeth am faterion sy'n ymwneud â Brexit, ac mae'r canlynol yn amlinellu sut y mae'r cyngor yn paratoi.

Yr hyn rydym yn ei wneud i baratoi

Mae holl wasanaethau cynghorau yn cael eu hadolygu er mwyn gallu rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith i sicrhau cyn lleied o darfu â phosib.

Rydym wedi sefydlu bwrdd prosiect dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob adran o'r cyngor.

Mae'r bwrdd yn adolygu holl wasanaethau'r cyngor, ac mae ‘cofrestr risg’ yn cael ei datblygu er mwyn sicrhau bod cynlluniau wrth gefn yn eu lle.

Mae busnesau, trigolion, staff ac aelodau etholedig yn derbyn cyngor a chymorth ac mae'r cyngor yn codi ymwybyddiaeth ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid er mwyn cael atebion ar faterion pwysig megis sut bydd cyllid ar ôl Brexit yn cael ei gyflenwi.

Bydd ymgyrch gyhoeddusrwydd gynlluniedig yn cael ei chynnal i roi gwybodaeth i drigolion a busnesau am faterion allweddol sy'n ymwneud â Brexit.

Busnes

Mae pecyn cymorth busnes wedi cael ei lansio er mwyn rhoi cyfarpar a gwybodaeth i gyflogwyr i gefnogi dinasyddion yr UE a'u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae gan Lywodraeth y DU 'ymgyrch paratoi i adael yr UE' hefyd, sy'n rhoi cyngor i unigolion a busnesau ar y paratoadau a'r camau y gallai fod angen iddynt eu cymryd.

Dinasyddion yr UE

Mae Brexit yn golygu y bydd yn rhaid i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd gyflwyno cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Ar 21 Ionawr, cyhoeddodd y Prif Weinidog na fydd ffi pan fydd y ceisiadau am y cynllun yn agor yn llawn erbyn 30 Mawrth 2019.

Os yw'r DU yn gadael yr UE heb gytundeb, y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais fydd 31 Rhagfyr 2020.

Mae EU citizens in the UK – Stay Informed yn darparu gwybodaeth am gytundeb hawliau'r dinasyddion a'r Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE yn y DU.

Sganio a gwirio

Er mwyn helpu dinasyddion yr UE i lenwi ceisiadau ar gyfer statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu, mae’r Llywodraeth wedi datblygu ap y gallwch ei ddefnyddio i sganio eich ID ar ffôn, tabled neu ddyfais arall.

Gallwch weld a yw’ch ffôn neu’ch dyfais yn gydnaws â’r ap yma – os nad yw’n gydnaws, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwasanaeth ‘sganio a gwirio’ i sganio eich ID. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yma:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr
Tŷ'r Ardd
Sunnyside
Pen-y-bont ar Ogwr
CF31 4AR

Mae’r gwasanaeth am ddim i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn costio £14 i bobl nad ydynt yn byw yn y Fwrdeistref.

Gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio 01656 642391 neu anfon e-bost at registrar@bridgend.gov.uk

Nodwch mai gwasanaeth sganio yn unig yw hwn – nid yw’n gwarantu y bydd cais yn llwyddiannus ac ni chynigir cyngor pellach ynglŷn â statws eich cais.

Sefydliadau'r trydydd sector

Mae Fforwm Brexit Cymru yn cynnig y canllawiau ac adnoddau diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a pharatoi ar gyfer effaith bosibl Brexit.

Data personol

Yn dilyn Brexit, mae'r rheolau ynglŷn â sut y bydd data personol yn cael ei drosglwyddo rhwng yr UE a'r DU yn newid.

Mae gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnig rhagor o fanylion am ddiogelu data a Brexit a sut y gallai'r newidiadau hyn effeithio arnoch chi neu eich sefydliad.

Chwilio A i Y