Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Paratoi ar gyfer Brexit

Rydym yn gweithio'n agos gyda'n partneriaid i baratoi ar gyfer Brexit ac ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu gwefan un stop sy'n darparu ystod eang o wybodaeth am faterion sy'n ymwneud â Brexit, ac mae'r canlynol yn amlinellu sut y mae'r cyngor yn paratoi.

Dinasyddion yr UE

Os ydych chi’n ddinesydd yn yr UE sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, rydyn ni eisiau i chi allu parhau i fyw, gweithio a chael mynediad i wasanaethau yma, hyd yn oed ar ôl Brexit.

Mae Brexit yn golygu y bydd yn rhaid i ddinasyddion yr UE a'u teuluoedd gyflwyno cais i'r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE er mwyn parhau i fyw a gweithio yn y DU ar ôl 30 Mehefin 2021.

Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE

(Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE Trawsgrifiad fideo (.docx 15KB))

Mae Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE yn gais y dylech ei lenwi cyn i’r DU adael yr UE yn swyddogol. Mae posib gwneud cais i’r cynllun am ddim.           

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn derbyn statws ‘Sefydlog’ neu ‘Gyn-Sefydlog’ fel preswylydd, gan ddibynnu ar ers pryd ydych chi wedi byw yma.

Cymhwysedd

Oni bai fod gennych chi statws mewnfudo ‘Caniatâd Amhenodol i Aros’ neu os ydych chi’n Ddinesydd Gwyddelig neu Brydeinig, bydd rhaid i chi wneud cais.

Mae hyn yn cynnwys plant a aned yng Nghymru ond sydd heb Ddinasyddiaeth Brydeinig. Dylai pasbort Prydeinig gadarnhau hyn.        

Os ydych chi angen gwneud cais, ni fydd y Swyddfa Gartref, Llywodraeth y DU / Cymru na’ch cyngor lleol yn eich hysbysu am hyn – mae’n rhaid i chi ei wirio eich hun.

Gwirio a oes angen i chi wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Os ydych chi angen gwneud cais, rhaid i bob aelod o’r teulu lenwi cais. Mae hyn yn cynnwys plant ac unrhyw un dan 21 oed.

Cyngor a chefnogaeth

Os ydych chi’n ansicr ynghylch a ydych chi neu aelod o’ch teulu angen gwneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE, gallwch gael cyngor a chefnogaeth am ddim.

Chwilio am sefydliadau a all eich helpu chi i wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Hefyd mae cyfarwyddyd ar gael mewn gwahanol ieithoedd ar wneud cais i Gynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE.

Gwneud cais ar-lein

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 30 Mehefin 2021.

Sganio a gwirio

Er mwyn helpu dinasyddion yr UE i lenwi ceisiadau ar gyfer statws wedi ymgartrefu neu gyn-ymgartrefu, mae’r Llywodraeth wedi datblygu ap y gallwch ei ddefnyddio i sganio eich ID ar ffôn, tabled neu ddyfais arall.

Gallwch weld a yw’ch ffôn neu’ch dyfais yn gydnaws â’r ap yma – os nad yw’n gydnaws, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig gwasanaeth ‘sganio a gwirio’ i sganio eich ID. Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yma:

Swyddfa Gofrestru Pen-y-bont ar Ogwr

Swyddfeydd Dinesig,

Stryd yr Angel,

Pen-y-bont ar Ogwr,

CF31 4WB

Mae’r gwasanaeth am ddim i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac yn costio £14 i bobl nad ydynt yn byw yn y Fwrdeistref.

Gallwch drefnu apwyntiad drwy ffonio 01656 642391 neu anfon e-bost at registrar@bridgend.gov.uk

Nodwch mai gwasanaeth sganio yn unig yw hwn – nid yw’n gwarantu y bydd cais yn llwyddiannus ac ni chynigir cyngor pellach ynglŷn â statws eich cais.

Yr hyn rydym yn ei wneud i baratoi

Mae holl wasanaethau cynghorau yn cael eu hadolygu er mwyn gallu rhoi cynlluniau wrth gefn ar waith i sicrhau cyn lleied o darfu â phosib.

Rydym wedi sefydlu bwrdd prosiect dan gadeiryddiaeth y Prif Weithredwr sy'n cynnwys cynrychiolwyr o bob adran o'r cyngor.

Mae'r bwrdd yn adolygu holl wasanaethau'r cyngor, ac mae ‘cofrestr risg’ yn cael ei datblygu er mwyn sicrhau bod cynlluniau wrth gefn yn eu lle.

Mae busnesau, trigolion, staff ac aelodau etholedig yn derbyn cyngor a chymorth ac mae'r cyngor yn codi ymwybyddiaeth ynghylch y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'n partneriaid er mwyn cael atebion ar faterion pwysig megis sut bydd cyllid ar ôl Brexit yn cael ei gyflenwi.

Bydd ymgyrch gyhoeddusrwydd gynlluniedig yn cael ei chynnal i roi gwybodaeth i drigolion a busnesau am faterion allweddol sy'n ymwneud â Brexit.

Busnes

Mae pecyn cymorth busnes wedi cael ei lansio er mwyn rhoi cyfarpar a gwybodaeth i gyflogwyr i gefnogi dinasyddion yr UE a'u teuluoedd ynghylch y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE.

Mae gan Lywodraeth y DU 'ymgyrch paratoi i adael yr UE' hefyd, sy'n rhoi cyngor i unigolion a busnesau ar y paratoadau a'r camau y gallai fod angen iddynt eu cymryd.

Sefydliadau'r trydydd sector

Mae Fforwm Brexit Cymru yn cynnig y canllawiau ac adnoddau diweddaraf i helpu'ch sefydliad i ddeall a pharatoi ar gyfer effaith bosibl Brexit.

Data personol

Yn dilyn Brexit, mae'r rheolau ynglŷn â sut y bydd data personol yn cael ei drosglwyddo rhwng yr UE a'r DU yn newid.

Mae gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnig rhagor o fanylion am ddiogelu data a Brexit a sut y gallai'r newidiadau hyn effeithio arnoch chi neu eich sefydliad.

Chwilio A i Y