Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau a phrif gyhoeddiadau

Bob blwyddyn rydym yn adolygu ein Cynllun Corfforaethol, sy'n nodi’r hyn rydym am ei wneud i wella bywydau preswylwyr, sut y byddwn yn mynd ati i gyflawni hynny a sut y byddwn yn mesur ein llwyddiant.

Mae’r adroddiad blynyddol yn hunanasesiad o sut rydym wedi perfformio yn y flwyddyn ddiwethaf yn ôl y Cynllun Corfforaethol a’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. Mae’n cynnwys sylwadau gan archwilwyr ac arolygwyr allanol, yn ogystal ag adborth preswylwyr.

2019 i 2020

2018 i 2019

2017 i 2018

2016 i 2017

2015 i 2016

Cyflwynwyd deddf o’r enw Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 2016. Mae wedi creu nodau i bob awdurdod lleol wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol eu hardal. Bydd y Ddeddf yn gwneud i’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn y Ddeddf wneud y canlynol:

 • meddwl mwy am y tymor hir
 • gweithio’n well gyda phobl a chymunedau a’i gilydd
 • ceisio atal problemau
 • gweithredu’n fwy unedig

Bydd y gyfraith newydd yma’n golygu bod rhaid i’r cyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhestru yn y Ddeddf weithredu mewn ffordd gynaliadwy.

Mae’r Ddeddf wedi sefydlu saith nod llesiant i sicrhau ein bod ni i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth. Er mwyn cyflawni’r rhain, mae’r Ddeddf yn gosod gofyniad cyfreithiol ar weinidogion Cymru i bennu dangosyddion cenedlaethol fel cyfrwng i fesur cynnydd.

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru Adborth ar Hunan-Fyfyrio i Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-Y-Bont ar Ogwr (.PDF 1.49MB)

Gellir cael rhagor o wybodaeth am rai elfennau o berfformiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y gwefannau canlynol:

Cyfarwyddyd Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (MAC)

Data ystadegol eraill

Mae StatsCymru yn wasanaeth am ddim sy’n galluogi i chi weld, trin, creu a lawrlwytho tablau o ddata Cymru. Mae’r system yn cynnwys bron i 1,000 o gyfresi data, gan gynnwys gwybodaeth allweddol am y canlynol yng Nghymru:

 • poblogaeth
 • economi
 • gwariant a pherfformiad y llywodraeth
 • amgylchedd
 • addysg
 • trafnidiaeth
 • iechyd

Yn ogystal â monitro ein perfformiad ein hunain, rydym hefyd yn cael ein hadolygu bob blwyddyn gan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’n cynhyrchu adroddiad gwelliant blynyddol, sy’n adrodd ar ba mor dda rydym yn darparu ein gwasanaethau a sut rydym wedi gwella ers y flwyddyn flaenorol.

Chwilio A i Y