Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parseli bwyd wythnosol i blant

Bydd parseli bwyd ar gyfer disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yn cael eu dosbarthu i bob cartref bob wythnos.

Mae’r parsel bwyd wythnosol yn cynnwys digon o fwyd i ddarparu brecwast a chinio i blentyn am bum diwrnod. Ar gyfer disgyblion sydd â gofynion arbennig o ran deiet, bydd opsiwn pryd wedi’i rewi am bum diwrnod yn cael ei ddosbarthu.

Mae’r parseli bwyd wedi cymryd lle’r ddarpariaeth pecyn bwyd oedd yn ei lle’n flaenorol.

Amserlen a threfniadau dosbarthu

Bydd rhai parseli’n cael eu dosbarthu ar ddydd Mawrth a bydd eraill yn cyrraedd ar ddydd Mercher a dydd Iau. Byddwn yn dosbarthu 5,000 o barseli bwyd bob wythnos.

Gofynnwn i rieni fod ar gael i ateb y drws er mwyn casglu’r parseli oherwydd ni fyddwn yn eu gadael yn unrhyw le. Ond bydd y staff dosbarthu’n cadw at y gweithdrefnau cadw pellter cymdeithasol.

Bydd yr holl ddisgyblion sydd wedi’u cofrestru fel rhai cymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn cael parsel bwyd yn awtomatig. Does dim angen cysylltu â ni.

Gallwch ddewis optio allan o’r trefniant hwn drwy gysylltu ag ysgol eich plentyn.

Ar gyfer rhai ardaloedd, gall y dosbarthu ddigwydd dros deuddydd a gall y trefniadau newid hefyd.

Yr ardaloedd dosbarthu yn ôl y diwrnod dosbarthu
Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau
Blackmill Abercynffig Bracla
Blaengarw Betws Broadlands
Caerau Bryncethin Brynmenyn
Cwmfelin Bryncoch Bryntirion
Evanstown Brynmenyn Cefn Glas
Garth Caerau Coety
Gilfach Goch Cefn Cribwr Llangrallo
Glynogwr Coytrahen Ewenni
Lewistown Cynffig Heol-y-Cyw
Llangeinor Mynydd Cynffig Trelales
Llangynwyd Maesteg Y Llidiart
Maesteg Newton Pen-y-Fai
Nantyffyllon Gogledd Corneli Pencoed
Nantymoel Notais Rhiwceiliog
Cwm Ogwr Porthcawl Sarn
Pant-y-Gog Pîl Wig Fach
Pantyrawel Sarn Wildmill
Pant-y-Rhyl De Corneli Ynysawdre
Pencoed Tondu Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal.
Pontycymer Ynysawdre Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal.
Pont-y-rhyl Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal. Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal.
Price Town Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal. Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal.
Tondu Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal. Mae’r tabl hwn yn cynnwys amserlen y parseli bwyd sy’n cael eu dosbarthu yn ôl pob ardal.

Cymhwysedd

Os ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn derbyn unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oedran ysgol:

  • cymhorthdal incwm
  • lwfans ceisio am waith seiliedig ar incwm
  • cymorth o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Cheisio Lloches 1999
  • lwfans cyflogaeth a chymorth cysylltiedig ag incwm
  • credyd treth plant (ond nid credyd treth gwaith) os nad yw eich incwm blynyddol fel yr asesir gan gredyd treth yn fwy nag £16,190
  • elfen wedi’i gwarantu o gredyd pensiwn
  • ‘parhad’ credyd treth gwaith (y taliad y bydd rhywun yn ei dderbyn efallai am bedair wythnos bellach ar ôl stopio cymhwyso am gredyd treth gwaith)
  • credyd cynhwysol (ddim mewn gwaith)
  • credyd cynhwysol (mewn gwaith) os yw eich dyfarniad yn seiliedig ar enillion blynyddol net sy’n llai na £7,400 o’ch cyflogaeth neu eich hunangyflogaeth

Os yw eich amgylchiadau wedi newid yn ystod Covid-19 gallwch gyflwyno cais am brydau ysgol am ddim ar-lein. Gallwch wneud hyn gan ddefnyddio’r broses arferol ar gyfer gwneud cais am brydau ysgol am ddim. Y ffurflen gywir yw ‘Cais am brydau ysgol am ddim/gwisg ysgol benodol’ yn safle ‘Gostyngiad Treth Gyngor a Budd-dâl Tai’ Fy Nghyfrif.

Chwilio A i Y