Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Parseli bwyd wythnosol i blant

Bydd pob disgybl sy'n cael prydau ysgol am ddim yn yr ysgol yn derbyn parsel bwyd ar gyfer y gwyliau hanner tymor. Oherwydd gŵyl y banc ddydd Llun 31 Mai, nodwch y newid yn y dyddiau dosbarthu, gyda'r holl ddosbarthu'n digwydd un diwrnod yn hwyrach.

Ni fydd unrhyw un sydd wedi optio allan o’r ddarpariaeth yn cael parsel bwyd oni bai eu bod yn ebostio FSMCOVID19@bridgend.gov.uk i ailsefydlu’r ddarpariaeth.

Bydd parseli bwyd yn cael eu danfon yn yr ardaloedd canlynol ar y dyddiadau canlynol:

Danfoniadau parseli bwyd

Dydd Mawrth 1 Mehefin

Caerau, Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon ac unrhyw ardaloedd y tu allan i’r sir.

Dydd Mercher 2 Mehefin

Nantymoel, Bro Ogwr, Pantyrawel, Pricetown, Lewistown, Melin Ddu.

Evanstown , Gilfach Goch, Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-Y-Cymer, Pantygog a Pontyrhyl.

Y Pîl, Mynydd Cynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli a De Corneli.

Dydd Iau 3 Mehefin

Nottage, Newton, Porthcawl.

Abercynffig, Betws, Coytrahen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre.

Dydd Gwener 4 Mehefin

Pencoed, Penprysg, Llangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog

Coety, Y Llidiart, Penyfai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla, Threlales, Melin Wyllt, tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Cymhwysedd

Os ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn derbyn unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol, gallwch hawlio prydau ysgol am ddim ar gyfer eich plentyn oedran ysgol:

  • cymhorthdal incwm
  • lwfans ceisio am waith seiliedig ar incwm
  • cymorth o dan Ran VI Deddf Mewnfudo a Cheisio Lloches 1999
  • lwfans cyflogaeth a chymorth cysylltiedig ag incwm
  • credyd treth plant (ond nid credyd treth gwaith) os nad yw eich incwm blynyddol fel yr asesir gan gredyd treth yn fwy nag £16,190
  • elfen wedi’i gwarantu o gredyd pensiwn
  • ‘parhad’ credyd treth gwaith (y taliad y bydd rhywun yn ei dderbyn efallai am bedair wythnos bellach ar ôl stopio cymhwyso am gredyd treth gwaith)
  • credyd cynhwysol (ddim mewn gwaith)
  • credyd cynhwysol (mewn gwaith) os yw eich dyfarniad yn seiliedig ar enillion blynyddol net sy’n llai na £7,400 o’ch cyflogaeth neu eich hunangyflogaeth

Os yw eich amgylchiadau wedi newid yn ystod Covid-19 gallwch gyflwyno cais am brydau ysgol am ddim ar-lein. Gallwch wneud hyn gan ddefnyddio’r broses arferol ar gyfer gwneud cais am brydau ysgol am ddim. Y ffurflen gywir yw ‘Cais am brydau ysgol am ddim/gwisg ysgol benodol’ yn safle ‘Gostyngiad Treth Gyngor a Budd-dâl Tai’ Fy Nghyfrif.

Chwilio A i Y