Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am ofal plant mewn argyfwng ar gyfer gweithwyr allweddol

Sylwer bod rhaid defnyddio’r system ymgeisio ar-lein ar gyfer pob cais am ofal plant brys.

Mae gofal plant brys ar gael i weithwyr allweddol. Gallwn gynnig llefydd i blant yn awr ar gyfer y rhestr lawn o weithwyr allweddol cymwys fel y diffinnir gan Lywodraeth Cymru, sy’n cynnwys y canlynol:

  • iechyd a gofal cymdeithasol
  • addysg a gofal plant
  • gwasanaethau cyhoeddus allweddol
  • llywodraeth leol a chenedlaethol
  • bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill
  • diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol
  • trafnidiaeth
  • cyfleustodau, cyfathrebu a gwasanaethau ariannol

Gall gweithwyr allweddol wneud cais nawr gyda’r ddarpariaeth i ddechrau o Mai 18 ymlaen. I archebu lle, defnyddiwch y ffurflen gofal plant brys.

Rydyn ni mewn sefyllfa i gynnig hyn nawr gan ein bod ni wedi sefydlu chwe hwb sy’n gweithio’n dda gyda chyfres gytunedig o brotocolau ac arferion gweithio diogel. Bydd plant o deuluoedd lle mae o leiaf un o rieni’r plentyn yn weithiwr allweddol yn parhau i dderbyn gofal plant brys ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.    

Dim ond os oes arnoch ei angen y dylech archebu gofal plant brys

Rydyn ni’n gofyn i rieni archebu darpariaeth gofal plant brys os ydynt yn mynd i fod yn ei defnyddio yn unig. Mae’r awdurdod lleol yn nodi mai dim ond hanner y rhai sy’n archebu’r ddarpariaeth sy’n dod iddi ar hyn o bryd. Mae hyn yn creu problemau sylweddol gyda staff yn gorfod cael eu hanfon gartref. Mae’n costio tua £50 y plentyn y dydd mewn lleoliadau gofal dydd os nad yw plentyn yn mynychu pan mae lle wedi cael ei drefnu ar ei gyfer.

Mae’r awdurdod lleol yn cynghori’n gryf na ddylai rhieni ddefnyddio’r ddarpariaeth gofal plant brys oni bai fod hynny’n gwbl angenrheidiol.

Mae’n parhau’n argymhelliad cryf gan yr awdurdod lleol eich bod yn cadw eich plentyn/plant gartref nes ei bod yn hanfodol i chi wneud defnydd o’r gofal plant brys. Fel dewis arall, gallech ddefnyddio opsiynau gofal plant eraill sydd ar gael.

Ni ddylech wneud cais oni bai fod y gofal plant hwn yn hanfodol i alluogi i chi wneud gwaith allweddol hanfodol. Os bydd eich amgylchiadau’n newid ac os nad oes arnoch angen y gofal mwyach, cofiwch roi gwybod i ni. Mae gwirfoddolwyr yn goruchwylio pob hwb ac rydym yn eu staffio ar sail lefel y galw.

Chwilio A i Y