Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cyfyngiadau symud – atebion i'ch cwestiynau

Mae'r wybodaeth ddilynol yn helpu i egluro rheoliadau a chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru ynghylch pa drefniadau sydd ar waith ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod pandemig y coronafeirws Covid-19.

Sylwch er bod rhywfaint o ganllawiau a rheoliadau gwahanol wedi'u cyflwyno gan Lywodraeth y DU ar gyfer Lloegr ac wedi cael sylw gan y cyfryngau cenedlaethol, nid yw'r rhain yn gymwys ar gyfer Cymru ble mae Llywodraeth Cymru yn llunio deddfau.

Sefyllfa gyffredinol

Mae’r gweithdrefnau cyfyngiadau symud yn parhau yng Nghymru – arhoswch gartref, osgowch unrhyw gyswllt diangen, gwnewch eich ymarfer corff yn lleol, helpwch i ddiogelu'r GIG, a helpwch i achub bywydau.

Cadw pellter cymdeithasol

Lle bynnag y bo’n bosibl, sicrhewch eich bod yn treulio cyn lleied o amser â phosibl gydag eraill mewn mannau a rennir a chadwch bellter o ddau fetr.  Peidiwch â derbyn ymwelwyr i'ch cartref. Trefnwch fod unrhyw ddosbarthiadau yn cael eu gadael wrth y drws. Cadwch mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu dros y ffôn, y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol.

Ymarfer corff

Gallwch wneud ymarfer corff fwy nag unwaith y dydd, ond arhoswch yn lleol – peidiwch â gyrru i leoliad arall at y diben hwn. Dylai pob ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref, ac ni ddylid teithio unrhyw bellter sylweddol o'r cartref.

Canolfannau ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu manylion ynghylch sut y bydd yn ailagor canolfannau ailgylchu cymunedol yn Llandudwg, Maesteg a Brynmenyn ddydd Mawrth 26 Mai 2020.

Casgliadau ailgylchu a gwastraff

Mae'r rhain yn parhau i weithredu fel arfer er gwaethaf y pwysau o ran staffio. Mae'r terfynau fesul cartref yn parhau i fod yr un fath, er y gall unrhyw un sy'n disgwyl am gyflenwad o fagiau newydd ddefnyddio dewis arall e.e. bag du os oes angen.

Busnesau

Lle bo'n bosibl, dylai pobl barhau i weithio gartref. Tra bod busnesau nad ydynt yn hanfodol yn parhau i fod ar gau, mae Llywodraeth Cymru wedi cynghori y gall rhai busnesau, megis canolfannau garddio, ddechrau ailagor ar yr amod eu bod yn gallu dangos bod gweithdrefnau priodol ac addas ar waith ar gyfer cadw pellter cymdeithasol. Mae ystod o gyllid hefyd ar gael i gefnogi busnesau yn ystod y pandemig, ac mae ardrethi busnes wedi cael eu rhewi ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Er mwyn sicrhau y gall gweithwyr allweddol gyrraedd a dychwelyd o'r gwaith, mae nifer o wasanaethau bws yn cael eu cynnal ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Bwriedir bod y rhain yn cael eu defnyddio gan weithwyr allweddol yn unig, ac mae cyfyngiadau ar deithio diangen yn parhau i fod ar waith nes y ceir hysbysiad pellach.

Llyfrgelloedd

Bydd y rhain yn aros ar gau nes y ceir hysbysiad pellach. Mae'r cyngor, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a Halo yn ystyried opsiynau allai arwain at adfer y gwasanaeth yn ddiogel. Mae'r drefn o gael mynediad digidol at e-lyfrau, cerddoriaeth a mwy yn parhau.

Canolfannau hamdden a phyllau nofio

Bydd y rhain yn aros ar gau nes y ceir hysbysiad pellach. Bydd y cyngor a Halo Leisure yn cyhoeddi manylion pellach cyn gynted ag y bo'n ddiogel i ailagor.

Parciau a mannau gwyrdd

Mae'r mwyafrif o barciau a mannau gwyrdd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan gynnwys Parc Lles Maesteg, ar agor ar gyfer ymarfer corff dyddiol, er bod Parc Gwledig Bryngarw a Pharc Griffin ym Mhorthcawl ar gau ar hyn o bryd. Rhaid cadw pellter cymdeithasol bob amser.

Mannau chwarae a meysydd chwarae

Er mwyn cyfyngu'r risg o ddod i gysylltiad â'r feirws, bydd pob man chwarae ar gyfer plant yn aros ar gau, ac ni fydd unrhyw chwaraeon yn digwydd ar gaeau a meysydd chwarae lleol.

Traethau

Peidiwch â gyrru i draethau lleol a cheisiwch osgoi unrhyw deithio diangen. Mae cyfyngiadau blynyddol sy'n atal mynd â chŵn am dro ar Draeth Rest Bay, Traeth y Dref, Traeth Coney a Bae Trecco yn parhau i fod ar waith nes 30 Medi 2020. Gellir mynd â chŵn ar Draeth Sger a Thraeth Newton, ond mae gweithdrefnau cyfyngiadau symud yn dal i fod yn gymwys ac ni ddylai unrhyw un nad yw’n breswylydd lleol gael mynediad i’r rhain.

Ysgolion

Ar wahân i adeiladau sy'n cael eu defnyddio i ddarparu gofal plant brys ar gyfer gweithwyr allweddol, bydd ysgolion ledled Cymru yn parhau i fod ar gau nes y ceir hysbysiad pellach. Mae adnoddau addysgu ar-lein yn dal i fod ar gael a dylid parhau i'w defnyddio.

Prydau ysgol am ddim

Mae'r cyngor yn darparu parsel bwyd wythnosol i bob plentyn sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim, sy'n cynnwys digon o fwyd i sicrhau ei fod yn gallu cael brecwast a chinio am bum diwrnod.

Gofal plant brys ar gyfer gweithwyr allweddol

Mae hwn yn dal i fod ar gael drwy gydol y pandemig a dylid gwneud cais amdano yn wythnosol yn ddibynnol ar anghenion newidiol gweithwyr allweddol. Mae arweiniad y cyngor yn parhau yr un fath, sef y dylai plant aros gartref lle bynnag bo hynny'n bosibl.

Gwarchod

Mae’r cymorth ar gyfer pobl sydd ar y rhestr warchod nad ydynt yn gallu cael help gan ffrindiau, teulu na’r gymuned yn parhau i fod ar waith. Mae hwn yn cynnwys slotiau dosbarthu â blaenoriaeth gyda’r prif fanwerthwyr bwyd, cael meddyginiaeth wedi’i dosbarthu gan fferyllfa gymunedol a llawer mwy.

Gofal cymdeithasol

Mae'r cyngor yn parhau i ddarparu amrediad llawn o wasanaethau gofal cymdeithasol i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae ar gael i ddarparu help, cyngor a chymorth ar gyfer atgyfeiriadau newydd.

Diogelu

Mae'r cyngor yn parhau i gefnogi oedolion a phlant sy'n agored i niwed yn ystod y pandemig. Gellir rhoi gwybod am arwyddion bod rhywun yn profi unrhyw fath o niwed drwy ffonio 01656 642477 ar gyfer oedolion, a 01656 642320 ar gyfer plant rhwng 8.30am-5pm o ddydd Llun i ddydd Iau, a rhwng 8.30am-4.30pm ar ddydd Gwener. I gysylltu â gwasanaethau gofal cymdeithasol y tu allan i'r oriau hyn neu ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau banc, ffoniwch dîm dyletswydd argyfwng Cwm Taf Morgannwg ar 01443 743665.

Chwilio A i Y